Duurzame commissie SOB

Het was een interessante SOB commissievergadering op 14 mei. Het thema duurzaamheid kwam breed aan bod met raadsvoorstellen over de energievisie en openbare verlichting. Ook burgerparticipatie werd besproken in de vorm van een presentatie over de sessie van denktank verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel en bij het door ons op de agenda geplaatste bespreekpunt over het betrekken en informeren van inwoners over nieuwe plannen in de gemeente. Met de nieuwe samenstelling van raadslid Pat-Jos Huisman en burgerleden Colette Rasenberg en Ruud Engels.

Duurzaamheid
Bij het voorstel betreffende de energievisie en uitvoeringsprogramma hebben wij gemengde gevoelens. Enerzijds zijn we blij dat de energievisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma energie gevormd zijn en dat er al een aantal concrete plannen zijn zoals het plaatsen van 150 zonnepanelen op het gemeentehuis, waarmee het gemeentehuis gedeeltelijk in haar energiebehoefte kan voorzien, en 130 zonnepanelen op het gemeentelager waarmee het energieneutraal wordt en zelfs energie over houdt. Anderzijds benadrukt het uitvoeringsprogramma hoeveel werk er nog gedaan moet worden. We zijn er nog lang niet.

Op onze vraag “hoe duurzaam is de energie die nu gebruikt wordt voor de gemeentelijke gebouwen? Is dit gecertificeerde groene energie? Zo nee, wanneer is het college van plan over te stappen op een andere energieleverancier?” antwoordde wethouder Meijers dat er nu nog grijs groene energie gebruikt wordt en dat de gemeente per 1 januari 2020 volledig gecertificeerde groene energie gaat gebruiken. Yes! Dat is laaghangend fruit waarmee we de CO2 emissies die vrijkomen bij het genereren van energie verminderen.
Naar aanleiding van onze vraag over duurzame mobiliteit vertelde de wethouder dat Arriva over wil stappen op volledige elektrische bussen en het laadstation daarvoor in Valkenburg gaat komen. Het beleid omtrent de verdeling en plaatsing van laadpalen voor personenauto’s moet nog gevormd worden maar ook dat staat al op de planning.

Wij waren ook benieuwd naar hoe de gemeente het thema duurzaamheid onder de aandacht gaat brengen bij de jeugd van Valkenburg aan de Geul. “Scholen doen mee aan de Dutch Earth Weeks en hebben veelal hun eigen momenten dat ze aandacht besteden aan dit onderwerp. Wij willen eerst inventariseren wat er al gedaan wordt en in overleg met scholen kijken wat er nog meer mogelijk is.” aldus de wethouder Duurzaamheid.

Afgelopen jaar heeft de gemeente geïnvesteerd in het gebruik van LED lampen voor de openbare verlichting. Aangezien LED verlichting andere onderhouds- en beheerskosten met zich meebrengt, moet er een nieuw beleidsplan worden vastgesteld. De kosten voor de LED verlichting waren beduidend lager dan voor de “oude” verlichting. Het viel ons op dat er €11.156, 25 wordt geraamd voor het 7 keer per jaar vervangen van de banners die aan de masten van de verlichting hangen bij de toegangswegen van Valkenburg. Kan dit bedrag niet beter besteed worden aan het aankleden van de toegangsweg vanaf de snelweg? Kunnen de banners niet minder vaak verwisseld worden om kosten te besparen? Als antwoord op deze vragen gaf wethouder Vankan aan dat de kosten zelfs nog hóger zijn. Dit in verband met het moeten huren van een hoogwerker voor de buitendienst om de banners te kunnen vervangen. Deze extra kosten zijn niet bij de verlichting opgevoerd. Al met al kosten de banners de gemeente €36.000,-. Het is nu als optie meegenomen en het college zal deze kostenpost nog intern bespreken.

Burgerparticipatie
beatrixsingelIn de presentatie gegeven door Ben van Eijsden werd uitgelegd hoe de denktank voor de verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel te werk is gegaan en welke opties de revue hebben gepasseerd. Na afloop van de presentatie heeft Michel Lebouille zijn ervaring als deelnemer aan deze denktank met de commissie gedeeld.
De varianten waar de denktank zich over gebogen heeft zijn grofweg in twee categorieën te delen. Een 30 km/u zone en een 50 km/u zone. Voor de 50 km/u zone zijn twee varianten verder uitgewerkt, te weten de denktank variant en de college variant. Op onze vraag waarom de 30 km/u zone niet verder is uitgewerkt, werd uitgelegd dat er voor deze variant ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden om deze snelheid af te dwingen, zoals parkeermogelijkheden en drempels. Daarbij is het niet wenselijk op deze locatie in verband met de drukte op de weg en omdat het zich niet in een woonwijk bevindt. Een verkeerssituatie moet namelijk voldoen aan een bepaald beeld en deze weg is een gebiedsontsluitingsweg waarbij de inrichting doorgaans landelijk is.

De denktank variant is een tweerichtingsweg met duidelijk middenstreep en aan weerszijden van de weg een door een heg afgeschermd vrijliggend fietspad. De weg zou hierbij verbreed moeten worden. De college variant is een tweerichtingsweg, even breed als de huidige weg, met aan beide kanten fietsstroken. Het oversteken van fietsers is bij deze variant veiliger. Binnenkort valt het besluit over de variant.

Op verzoek van de PGP is de coördinatieregeling als bespreekpunt opgenomen. In het geval van toepassing van de coördinatieregeling bij nieuwe projecten geldt dat voorafgaand aan de formele start van de (gecoördineerde) procedure eerst een informeel inspraaktraject wordt doorlopen. De toepassing van deze regeling is in onze gemeente heel beperkt.Wij willen onze burgers zoveel als mogelijk te betrekken bij en informeren over nieuwe plannen en hebben dan ook het college verzocht om, als de coördinatieregeling niet van toepassing is, informatiebijeenkomsten te beleggen waar de plannen gepresenteerd en toegelicht worden door initiatiefnemer en college. Zo kunnen plannen nog aangepast worden aan de hand van reacties van inwoners en kunnen problemen voorkomen worden.

Overige zaken
Naar aanleiding van een brief van de LLTB over hoe boeren en tuinders Limburg gezond houden hebben wij gevraagd of de LLTB uitgenodigd kan worden om hierover met de commissie in gesprek te gaan. De wethouder zou polsen of daarvoor animo is bij de LLTB. Het is aan het presidium om het op de agenda te plaatsen.

In de rondvraag hebben wij een vraag gesteld over de glasbak op het Berkelplein. Deze is niet bereikbaar voor mensen in een rolstoel. Wethouder Vankan heeft toegezegd de buitendienst een schuine trottoirband te laten plaatsen en parkeervakken er op aan te passen. We hadden ook nog een vraag over de oprit van de parkeerplaats tegenover de ingang van De Leeuwhof aan de Prinses Beatrixsingel. De inritband ligt halverwege het trottoir, waardoor voetgangers met een kinderwagen en rolstoelgebruikers door het plantsoen of over straat moeten als ze langs het parkeerterrein lopen dan wel rijden. De parkeerplaats is nog niet opgeleverd en de wethouder gaat zorgen dat er voor nu een tijdelijke oplossing komt. Bij de reconstructie van de Prinses Beatrixsingel zal voor de inrit een permanente oplossing komen.

De stukken nalezen of de vergadering beluisteren? Dat kan op de website van de gemeente.