Goede resultaten bij de Commissie CSWO

Afgelopen week vond op donderdag 12 juni de commissie CSWO plaats. De PGP had op de diverse agendapunten een stevige inbreng, die ook leidde tot enkele aanpassingen in de beoogde raadsvoorstellen. Het ging daarbij met name om de Begrotingswijziging WOZL (de voormalige Licom), het Beleidsverslag Wet Werk en Bijstand (WWB) 2013 en de Kaders voor het nieuwe accommodatie beleid.

Met name het beleidsverslag WWB 2013 mag hier vermeldt worden: De PGP greep deze nota aan om het Initiatief Startersbeurs voor jongeren ook in Valkenburg aan de Geul in te zetten. Dit initiatief bestaat reeds in Noord-Brabant, waar het al ettelijke jongeren aan een baan geholpen heeft met een klein zetje in de rug van de gemeente.

Lees hieronder de volledige inbreng per vergaderstuk:

Bereikte resultaten fractie PGP CSWO 12 juni 2014

Resultaat 1) Begrotingswijziging WOZL.

Voorstel was het overschot 2013 op te nemen in de algemene reserves en bij de kaderbrief 2014 te betrekken. Om daarmee andere uitgaven te dekken. Op indringend verzoek van de PGP, met unanieme instemming hele commissie CSWO, wordt de Raad geadviseerd dit bedrag te bestemmen als voorziening risico’s WOZL. Bij de door de deelnemende gemeenten zelf geregisseerde faillietverklaring van Licom zijn 35 CAO-ers zonder enige vorm van Sociaal Plan ontslagen. Daarover loopt een juridische bodemprocedure, aangespannen door de CAO-ers. Het bedrag kan nodig zijn ter dekking van juridische kosten en mogelijk extra loon- en eenmalige kosten. Middels het PGP initiatief zijn daarvoor nu op voorhand middelen beschikbaar. Raadsvoorstel gaat , geadviseerd als hamerstuk , incl.initiatief PGP, naar de Raadsvergadering van 30 juni 2014.

Resultaat 2) Beleidsverslag WWB 2013.

De PGP heeft dit agendapunt aangegrepen om het Initiatief Startersbeurs * ook in Valkenburg aan de Geul in te zetten. Dit is een nieuwe manier om jongeren zonder baan aan het werk te helpen. Gemeenten betalen het loon en de jongeren, die anders niet aan de bak komen, kunnen op deze manier toch werkervaring opdoen. Bijna een kwart van de Nederlandse gemeenten werken met een startersbeurs. Die beurs duurt max. 6 maanden en kan een keer verlengd worden. Van de 1000 jongeren die de afgelopen 2 jaar een beurs hebben gehad in Bakel zijn er intussen 500 vast in dienst bij een bedrijf. Dat betekent ook dat die jongeren geen beroep hoeven te doen op een uitkering WWB en daarmee sluit zo een startersbeurs direct aan op het voorkomen dat jonge burgers afhankelijk worden van de wet WWB.

Weth. Dauven, die vooraf geïnformeerd was door de PGP over het initiatief, heeft toegezegd middels de variant “Jongeren At Work”, met het zelfde doel,daar werk van te maken. In onze gemeente gaat het om 25 jongeren in die situatie. Er zijn geen extra middelen hiervoor nodig; bestaande middelen zijn toereikend. Raadsvoorstel gaat incl. de toezegging van de wethouder om dit initiatief van de PGP op te pakken, als hamerstuk naar de Raadsvergadering van 30 juni.

Resultaat 3) Kaders accommodatie beleid.

De PGP heeft over de Raadsnota en de 6 voorstellen aan de Raad kritische vragen gesteld. Doel van al die vragen, incl. toelichting, was te komen tot een voorstel waarbij eerst de kaders gesteld worden , vervolgens voorstel van het college over de invulling en tenslotte de uitvoering. En dat alles binnen budget. In de gepresenteerde nota liep alles door elkaar heen en waren wensen afhankelijk van restant budget. Resultaten PGP: – er komt waarschijnlijk een aangepaste nota in de Raad van 30 juni met de splitsing Kaders-invulling-uitvoering , dit mede op initiatief van AB. – Kunstgrasvelden in Complex Walram en Berg. PGP heeft aangegeven niet tegen die velden te zijn , mits onderbouwing van noodzaak vooraf aangetoond wordt aan de raad om de investering te rechtvaardigen. Dit is toegezegd door de wethouder.

– Budget van alle wensen ( 2* kunstgras, kleine aanpassingen andere complexen, 2 all-weather tennisbanen, cap. uitbreiding Walram) van € 1 milj. wordt niet overschreden.

– Het voorstel van de PGP om (als tegemoetkoming aan de kosten van de 2 all weatherbanen) het LTC Complex Munster aan de gemeente over te dragen wordt overgenomen door het college.

Al met al een succesvolle inbreng van de PGP. Wij gaan ervan uit dat de punten verzilverd worden in de raadsvergadering van 30 juni.

Hub Aussems.