Eensgezinde raad op 3 juni

Ondanks dat er 7 raadsvoorstellen op de agenda stonden, duurde de raadsvergadering van 3 juni 2019 niet lang. Op wat kleine discussies na waren de fracties vrij eensgezind. De grotere discussies hadden reeds plaatsgevonden in de commissies.

De PGP was deze avond vertegenwoordigd door Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij. Fractievoorzitter Corry Fulmer genoot van een welverdiende vakantie. Ziet u die kan kraanwater met munt? Een actie van Pat-Jos. PGP baalt dat aan het eind van de vergaderingen alle aangebroken plastic flessen met water – ook al is er maar 1 glas uit – worden weggegooid. Zij stelde in het Presidium voor om te stoppen met het gebruik van deze flessen, maar dit werd niet gesteund door de andere aanwezigen. Dus … Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Proost!

De zeven raadsvoorstellen op een rij:

  1. Beleidsplan Openbare Verlichting: Modernisering van het oude plan met een besparing, onder andere vanwege de overstap naar LED.
  2. Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg van groen hart naar groene long: Een regionale samenwerking met als doel afstemming en extra middelen vanuit de provincie. Hoofdlijnen: experimenteerregio voor energietransitie, gezondheidsoase door hogere (lucht) kwaliteit, integrale kwaliteitslandbouw, vernieuwend kleinschalig ondernemerschap, sociale samenhang en saamhorigheid, verduurzamen toeristische sector.
  3. Zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen: Dit betreft een aantal regelingen waarin Valkenburg aan de Geul deelneemt omdat onze gemeente te klein is om alles zelf te organiseren. Denk aan Omnibuzz, WOZL, GGD, RUD, beleid Veiligheidsregio. De raad is niet altijd blij met deze GR-ren, want als kleine gemeente is het lastig om in een groot geheel een grote stempel te drukken, maar soms is het noodzakelijk en soms is het ook echt winst om zo samen te werken.
  4. Begroting Veiligheidsregio: In de commissie was hier reeds over gediscussieerd. College wilde eerst niet instemmen met de investering van ruim 2 miljoen voor doorontwikkeling, maar de fracties zagen hier de noodzaak wel van in. College heeft vervolgens het voorstel aangepast en werd nu unaniem aangenomen.
  5. Energievisie en uitvoeringsprogramma: Met het verzoek alle gelden ook daadwerkelijk op te maken, wat wethouder Remy Meijers graag toezegde, werd ook dit voorstel zonder verdere discussie goedgekeurd.
  6. Subsidies Restauratie en onderhoud monumenten: Het enige discussiepunt betrof het onderdeel waarin gevraagd werd om het nu nog resterende bedrag van 44.607 euro te reserveren voor de stadsmuur in het Halderpark. Op voorstel van CDA en door bijval van de andere fracties werd dit punt geschrapt, de raad was van mening dat dit potje intact moet blijven voor nieuwe aanvragen. Het benodigde budget voor de muur zal ter sprake komen in de kadernota in juli.
  7. Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van de raad: Korte discussie was nog over het schriftelijke en mondelinge vraagrecht. Na twee stemrondes over tekstaanpassingen middels amendementen werd het reglement unaniem goedgekeurd.

De stukken kunnen worden bekeken en de fragmenten beluisterd op de website van de gemeente.