Discussie over woningbehoefte in IJzeren in gecombineerde commissie SOB en EFTR

Op woensdag 24 maart was er een gecombineerde commissievergadering EFTR (economie, financiën, toerisme en recreatie) en SOB (fysiek domein). De hoogtepunten van de vergadering waren een woningbouwproject in IJzeren, afrekening van het WK veldrijden in 2018 en de restauratie van het kerkje op de Plenkertstraat. Pat-Jos Huisman en Doeke Krikke voerden namens de PGP het woord.

Helaas hebben wij tijdens de gecombineerde EFTR/SOB het bericht ontvangen dat Jo Romling is overleden. Dit notabene tijdens de behandeling raadsnota afrekening WK veldrijden 2018 waar hij, als medeorganisator, ook een rol heeft gespeeld. We hebben Jo gekend als raadslid, aimabel mens en ‘druk baasje’ die zich jarenlang op allerlei manieren ingezet heeft voor zijn geliefde Valkenburg aan de Geul. Hij zal door velen gemist worden. Wij wensen de nabestaanden van Jo veel sterkte met dit verlies.

Spreekrecht over het woningbouwproject in IJzeren. De afgelopen tijd zijn er veel stappen ondernomen om woningbouw in gemeente Valkenburg aan de Geul te stimuleren. Er is een woonvisie vastgesteld en compensatieregelingen voor het verkrijgen van extra huisnummers zijn afgeschaft. Helaas bereikten ons negatieve geluiden over de plannen van een woningbouwproject in de kern IJzeren. Een projectontwikkelaar wil op een weiland, tussen reeds bestaande woningen, 22 woningen bouwen. Omwonenden hebben, op het zien van landmetingen, contact opgenomen met de grondeigenaar, projectontwikkelaar, gemeente en met de PGP. Wij zijn op de locatie geweest en hebben de omwonenden gesproken. Het merendeel van de inwoners, en het kernoverleg van IJzeren is tegen de woningbouwplannen. Het toevoegen van 20 woningen op de reeds bestaande 120 is een erg grote toename. Wij begrijpen dan ook de zorgen en hebben als reactie op het spreekrecht de vraag gesteld of we het plan kunnen inzien. De wethouder heeft toegezegd dit te gaan regelen.

Eindelijk kon de afrekening plaatsvinden van het WK Veldrijden 2018. De wereldwielerbond UCI omschrijft het WK als een succesvol evenement. De PGP ziet dat iets anders. Wij denken niet alleen aan de extra economische impact van 3,5 miljoen euro maar ook aan het Natura 2000 gebied Polferbos dat lang na afloop van het evenement niet begaanbaar was. Bij afrekening ontbrak een goedkeurende accountantsverklaring, een eis die gesteld was op afgifte van subsidie. Op onze vraag hoe wij als gemeente omgaan met als er niet aan een harde eis is voldaan kregen wij het antwoord dat er goed naar de financiële rapportage is gekeken. De eis kwam vanuit de Provincie en gemeente Valkenburg is hen daar in gevolgd. Aangezien Provincie er nu geen probleem van maakt, doet de gemeente dat ook niet. Voor nu kunnen we weinig meer doen dan blij zijn met de 22.000 euro die we terugkrijgen. We hopen dat de gemeente de gang van zaken goed evalueert zodat niet dezelfde fouten gemaakt worden bij andere evenementen.

De deels afgebrande rijksmonumentale voormalige Hervormde Irene-Emma-Elisabethkerk aan de Plenkertstraat gaat gerestaureerd worden. Reden voor Doeke Krikke om te vragen of de daarachter gelegen grafkelder van Loisel, in de rotswand, ook schade heeft opgelopen. Gelukkig was dit niet het geval. De grafkelder zal ook tijdens de restauratie aan het kerkje onaangeraakt blijven.
Doeke vroeg ook aandacht voor de verkeerssituatie in de Plenkertstraat en de schoolgaande jeugd. Groepen 5 t/m 8 moeten aan dezelfde Plenkertstraat, de school verlaten. Wethouder Vankan gaf aan de situatie in de gaten te houden en de projectontwikkelaar op het hart te drukken rekening te houden met de schooltijden.

Alle stukken staan op de website van de gemeente.

De vergadering is na te bekijken via You Tube.