Goede punten overgenomen op de raadsvergadering!

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2014 heeft de PGP goeie discussie’s gevoerd en heel wat van onze aanbevelingen en kanttekeningen werden overgenomen. Zo hebben wij aangaande Aanpassing Tarieventabel legesverordening de garantie gekregen dat met het voorgestelde besluit de ” gelegaliseerden” evenveel betalen als degenen die voorafgaande aan de bouw van een terrasschot of luifel een omgevingsvergunning hebben aangevraagd.

Tijdens de behandeling van de Kadernota hebben wij o.a. aandacht gevraagd voor het goedkoper verlenen van de eerste belangenparkeerkaart, onderzoek maatschappelijk rendement participatiegelden als aanloop naar een stadspas, het betrekken van de Molenstraat bij eventuele herinrichting Walramplein, de financiële vertaling en functieomschrijving van de ambtenaar klimaat en duurzaamheid en het onderzoek naar mogelijkheden om de museumfunctie van Museum Land van Valkenburg voor onze gemeente te kunnen behouden.

Aangaande de voorgestelde bezuinigingen en taakstellingenstellen hebben wij een voorbehoud gemaakt over de hoogte van de taakstelling “subsidies verenigingen en instellingen”. Dit zal in de workshop, vandaag op 2 juli a.s. uitvoerig aan de orde komen. Op basis van de uitkomst van deze sessie kan de raad nieuwe financiële uitgangspunten aan het college meegeven.

Verder hebben wij, in het kader van de veiligheid, aandacht gevraagd voor een inventarisatie van het gehele wegennet zodat wegen die in slechte staat zijn aangepakt zullen worden. Ook hebben wij wederom aandacht gevraagd voor de doorgaande weg in Houthem en voorstellen gedaan ter verbetering van de veiligheid. Ook hebben wij wederom aangegeven dat er werk gemaakt wordt van een veilige verkeersontsluiting voor de inwoners van de Emmabergweg/Zenderweg en Heideweg en hierbij het eventueel openstellen van de Groeneweg voor bewoners van deze wijk te betrekken.

Wij hebben vragen gesteld bij de kaderstelling Steenstraat of er wel een goeie afweging wordt gemaakt. Enerzijds realiseert onze fractie zich dat het pand (Pradoegebouw) ons jaarlijks de nodige Euro’s kost en dat verkoop van het gebouw ons hiervan verlost. Echter gezien het feit dat het pand een getaxeerde waarde heeft van € 200.000 en voor dit bedrag verkocht zal worden hebben wij ons hardop afgevraagd of dit beeldbepalende gebouw ook getaxeerd is op de maatschappelijke waarde. Wij hadden graag de discussie hieromtrent gevoerd maar de andere fracties hadden hier blijkbaar geen boodschap aan.

Tijdens de behandeling van het evenementebeleid heeft de PGP aangedrongen op voldoende budget voor kleine evenementen,voor een betere spreiding van evenementen, voor betere communicatie naar onze inwoners en voor het weren van evenementen (circussen) waarbij dieren gebruikt worden voor het vermaak van mensen.

Bij de behandeling van de Kaderstelling Accommodatiebeleid heeft de PGP de kaders vastgesteld en aangaande het realiseren van kunstgrasvelden aangegeven de onderbouwing af te wachten waarmee vast zal komen te staan of we hiertoe over zullen gaan. Verder hebben we gevraagd of er ook wordt gekeken naar het optimaliseren van bestaande grasvelden zodat die in positie worden gebracht om de gewenste meercapaciteit toe te laten.

Tot slot had de PGP twee moties voorbereid die we raadsbreed hebben kunnen indienen. De eerste betreft het voorkomen van (proef)boringen naar schaliegas in onze gemeente en de tweede betreft het meewegen van beloningen van zorgaanbieders bij aanbestedingen in de zorg. Deze laatste moet er voor zorgen dat we als gemeente niet in zee gaan met zorgaanbieders die buitensporige salarissen aan hun bestuurders en managers uitbetalen. Zoals gezegd werden deze 2 moties door alle fracties ondersteund.

Vandaag is de eerste sessie subsidiebeleid. We werken nog even door dus !

Een prettige vakantie allemaal!!