Eerste raadsvergadering onder leiding van Daan Prevoo

12 april 2021 vond er een reguliere raadsvergadering plaats om te besluiten over de raadsvoorstellen die afgelopen weken in de commissies behandeld zijn. De eerste vergadering met Daan Prevoo als voorzitter van de raad en dat op afstand via zoom. Enkele formaliteiten zoals het voorlezen voor elk besluit voordat de hamer gehanteerd kan worden, moeten nog even inslijten, maar verder liet onze nieuwe burgemeester zien dat hij raadsvergadering prettig en efficiënt kan laten verlopen. Een goed begin wat de PGP fractie betreft. 

Op de website van de gemeente staan alle openbare stukken.

En de volledige vergadering is te bekijken via You Tube

Op de agenda stonden vijf hamerstukken ofwel raadsvoorstellen die in de commissies voldoende besproken zijn  Het AVG mandaat, het actieplan jeugd, begrotingswijziging WOZL, restauratie kerk Plenkertstraat en verordening commissie Bezwaarschriften. 

Vervolgens kwamen er drie raadsvoorstellen die nog nader besproken moesten worden. Het eerste voorstel betrof een uitbreiding van het reeds in december 2020 vastgestelde armoedebeleid. De regelingen voor vergoedingen voor de jeugd voor sport en cultuur worden hiermee verruimd. Het voorstel werd unaniem aangenomen. 

Het tweede voorstel ging over de afrekening van WK Veldrijden. Ook dit werd na een korte eerste termijn aangenomen na de toezegging van wethouder Vermeer dat ook het college niet blij is met de gang van zaken en zij er vanuit gaat dat dit niet nog een keer gebeurd. 

Het derde raadsvoorstel ‘Valkenburg Beweegt’ roept al enige tijd veel discussie en vragen op. Omdat Hilde Baaij later aanschoof in deze vergadering, voerde Corry Fulmer namens de PGP het woord:

“Geachte voorzitter, aanwezigen en luisteraars thuis,

Zoals reeds aangegeven in de commissie Sociaal Domein van 22 maart jl ziet de PGP veel positieve punten in het voorliggende sport- en accommodatiebeleid. Wij zien het als een beleid voor bewegende inwoners, of dat nu via een vereniging is of individueel. Of dat nu op wedstrijdniveau is of puur voor eigen plezier en gezondheid. En daarvoor zien wij genoeg aanknopingspunten waarmee de komende jaren aan de slag kan worden gegaan. Eén van de positieve punten is zelfs een trendbreuk, namelijk dat tot op heden sportverenigingen zelf 100% verantwoordelijk zijn voor hun opstallen en in het voorstel wordt voorgesteld dat middels een verdeelsleutel gemeenten en sponsoren hieraan gaan bijdragen. Juist dit punt roept veel vragen en emotie op bij verenigingen en fracties. Want hoe gaat dat er concreet uitzien. De wethouder heeft reeds toegezegd dat hij deze regeling zo snel mogelijk zal uitwerken, dat hij met verenigingen in gesprek zal gaan en dat voor de begrotingsvergadering dit najaar de financiële impact duidelijk zal zijn. Voor ons geeft dit voldoende comfort. Wij steunen dan ook dit raadsvoorstel. Tot zover in eerste termijn.”

Wethouder Meijers beantwoordde nog enkele vragen over de uitvoering en uitwerking van dit beleidsplan. Bij de stemming per fractie bleek dat CDA en VSP tegen stemden en AB, PGP en VVD voor. Daarmee is het voorstel aangenomen en kan de wethouder met de ambtelijke kant verder met de uitwerking van het sport- en accommodatiebeleid. 

Vervolgens was er ruimte om verder te praten over het nieuwe coalitieakkoord. Door de fractie CDA en VSP werd gereageerd. Namens de coalitie reageerde Corry Fulmer kort. Namelijk dat het inderdaad klopt dat er geen heel nieuw akkoord ligt, maar dat het komend jaar vijf onderwerpen extra aandacht zullen krijgen en dat er acht punten toegevoegd zijn die verder onderzocht, uitgewerkt en opgepakt zullen worden.

Twee moties vreemd aan de orde van de dag. De eerste betrof een voorstel van VSP om bij de landelijke politiek te pleiten om de frequentie van het bevolkingsonderzoek borstkanker weer terug te brengen naar hoe het was. Deze motie werd unaniem gesteund. 

De tweede motie werd ingebracht door de fracties CDA en VSP en ging over het aantrekken van een persoon/bureau om meer subsidies binnen te halen voor de gemeente en lokale initiatiefnemers te helpen bij het aanvragen van subsidies. Op zich een belangrijk onderwerp, de burgemeester onderschreef dat ook, maar adviseerde de motie aan te houden en te wachten op de uitkomst van de organisatiescan die dit jaar plaatsvindt. Het CDA bracht deze motie toch in stemming en daaruit bleek dat alleen de 5 aanwezige raadsleden van CDA en VSP deze motie steunden. De overige 9 raadsleden namen het advies van  burgemeester Daan Prevoo ter harte en stemden tegen.