De vlag gaat uit!

Maandag 11 februari 2019 vergaderde de gemeenteraad tot na 23.00 uur. Niet alleen een agenda met grote dossiers en een schorsing vulde de agenda, ook de raadzetelwisseling bij de VVD en diverse moties namen tijd in beslag. De raad telt ook na vanavond 17 leden waarvan 8 vrouwen, maar Mariëlle Smeets nam het stokje van Nelleke Gilissen over. Laatstgenoemde kon haar rol niet langer combineren met werk en gezin. Begrijpelijk, raadslidmaatschap kost vele uren per week als je het goed wilt doen. Maar de dames van de PGP gaan er helemaal voor, zo ook deze avond.

Vijf raadsvoorstellen kwamen voorbij. Het eerste betrof aankoop woonwagens. PGP was hiermee al akkoord na de beantwoording van onze vragen in de commissie SOB van 22 januari jl. Al snel werd dit voorstel in stemming gebracht en goedgekeurd.

Het tweede ging over de bloemen in het centrum van Valkenburg en dan vooral over de verdeling van de kosten van de bewatering. Voor deze zomer is er een afspraak, maar de PGP maakt zich zorgen over de lange termijn. Hoe garanderen we dan nog een fleurige aankleding van het centrum als de gemeente zich definitief terugtrekt als cofinancier. Verder opperde Pat-Jos Huisman meer bomen voor het centrum: “Niet alleen verfraaien ze de omgeving, ze dragen ook bij aan een beter milieu. Ze vangen fijnstof weg, dempen de geluidsoverlast en bieden verkoeling en schaduw in de zomer. Ook verbeteren ze de bodemstructuur waardoor water beter opgevangen kan worden wat tot vermindering van wateroverlast leidt. Daarbij is het fijn voor de VSP, hebben ze nog meer bomen om aan te schudden.” De laatste opmerking zorgde voor gelach in de zaal, ook bij de VSP. Uiteindelijk kreeg een amendement van PGP de steun van de raadsfracties, waardoor volgend jaar – indien nodig – opnieuw overleg zal plaatsvinden tussen ondernemers en gemeente over de financiering van bewatering. Binnenkort horen we of mensen met een afstand van de arbeidsmarkt in de vorm van Annex ook kunnen bijdragen aan dit mooie project.

Als derde stond wederom de Polfermolen op de agenda. Dit keer een raadsvoorstel over het proces van maatschappelijke raadpleging en aanbesteding van het alternatieve plan, woningbouw gecombineerd met sporthal en water. PGP vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners betrokken worden in de raadpleging om tot een goede beeldvorming te komen. Wel vroeg Corry Fulmer zich hardop af of twee bijeenkomsten, bijvoorbeeld in het Gemeentehuis niet voldoende zouden zijn. Dat kost beduidend minder tijd en geld en de uitkomsten zijn sneller beschikbaar. Mocht de raad toch kiezen voor bijeenkomsten per kern, laten we dan voor de volledigheid Broekhem met locatie Stella Maris toevoegen aan het rijtje. Over de voorlichtingsfilm pleit PGP voor een korte versie op social media, de film moet sowieso niet te lang zijn, waarbij de belangrijkste inhoud vroeg aan bod moet komen. En in het stappenplan van de aanbesteding kan PGP zich vinden. Na een schorsing kwam college met een aanscherping van het eerste beslispunt over de invulling van de raadpleging en daarmee behaalde het voorstel een ruime meerderheid van de stemmen.

Het vierde voorstel betrof de organisatie van de kerstmarkt in de gemeentegrot. Geen enkele fractie was tegen de kerstmarkt op zich. Ook PGP vindt behoud zeer belangrijk wegens de aantrekkelijkheid voor toerisme, inkomsten voor ondernemers en werkgelegenheid. Toch waren er enkele kritische vragen. Is dit nu de rol van de gemeente, waarom moet er geld op worden toegelegd, gaat de inzet hieraan door ambtenaren ten koste van andere werkzaamheden en komt er nu wel of geen nieuwe aanbesteding? Na beantwoording van alle vragen, werd het voorstel met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

En het vijfde en tevens laatste voorstel vroeg om een eenmalig mandaat voor het aanstellen van een plaatsvervangende stadsbouwmeester, ook dit voorstel kreeg voldoende steun.

Vandaag waren er drie moties vreemd aan de orde van de dag. Ofwel een voorstel aan de raad vanuit de raadsleden zelf over een onderwerp dat verder niet op de agenda staat. Om met de laatste te beginnen. De fractie VVD kwam met een motie over duurzaamheid, om duurzaamheid tot vast onderdeel te maken van de commissie SOB en vast onderdeel te laten zijn in de toekomstige raadsvoorstellen. PGP kan als groene duurzame partij natuurlijk niet anders dan positief reageren. Sterker nog, dat duurzaamheid voortaan vast op de agenda van de SOB staat, was laatst al besloten door de raad op voorstel van jawel, de PGP. Het punt om duurzaamheid ook vast onderdeel te maken van de raadsvoorstellen, werd door alle fracties unaniem gesteund.

De tweede motie kwam van de VSP. Eigenlijk een variant op eerder ingediende moties over parkeren in het centrum en kreeg ook nu geen steun van de andere fracties. Niet omdat er geen begrip is voor onderdelen van de moties, maar omdat er al zoveel conclusies en aannames in staan, waar de andere fracties en ook de PGP zich niet in kan vinden.

PGP en VSP dienden samen een eerste motie in om een permanente regenboog in onze gemeente te realiseren. Hilde Baaij nam hiervoor het initiatief en las de motie voor. In de originele motie was de precieze uitvoering open gelaten. Een zebrapad, een pad, een muurschildering, een vlag. Na korte discussie bleek een ruime meerderheid van de raad zich te kunnen vinden in het permanent hijsen van de regenboogvlag in park Dersaborg bij het gemeentehuis. De vlag gaat dus uit.

Meer weten? Alle stukken en geluidsfragmenten zijn terug te vinden op de website van de gemeente.