Gecombineerde commissies Sociaal Domein en ABA

Vandaag ging de commissie Sociaal Domein in de herkansing. Deze werd op 20 september jl al na korte tijd gestaakt omdat er geen geluid was bij de livestream. Dit is verplicht bij een openbare vergadering nu er geen publiek in de zaal mag zijn.  Vanwege de volle agenda’s startte de commissie al om 17:30 uur, voorafgaand aan de commissie ABA ofwel Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Corry Fulmer voerde in beide commissies namens de Progressieve Groene Partij het woord. 

Marion Janssens (beleidsmedewerker Sociale Ontwikkeling en Burgerkracht) en Remco Vijgeboom (beweegmakelaar) vertelden in de commissie hoe het eerste jaar van de beweegmakelaar is verlopen en wat het heeft opgebracht. Er blijft een hardnekkig misverstand heersen over de beweegmakelaar. Ook binnen de commissie. Een beweegmakelaar heeft niet als opdracht om mensen aan het bewegen ofwel het sporten te krijgen, een beweegmakelaar probeert mensen die in een isolement zitten, te bewegen om hun huis uit te komen en deel te nemen aan de maatschappij. Dat kan letterlijk met bewegen door sporten of te gaan wandelen met een wandelmaatje, maar dat kan ook door vrijwilligerswerk te gaan doen of een breiclub te bezoeken. In dit eerste jaar is met 59 personen een eerste gesprek gevoerd. Het gaat vooral om alleenstaande personen en de grootste groep is 75+ jaar. Veel hulpvragen komen voort uit eenzaamheid. Er is een voorlopige inschatting van 100.000 euro gemaakt van wat de inzet van de beweegmakelaar heeft bespaard aan duurdere hulp via WMO begeleiding en dagbesteding.  

Vervolgens twee raadsvoorstellen op de agenda. Beiden gingen over onderwijs. Het eerste betrof een aanpassing van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Deze aanpassing komt omdat de prognoses van het aantal leerlingen de afgelopen jaren lager was dan het daadwerkelijke aantal nu en er is een verdere groei te zien. PGP vroeg of de wethouder kon uitleggen waarom de prognose er zo naast lag. Belangrijkste is dat leerlingenstromen anders verlopen na het sluiten van scholen in Schin op Geul, Vilt en Houthem dan de gemeente ingeschat had. Het goede nieuws is dat het sluiten van bestaande basisscholen niet meer aan de orde is. Daarnaast vroegen en kregen we de toezegging extra kritisch te zijn op basis van welke cijfers we belangrijke besluiten nemen. Een hamerstuk.

Het tweede voorstel was een concrete vraag om budget vrij te maken voor OBS Broekhem om extra lokalen te bouwen. Zij zitten nu al met ruimtegebrek. Momenteel gebruiken zij twee lokalen van Stella Maris. Wat de PGP betreft wordt dit geld vrijgemaakt. Wel stelden we enkele vragen ter verduidelijking: 
1. Er wordt gezegd dat de uitbreiding op de grond van de gemeente komt. Op welke plek komt de uitbreiding precies?
Antwoord: Dat wordt samen met de stichting komLeren vastgesteld.
2. Is er al een planning bekend over wanneer deze uitbreiding gerealiseerd is?
Antwoord: Nog niet exact, maar het streven van de gemeente is start nieuwe schooljaar 2022/2023.
3. Is de huidige voorziening in Stella Maris tot die tijd gewaarborgd?
Antwoord: Ja.
4. Is de genoemde uitbreiding ruim voldoende of is er mogelijkheid tot verdere uitbreiding in het geval de school toch nog verder groeit? Bijvoorbeeld door eventuele huizenbouw in de directe omgeving?
Antwoord: Het is voor nu genoeg, maar het zal nog bekeken worden. En bouwen zodat later nog extra lokalen bij kunnen worden gebouwd is ook verstandig.
5. De BSO in Valkenburg schijnt te kampen met ruimtegebrek. Is de wethouder daar bekend mee? In het kader van samenwerkende kindcentra, is dat iets wat eventueel ook meegenomen kan worden in deze uitbreiding? Wellicht een gedeelde ruimte. Overdag voor de school en in de middag voor de BSO.
Antwoord: Volgens Mik is er inderdaad ruimtegebrek, maar de vraag voor opvang zit niet bij OBS Broekhem, maar bij BS Valkenburg.

Geen hamerstuk.

In de rondvraag vroegen wij naar de stand van zaken behoefteonderzoek voedsel- dan wel kledingbank: “Er staat in het Armoedebeleidsplan – zoals aangenomen in december 2020 – genoemd dat er onderzocht zal worden of er behoefte is aan eenvoedsel dan wel kledingbank. En er waren al concrete plannen om de kledingbank uit Maasbracht hier twee keer per jaar langs te komen voor onze bewoners. Hoe staat het hiermee? Graag een update van de wethouder.” Uit de schriftelijke beantwoording blijkt dat er contact is geweest met de kledingbank. Er is gesproken over mogelijkheden en kosten van twee keer per jaar een kledingpakket voor minima. De Kledingbank geeft aan dat zij voor € 50,- een kledingpakket kunnen leveren en dit in andere gemeenten ook doet. Dit betekent dat we met € 3.000 per jaar 60 pakketten zouden kunnen vergeven en dat is niet bijster veel. Als we naar andere gemeenten kijken dan zien we dat het ‘gebruik’ varieert van 0,4% van de bevolking tot 3,2% van de bevolking. Dit verschil wordt veroorzaakt door het gemeentelijk beleid en de bereikbaarheid van de kledingbank voor de doelgroep. Door corona beperkingen, wisselingen van ambtenaren en vervolgens watersnoodramp is dat nog niet verder opgepakt en uitgewerkt. Wij gaan ons dus binnenkort beraden hoe we hier vorm aan gaan geven, wij streven in ieder geval nog naar een kledingbank sessie dit najaar, en zullen vervolgens bezien hoe dat structureel in de komende jaren vorm te geven. De PGP blijft dit onderwerp volgen. 

Na een korte wissel van voorzitters en deelnemers startte de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden.

De belangrijkste onderwerpen voor ons waren Vinkenhof in Schin op Geul en onze rondvragen. De eerste betreft een handhavingsverzoek dat omwonenden hebben ingediend over de aanbouw van drie houten huizen op het campingterrein. Dit ligt er al maanden. Corry Fulmer gaf – net als de meeste andere fracties – aan graag het naadje van de kous te willen weten. In de vergadering ontstond er enige verwarring over of dit nu al bij de rechter ligt of niet. In 2020 heeft de raad een bestemmingsplanwijziging ter uitbreiding van de camping verworpen en dat ligt inderdaad onder de rechter omdat de ondernemer het er niet mee eens was. De burgemeester zegde in elk geval toe dat op dinsdag 28 september het college een besluit zou nemen over het handhavingsverzoek en de uitkomst hiervan naar alle betrokken zou communiceren. 
 
Onze twee rondvragen:
1. Tijdens de kadernotavergadering is – met instemming van het college – door de raad de opdracht aan het college gegeven de brief van Raden in verzet (2021-213) te ondertekenen. Daarbij in een begeleidend schrijven aan te geven dat onze gemeente zich ook zorgen maakt over de gemeentelijke financiën als gevolg van de stijgende kosten in de Jeugdzorg en WMO. En de extra kosten en verminderde opbrengsten als gevolg van de Covid-19 pandemie. Is de brief inmiddels ondertekend en met een begeleidend schrijven verstuurd?
Antwoord: De burgemeester gaf aan dat dit inmiddels is gebeurd. 
2. Vuurwerk; nav een enquête over vuurwerk tijdens de jaarwisseling is afgesproken dat de raad zich nog eens zou beraden over de uitkomst van de enquête  en zich richting de jaarwisseling uit te spreken over hoe met de uitkomst van de enquête om te gaan. Daar het weer richting eind van het jaar loopt zou een datum geprikt moeten worden om hier als raad over te kunnen brainstormen. Ons voorstel is dit op korte termijn door het presidium te laten agenderen.
Antwoord: Afgesproken werd om dit inderdaad bij het presidium te bespreken en inmiddels is bekend dat er een datum voor een bijeenkomst geprikt zal worden.
 
Alle stukken van Sociaal Domein staan hier.
Alle stukken van Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden staat hier.

En de livestream kan worden bekeken via youtube: