Financiën en Erfgoed in Commissie EFTR

Voor de derde avond op rij vergaderde raadsleden en burgerleden vanuit hun eigen huis met elkaar. Namens de Progressieve Groene Partij dit keer Corry Fulmer, Klaas Spoelstra en Doeke Krikke. Op de agenda de commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie, afgekort EFTR. 

Na de presentatie jaarrekeningrisico’s en aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole door de heer Stefan Prevoo (senior manager RSM Accountants N.V.) werd het voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2021 behandeld. Dit voorstel werd als hamerstuk doorgeleid naar presidium.

Over het voorstel college betreffende najaarsnota kon Corry Fulmer heel kort zijn en ook dit raadsvoorstel werd als hamerstuk doorgeleid naar presidium: 

Voorzitter.
Aangaande dit raadsvoorstel kan de PGP kort zijn. Een helder overzicht met bijbehorende bedragen maar met vele onzekerheden. Corona, watersnoodramp compensatie en de hoop door de kerstmarkt de, misgelopen, parkeeropbrengsten enigszins aan te kunnen vullen. Hier worden we niet vrolijk van maar we zullen het er voor nu mee moeten doen. Vandaar dat we akkoord gaan met dit raadsvoorstel.

Doeke Krikke voerde het woord over het voorstel college betreffende Valkenburgs planologisch Erfgoedbeleid. Vanzelfsprekend. Als werkgroep van de Valkenburgse Archeologiewerkgroep en vrijwilliger in Museum Valkenburg is hij daarvoor de aangewezen persoon binnen onze steunfractie. Na het uitspreken van onze dank voor dit prachtige uitgebreide plan en onze trots op het het vele, kleine en grote erfgoed dat onze gemeente rijk is, stelde hij dat we hier zuinig op moeten zijn. 

Vervolgens stelde hij een aantal inhoudelijke vragen over planschaderisicoanalyse, over het hanteren van verschillende categorieën zoals waardevol en niet waardevol. Of we alsnog gebruik gaan maken het programmabureau omdat het best interessant kan zijn om te bekijken of erfgoed in combinatie met klimaatadaptatie, energietransitie, duurzaamheid een rol kan spelen. 

Ook vroeg hij de aandacht voor de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Er wordt vermeld dat de implementatie van nieuwe regelgeving extra werk met zich meebrengt. Doordat een aantal ingrepen niet meer vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden zal het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen iets toenemen. Die extra aanvragen moeten door het team Vergunningen behandeld worden, door de beleidsmedewerker cultureel erfgoed beoordeeld worden en door het team VTH gecontroleerd worden. Er zullen meer vergunningaanvragen voorgelegd worden aan de gemeentelijke Monumentencommissie. Door de WKB zou er echter meer ruimte zijn om de de extra aanvragen voor omgevingsvergunningen van initieel vergunningvrije ingrepen bij gemeentelijke monumenten te kunnen toetsen. Hierop komen we aanstaande maandag ook terug als het gaat om verduurzamen eigen woningen. Want in onze gemeente wordt ook een relatief groot aantal monumenten bewoond door particulieren. 

Het laatste voorstel van de avond – vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs 2022 – was wat ons betreft een hamerstuk. 

In de rondvraag vroegen wij aandacht voor het voorstel van Koninklijke Horeca Nederland om een inloopstop na 20.00 uur te hanteren in plaats van een sluitingstijd om 20.00 uur. Daardoor zou – naar onze mening – de horeca nog enigszins geholpen worden in deze moeilijke tijd én zou het risico van verspreiden door horecabezoekers voorkomen worden omdat niet iedereen tegelijk naar buiten gaat. Wethouder Vermeer vond het nodig om het te betitelen als politiek maken van corona en watersnood en om de opmerking te maken dat de VVD fractie ook al veel gedaan had voor de ondernemers. Jammer dat het daardoor niet kwam tot een inhoudelijk gesprek over de maatregel. Er is wel toegezegd dat het besproken zal worden in het college. 

Onze tweede rondvraag over de Hoogwaterpeil Meter zal maandag door wethouder Vankan worden behandeld in de commissie Fysiek Domein. Hierbij alvast onze tekst en de krant pikte ons idee, of liever gezegd het idee van Doeke Krikke, al op. Het staat wel achter een betaalmuur.

“Rechts naast de brug naar de Geulpoort staat een waterhoogte meter. Zowel inwoners al toeristen/bezoekers kijken geregeld (zeker nu na de watersnoodramp) naar de hoogste waterstand. Die van afgelopen juli staat niet aangegeven. Zou het een idee zijn om het waterpeil van dat moment alsnog aan te geven? Naar onze eigen waarneming was het laatste water hoogtepeil precies 2 mergelstenen hoger dan het hoogste peil ervoor. Dit om mensen een idee te geven waar onze gemeente mee geconfronteerd werd in juli.”

De gehele inbreng en alle antwoorden zijn te bekijken via You Tube en de stukken staan op de website van de gemeente