Eerste commissie EFTR/SOB in 2021 vond digitaal plaats

Op woensdag 3 februari was er een gecombineerde EFTR/SOB vergadering. Namens de PGP waren Corry Fulmer en Klaas Spoelstra digitaal aanwezig. 

Alle stukken van de vergadering staan op de website van de gemeente.

En de vergadering is via YouTube terug te zien:

Bij het vaststellen van de verslagen vroeg Corry Fulmer aandacht voor twee onderwerpen.

1. Doorgaande weg in Houthem. De weg is tot aan de Stationsweg (nabij Chateau St. Gerlach) mooi aangelegd. Maar de rest van de weg is niet aangepakt. Op dit moment is het onduidelijk of en hoe er dekking gevonden gaat worden voor de nog openstaande werkzaamheden. De PGP was geschrokken van de antwoorden op de artikel 32 brief van het CDA waarin gevraagd werd naar mogelijke subsidies. De heer Wester van het CDA lichtte toe dat het de CDA vooral om de hellingbaan bij het station gaat. De PGP wil met name de financiële mogelijkheden voor de weg zelf bespreken. “Wat gebeurt er als we geen subsidies krijgen?”. De wethouder gaf aan dat we de businesscase niet rond krijgen met de gereserveerde gelden voor het riool en wegonderhoud. De wethouder hoopt bij de kaderbrief al meer duidelijkheid te hebben. Op aandringen van Corry ging hij akkoord met het bespreken van de mogelijke financiële gevolgen van het eventueel niet binnenhalen van subsidie voor de renovatie van de weg in de eerstkomende commissie SOB vergadering. De business case aangaande de ontwikkelingen rondom het Wijland zal in in de commissievergadering SOB van 21 september besproken worden.

2. Stand van zaken van het implementeren van de Sustainable Development Goals in gemeentelijk beleid. Wethouder antwoordde dat men intern druk bezig is de doelstellingen binnen alle afwegingen in het beleid mee te nemen. Halverwege 2021 hoort de raad concreet hoe dit ingepast zal worden.

Op de agenda stond één raadsvoorstel: de publiekspresentatie van de Vuursteenmijn aan het eind van de Plenkertstraat. Namens de PGP vroeg Klaas of er in de plannen voldoende aandacht besteed wordt aan de infrastructuur in de directe omgeving van de publiekspresentatie. De Plenkertstraat ter plaatse is tamelijk smal en kan druk zijn, mede ook door het verkeer dat Par’Course genereert. Als daar een aantrekkelijke publiekspresentatie bij komt, wordt de veiligheid echt wel een thema. Met name de straatverlichting lijkt ons een punt van aandacht. Kan de wethouder ons hierover informeren? De wethouder hoopt dat wandelaars door hebben dat er een heel speciaal en prachtig monument ligt. De straat bevindt zich binnen een 30km zone. Waarschijnlijk zal er vooral overdag publiek bij de vuursteenmijn zijn. De noodzaak om meer verlichting aan te brengen rondom het monument zal nader bekeken worden. Het voorstel gaat als hamerstuk door

Vervolgens kwamen er enkele bespreekpunten langs, waaronder:

1. Het Raadsinformatiebulletin Visie Berg bleek kort samengevat achterhaald. De raad kan vragen, opmerkingen en aanbevelingen uitspreken tijdens een reeds geagendeerde infosessie op 11 februari aanstaande.

2. Over vliegveld MAA heeft PGP enkele zaken ter sprake gebracht. Zoals het controversieel verklaren luchtvaartnota door de Tweede Kamer (na het vallen van de regering) en het rapport van Geel. Wethouder heeft toegezegd dit rapport met de commissie te gaan bespreken.

3. De PGP is van mening dat de Visie Vrijetijdseconomie erg gericht is op de gevolgen van Corona voor de sector en herstel van de vrijetijds- of wel toeristische economie. Wij zien weinig toegespitst op de situatie in onze gemeente wat betreft pijnpunten en hoe deze aan te pakken. Men zou verwachten dat regionale spreiding om teveel drukte/overlast te voorkomen aan bod zou komen, maar vanwege Corona is dat blijkbaar nu niet aan de orde? Aandachtspunt voor PGP is vitaliteit waarborgen voor bedrijven (hotels/campings) en het beschermen van de natuur. De wethouder was in haar beantwoording wel concreet en gaf meer inzicht in hoe college de pijnpunten in onze gemeente denkt op te lossen. Er wordt dus aan gewerkt, het is wel een kwestie van “lange adem”.

In de rondvraag vroeg PGP: “Er zijn blijkbaar veel vraagtekens rondom de invoering van de omgevingswet. Kan de wethouder aangeven wat de stand van zaken is van de implementatie van de omgevingswet in onze gemeente?”. Wethouder Vankan antwoordde dat hij het Presidium gevraagd heeft een Klankbordgroep Omgevingswet in te stellen. Er wordt momenteel heel hard gewerkt aan de kaders van omgevingsvisie. Het vastgoedbeleid gaat daarin ook meegenomen worden.

Overigens werd aan het begin van de vergadering door wethouder Vankan ook genoemd dat het mobiliteitsplan weer wordt opgepakt. Hierbij zullen stakeholders en inwoners digitaal geraadpleegd worden. Zodra het mogelijk is zullen deze gesprekken fysiek te plaatsvinden.