Digitale Algemene Ledenvergadering 2020

Onze Algemene Ledenvergadering kon dit voorjaar geen doorgang vinden wegens de beperkingen door corona. Helaas gooide corona ook dit najaar roet in het eten. Daarom besloot het bestuur van PGP een digitale Algemene Ledenvergadering te organiseren. Deze vond plaats op dinsdagavond 27 oktober jl. 

Voorzitter Dinant Kamphuis opende de vergadering net na zevenen. Op de agenda stonden drie onderwerpen:

1 Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen verkiezingscommissie
2 Financiën 2019 en vooruitblik 2020 en 2021
3 Vacature bestuurslid/secretaris

Over de verkiezingscommissie lichtte de voorzitter toe dat over anderhalf jaar de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en dat daarvoor in het Huishoudelijk Reglement van de PGP nog een alinea toegevoegd moet worden. Namelijk over wat deze commissie geacht wordt te doen. Enkele aanwezige tientjesleden stelden verduidelijkende vragen. Bijvoorbeeld over het samenstellen van de kandidatenlijst en over het betrekken van de huidige fractie en steunfractie bij het verkiezingsprogramma. Alle aanwezigen konden zich vinden in de voorgestelde tekst en de gegeven antwoorden. Het bestuur komt hier later nog op terug met verdere uitwerking.

Penningmeester Hub Aussems nam ons mee in de financiële situatie van de PGP. En de kascommissie bestaande uit Doeke Krikke en Pat-Jos Huisman hebben de cijfers van 2019 reeds gecontroleerd. Vanwege het rooster van aftreden wordt bij de volgende kascontrole Pat-Jos Huisman vervangen door Hanneke Baars. De ALV verleende het bestuur decharge voor het afgelopen jaar. En de penningmeester kreeg complimenten over de manier waarop hij onze financiën regelt.

Tot slot werd er kort gesproken over de vacante positie van secretaris. Ruud Collin is deze maand verhuisd uit Sibbe en heeft daardoor zijn functie moeten neerleggen. Een gemis voor de PGP. Mede omdat zijn B&B ook de plek was waar PGP regelmatig samenkwam voor bijeenkomsten. Verder bestaat bestaat het huidige bestuur nu uit een even aantal met vier leden. De voorzitter uitte dan ook een dringend verzoek aan iedereen om na te denken over de invulling van deze positie.

Rond 20:00 uur sloot de voorzitter de vergadering.