Gelijke kansen als rode draad in commissie SD

Wegens Pinkstermaandag vond de commissie Sociaal Domein dit keer op een donderdag plaats. Met een andere voorzitter, namelijk mw. Verheggen die normaal commissie EFTR voorzit. Twee deelnemers moesten vroegtijdig de vergadering verlaten in verband met andere afspraken, zo ook onze eigen Hub Aussems. Hilde Baaij en Dinant Kamphuis waren er van begin tot eind, net voor 22.00 uur, bij. De vergadering begon met het zingen van ‘Lang zal ze leven’ voor mevrouw Van den Worp van de VSP die deze dag jarig was. 

Vervolgens maakte de organisatie van de jaarlijkse slotmanifestatie gebruik van het spreekrecht voor burgers. Zij maken zich zorgen over het voortbestaan van dit evenement omdat de vier deelnemende basisscholen in onze gemeente hebben aangegeven te twijfelen over voortzetting na dit jaar. Het doel van deze dag is om de schoolkinderen kennis te laten maken met alles wat Valkenburg aan de Geul te bieden heeft, van de grotten tot het museum en met een gratis lunch door de ondernemers. Schooldirecties geven aan steeds meer moeite te hebben deze dag vrij te houden in het drukke onderwijsprogramma. Vanuit de commissie werd door enkele fracties aan de wethouder gevraagd om nog een keer hierover in gesprek te gaan met de schooldirecties. Al vroegen sommige fracties, waaronder PGP, zich hardop af of de gemeenteraad hier überhaupt een rol in heeft. Ook werd geopperd om te zoeken naar andere manieren, bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit. Tevens meldde de wethouder dat de organisatie nog hulp nodig heeft op de dag zelf, onze Dinant Kamphuis en Jef Kleijnen van de VSP boden zich spontaan aan.

In een presentatie financiële resultaten sociaal domein 2018 maakte directeur Mennens duidelijk hoe de uitgaven van het Sociaal Domein in 2018 zijn gestegen ten opzichte van 2017. Dankzij de keuze jaren geleden om bezuinigingen van het Rijk niet te compenseren met lokale gelden en het feit dat het gebruik van bepaalde voorzieningen niet is gestegen, komen we er niet slecht uit. We sluiten nog steeds in de zwarte cijfers. Maar de komende jaren komt er wel meer druk op.

Over het Voorstel Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 voerde Hub Aussems namens ons het woord. Hierbij stelde hij het een moeilijk dossier te vinden, inhoudelijk, maar ook wegens de beperkte mate van invloed die wij kunnen uitoefenen. PGP is blij met de inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), zeer inhoudelijk en scherp. Wij vroegen aan de wethouder aan te geven welke aanbevelingen van de ASD zijn overgenomen door het college en terug te zien zijn in de nieuwste versie van dit beleidsplan. Remy Meijers gaf aan dat het meeste is overgenomen en zegde toe een overzicht van de aanbevelingen van alles adviesraden en een reactie wat daarmee gedaan is te delen met deze commissie. Het blijft sowieso zorgwekkend dat de kosten van jeugdhulp zo oplopen en de compensatie vanuit het Rijk teniet wordt gedaan door een korting in het gemeentefonds. Belangrijk is om hierover aan de bel blijven trekken als gemeentes. Ook werd nog kort gerefereerd aan oorzaken waardoor jeugd in aanraking komt met jeugdzorg. Opvallend is dat het bij een aanzienlijk aantal middelbare scholieren te maken heeft met grote druk die door hun hoog opgeleide ouders wordt opgelegd. Tegelijkertijd wordt ook armoede genoemd als belangrijke oorzaak. Hierbij vertelde de wethouder dat het onderzoek naar inkomens en armoedeval na de zomer in de commissie besproken kan worden. PGP is zeer benieuwd naar de uitkomsten en de mogelijke oplossingen.

Voorts een aantal onderwerpen over beheersing van Nederlands, taalachterstand en inburgeren. Dhr. Raju Thurairajah en mw Mais Sweid vertelden over het werk van Vluchtelingenwerk Nederland en dan wel specifiek Valkenburg aan de Geul. Verderop kwam het jaarverslag 2018 ook ter sprake. Over beide onderwerpen stelde Dinant Kamphuis vragen over de resultaten binnen onze gemeente. Dit was de aanloop naar de notitie over inburgering en integratie. De uitvoering van dit traject komt na instemming op landelijk niveau terug bij gemeentes en wij zullen daarin samen optrekken met de Zuid-Limburgse gemeentes. Wij stelden vragen over het proces van de inburgering terug bij de gemeentes. Daarnaast pleitte PGP voor actieve werving voor vrijwilligersfuncties door statushouders, wij vinden dat een uitstekende manier om zich onder te dompelen in de Nederlandse taal en cultuur, het sociale netwerk te vergroten en je nuttig te maken in onze samenleving.

Passend bij dit thema, er werd ook gesproken over de notitie onderwijsachterstanden of eigenlijk taalachterstand bij jonge kinderen. Zowel bij statushouders als andere gezinnen waarin een andere moedertaal gesproken wordt. De beleidsmedewerker had een aantal mogelijke opties voor ons op papier gezet en vroeg ons naar onze standpunten hierin. Voor PGP geldt in elk geval dat maximale kans op gelijke kansen voor kinderen in onze gemeente het uitgangspunt zou moeten zijn. Dus kiezen voor de maatregelen met de meeste impact. Veel uren, voldoende budget voor werving en goede aansluiting van peutergroepen naar kleuterklassen. Tegelijkertijd pleitte Hilde Baaij voor een inclusieve samenleving en gaf aan kritisch te zijn op het afzonderen van kinderen in aparte groepen. Slecht voor de eigenwaarde, stigmatiserend. Deels apart en deels samen zou dan een optie zijn. Het werd in elk geval duidelijk dat geen enkele fractie dit onderwerp al helemaal uitgediscussieerd heeft en dat een aantal knopen ook op landelijk niveau nog doorgehakt moeten worden. Later dit jaar zal het opnieuw op de agenda komen.

Heel kort werd er gesproken over de beheersmaatregelen Omnibuzz. VSP en CDA maakten zich sterk voor het behouden van het aantal reiszones. Dit inperken levert op jaarbasis maximaal maar 5000 euro op en druist juist in tegen de verruimende afspraken die in voorgaande jaren zijn gemaakt. PGP sloot zich hier bij aan. Tegelijk vraagt onze fractie zich wel af wat er dan nog mogelijk is om de kosten te beheersen en ketste de bal hierover terug naar het college.

De stukken en de geluidsfragmenten van deze vergadering staan op de website van de gemeente.