De laatste lange raadsvergadering van 2021

De laatste vergadering van dit jaar vond digitaal plaats. Met burgemeester en griffier in de raadszaal en 16 raadsleden en de wethouders achter een beeldscherm. Doordat één raadslid afwezig was, was het mogelijk om met stemmen te komen tot een gelijke stand en dat bleek ook invloed te hebben op het laatste voorstel van de avond. 

Bij het vaststellen van de agenda stelde de voorzitter voor om het raadsvoorstel ontwikkelvisie Berg van de agenda te halen. Het college proefde veel weerstand bij raad en bewoners. Onze fractievoorzitter Corry Fulmer reageerde als volgt: “PGP heeft van meet af aan aangedrongen op het betrekken van de inwoners in Berg aangaande de gebiedsontwikkeling daar wij twijfels hadden over het draagvlak voor dit plan. Recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat het plan niet gedragen wordt door de inwoners van Berg. Het is een wijs besluit van het college om de raad voor te stellen dit raadsvoorstel van de agenda te halen. Tot slot; we gaan ervan uit dat een nieuwe visie voor Berg ‘van onderop’ ontwikkeld gaat worden.” De gehele raad stemde in het voorstel van de agenda te halen. 

Vervolgens stonden er 10 hamerstukken op de agenda. Ofwel raadsvoorstellen die al genoeg besproken zijn in de commissies in november. Op enkele opmerkingen na stelde de voorzitter deze voorstellen achter elkaar vast: 

 • Voorstel college betreffende 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL
 • Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2021
 • Voorstel college betreffende najaarsnota
 • Voorstel college betreffende Valkenburgs planologisch erfgoedbeleid
 • Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs 2022
 • Voorstel college betreffende participatievisie Omgevingswet gemeente Valkenburg aan de Geul
 • Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen bouwplan’ Bergervliet’
 • Voorstel college betreffende aanvullende kosten Kerstmarkten als gevolg van CTB checks
 • Voorstel college betreffende vaststellen Verordening stimuleringslening isoleer je huis Valkenburg aan de Geul 2021
 • Voorstel college betreffende instellen gemeentelijke adviescommissie

Alle stukken zijn te lezen op de website van de gemeente.

Hilde Baaij voerde het woord over het raadsvoorstel Samenwerkend Kindcentrum Berg“Een raadsvoorstel over samenwerking van school, kinderopvang en bibliotheek. Vanwege de toenemende bouwkosten, de duurzaamheidseisen en het voornemen om ook ruimte voor de bieb en de kinderopvang in het gebouw te bouwen, is meer geld nodig. Wat ons betreft een prima plan. Al is het bedrag wel even slikken. De PGP gaat akkoord met dit voorstel.”

Er ontstond – net als in de voorbereidende commissievergadering – een korte verwarring over de locatie van de school. De voorzitter had uitgelegd dat deze binnen de contouren van het huidige bestemmingsvlak zou komen. Voor ons is dat duidelijk. Dat vlak omvat namelijk de huidige school, het huidige schoolplein, het gebouw waarin kinderopvang, bibliotheek en Kilo is gevestigd en sporthal De Bosdries. Er werd door een andere fractie nog gepoogd om een deel van het voorstel vooruit te schuiven, maar de meerderheid van de raad steunde het raadsvoorstel. Fijn, nu kan de school samen met de kinderopvang en de bieb doorgaan met plannen maken. 

Vervolgens voerde Pat-Jos Huisman het woord over Gebiedsvisie Oost. Hierbij was onze boodschap vooral ‘neem burgerparticipatie serieus, ook als je er zelf anders over denkt’. Onze eerste termijn: 

“Afgelopen SOB commissievergadering stonden 3 gebiedsontwikkeling visies op de agenda. Te weten gebiedsvisies Valkenburg Oost, West en Berg. Nu behandelen we daar slechts 1 visie van. Bij het bespreken van de voorstellen werd duidelijk dat burgerparticipatie voor iedereen zeer belangrijk is, maar dat de fracties niet op 1 lijn zitten betreffende de invloed van burgerparticipatie.

We zijn het er allemaal over eens dat burgers vroegtijdig betrokken moeten worden bij het vormgeven van visies. Gebiedsontwikkeling Berg voldeed hier niet aan en het draagvlak voor het plan was dan ook ver te zoeken. Het is dan ook goed dat deze visie opnieuw maar dan ‘van onderop’ wordt opgesteld.

De visies Valkenburg Oost en West zijn echter een schoolvoorbeeld van goede aanpak. Deze visies zijn door en voor onze inwoners tot stand gekomen. Onze inwoners hebben kunnen meepraten, meedenken, wensen uitspreken en knelpunten aangeven. Zoveel betrokkenheid, daar mogen we trots op zijn! Onze inwoners zouden dus ook mogen aannemen dat beide visies vanavond besproken zouden worden. Echter tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat het benoemen van een eventuele verplaatsing van de Polfermolen verschillende fracties in het verkeerde keelgat is geschoten. In de visie wordt aangegeven dat men de functie van de Polfermolen (sporthal met bijpassende zaal) graag wil behouden, maar dit op een andere plek gerealiseerd wil zien. Dit is wat onze inwoners hierover zeggen en nader onderzocht willen zien,maar blijkbaar hebben een aantal fracties hier geen oren naar. De burger bepaalt dus niet in eigen leefomgeving, maar politieke partijen. De omgekeerde wereld dus. Als we burgerparticipatie serieus willen nemen, zullen we de resultaten van de visies ook serieus moeten nemen. Door een visie van de agenda af te halen schoffeer je de inwoners die hier met hart en ziel aan meegewerkt hebben. Het is moeilijk uit te leggen dat visie West van de agenda is gehaald. Wij vinden het  jammer dat college besloten heeft dit voorstel terug te trekken. Het had immers aangenomen, verworpen of geamendeerd kunnen worden. Maar we hadden het in ieder geval de aandacht kunnen geven die het verdient. 

Voorzitter. Een korte reactie op het raadsvoorstel gebiedsvisie Valkenburg-Oost.

Tijdens de commissievergadering hebben wij ons al lovend uitgesproken over deze visie. Een visie die, zoals gesteld, van en door onze inwoners tot stand is gekomen. Wij hadden enkele informatieve vragen die nog niet beantwoord kunnen worden daar ook de uitvoering van deze visie niet in beton gegoten is. Deze vraagstukken zullen uiteraard meegenomen worden in de uitvoering. De visie moet gezien worden als een richtlijn welke zaken nader onderzocht dienen te worden op wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Een stip aan de horizon als het ware. Onze fractie kan de visie Valkenburg-Oost dan ook van harte ondersteunen en gaat akkoord met het raadsvoorstel om deze visie vast te stellen. Tot slot willen wij iedereen die meegewerkt heeft aan de visie Valkenburg-Oost bedanken voor hun inzet en input. Burgerparticipatie Pro Forma!” 

Deze visie is door de raad aangenomen. 

Daarna bespraken we het Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul. Wij zijn teleurgesteld over dit plan. Gelukkig is de nu bijgevoegde risicoanalyse met bijbehorende uitvoeringsagenda een stuk concreter. Een extra vraag stelden wij over het aanbod van openbare laadpunten in onze gemeente. De eerste collectieve aanbesteding van Vattenfall heeft gemeente Valkenburg aan de Geul gemist. Van de 31 gemeenten in Limburg, zijn er 2  die niet meedoen met deze aanbesteding en Valkenburg aan de Geul is 1 van die 2. Daar zijn wij niet blij mee. In het Uitvoeringsprogramma Energie 2019 – 2022 op hoofdlijnen staat het faciliteren van laadpalen als 1 van de 4 prioriteiten vermeld. Hoe kan dit nu gebeurd zijn en hoe gaan we dit oplossen? De wethouder antwoordde dat dit komt door capaciteitsproblemen tijdens de aanvraag, maar hij deelde het goede nieuws dat we alsnog kunnen meedoen onder dezelfde voorwaarden. Ook dit voorstel werd aangenomen door de raad.

Een aparte discussie ontspon zich over de het raadsvoorstel Lijst advies raad en verplichte participatie Omgevingswet. Apart omdat de raad in veel vooroverleggen heeft gesproken over de omgevingswet en heel specifiek ook over dit onderdeel. Wij als PGP zijn bij al deze bijeenkomsten aanwezig geweest en hebben dus alle kansen benut om deze lijst mee op te stellen. Een andere fractie betwijfelde hardop of de huidige raad hier wel een besluit over zou moeten nemen en of we dit niet aan de nieuwe raad over zouden moeten laten. Wij kunnen ons daar niet in vinden. Een raad wordt aangesteld voor 4 jaar. In die 4 jaar krijgen wij zeer uiteenlopende raadsvoorstellen voorgelegd. En veel voorstellen gelden voor een lange periode. Zo ook deze lijst. Bovendien is afgesproken dat de lijst over twee jaar geëvalueerd wordt. Dit voorstel werd door de meerderheid van de raad aangenomen.

Het laatste raadsvoorstel Doorgaande weg Houthem en OV overstappunt Houthem had wat ons betreft opgesplitst moeten worden in twee aparte raadsvoorstellen. Nu was het één raadsvoorstel met twee beslispunten. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat de gehele raad zich achter het krediet voor de doorgaande weg schaarde. De discussie ging over het overstappunt. Voor de Progressieve Groene Partij geldt dat wij voor openbaar vervoer zijn en dat wij het een goede zaak vinden dat er cofinanciering is gevonden bij Provincie, Arriva en Prorail. Waarom stemmen wij dan nu niet voor dit overstappunt? Onze bezwaren:

 • Het draagvlak onder de inwoners voor dit overstappunt is nog niet aangetoond.
 • Het nut van dit overstappunt ofwel hoe intensief dit gebruikt gaat worden is nog niet aangetoond.
 • Gemeenschapsgeld kunnen wij maar een keer uitgeven, 200.000 euro is niet niks.
 • De bijdragen van provincie, Prorail en Arriva van 425.000 staan nog niet vast.
 • De 200.000 investering van de gemeente is een raming, het kan dus beduidend meer gaan kosten. 

Ons voorstel was om het overstappunt mee te nemen in een nog op te starten, gebiedsontwikkeling Houthem. Dat werd gesteund door twee andere fracties, maar dat was in aantal stemmen niet genoeg om een meerderheid te krijgen. In een aantal schorsingen hebben de vijf fracties met elkaar overlegd. Maar de raad bleef verdeeld. En om terug te komen op het begin, de verdeling was 8 – 8 omdat we met een even aantal raadsleden vergaderden. Normaliter zou een raadsvoorstel dan aangehouden worden en in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Maar omdat de raad wel door wilde met het eerste beslispunt ‘de reconstructie van de doorgaande weg door Houthem’, werd besloten beslispunt twee ‘het OV overstappunt’ aan te passen in ‘niet akkoord’.  Het aangepaste voorstel werd unaniem aangenomen. Dit betekent overigens niet dat het overstappunt van de baan is. Het college komt begin 2022 met een nieuw voorstel waarin hopelijk benodigd krediet, draagvlak, nut en noodzaak zal worden aangetoond, zodat de raad hier een afgewogen besluit over kan nemen.

Tot slot werden er twee moties raadsbreed aangenomen. De eerste is een hart onder de riem: 

“De raad kennis te nemen van de bovenstaande afwegingen en constateringen, deze te onderschrijven en middels deze motie alle steun uit te spreken aan het college van burgemeester en wethouders en in het bijzonder de burgemeester bij het doen van alle mogelijke inspanningen om de belangen van álle gedupeerden van de watersnoodramp in de gemeente Valkenburg aan de Geul te behartigen: inspanningen gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk inzicht in de toezeggingen en hulppakketten van het Rijk, te communiceren en te rapporteren over de uitvoering en effecten hiervan met als doel de schade en gevolgen voor onze gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te beperken voor zowel de korte als de lange termijn.” 

De tweede motie was ook een sympathieke motie over meer geldautomaten in onze gemeente. De vraag is hoeveel invloed wij daarop hebben, maar niet geprobeerd is altijd mis en dus gaf de gemeenteraad unaniem de volgende opdracht aan het college:

“Een brief samen te stellen namens de gemeenteraad en het college van B&W en deze te richten aan de directie van Geldmaat. Vervolgens in deze brief een oproep te plaatsen om bij de verdere locatie uitbreiding van bankautomaten nadrukkelijk te denken aan de gemeente Valkenburg aan de Geul en daarbij de argumenten aan te halen die zijn meegenomen bij de overwegingen.”

Na bijna vijf uur vergaderen sloot de voorzitter net voor middernacht de vergadering. In 2022 vergaderen we weer verder. 

Kijk via Youtube de raadsvergadering terug: