Corry Fulmer bij Radio Falcon

Tijdens het interview op Falcon Radio heeft Corry Fulmer gesproken over het feit dat de PGP zich zorgen maakt over de zorgverlening, het project ‘Dubbel Duurzaam, het ingediende amendement om de vrijstelling van parkeerbelasting voor gehandicapten weer op te nemen in de parkeerbelastingverordening en kort over de ingediende moties over Tihange.

Waarom willen we praten over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg? Wat ons betreft kan er niet vaak genoeg over gesproken worden daar er nog veel onduidelijkheden bestaan voor onze inwoners. De PGP maakt zich zorgen over de zorg. Onze gemeente heeft het organisatorisch weliswaar goed op orde, mooie uitgangspunten en zeer betrokken ambtenaren maar dat betekent niet dat het ook allemaal vlekkeloos loopt. Zo staan er te vaak schrijnende verhalen op Facebook waar mensen weer op reageren en als door de media gemeld wordt dat gemeenten miljoenen overhouden op de WMO is Leiden in last en wordt verondersteld dat de gemeenten die overschotten over de rug van hulpbehoevenden heeft overgehouden en er ‘leuke dingen mee gaat doen’.

Dat dit in onze gemeente absoluut niet gebeurt (daar deze gelden door de raad ‘geoormerkt’ zijn en enkel ingezet kunnen worden in het Sociale Domein, lees WMO, Participatiewet en Jeugdzorg), kan niet duidelijk genoeg gecommuniceerd worden naar onze inwoners. Daar wij er het fijne van wilden weten hebben wij tijdens de afgelopen commissievergadering vragen gesteld over de hoogte van het overschot in Valkenburg aan de Geul, hoe dit overschot is ontstaan en of onze gemeente strengere regels heeft toegepast aan het verlenen van zorg. In het kort was het antwoord van de wethouder dat sprake is van een WMO overschot ad € 800.000. Dat dit overschot ontstaan is door minder organisatiekosten en dat de zorg weliswaar kritischer maar beslist niet strenger wordt toegekend. Dan zou je denken dat het allemaal goed loopt in onze gemeente. Echter als we dezelfde wethouder tijdens een interview met TV Valkenburg horen vertellen dat 18% van onze mantelzorgers overbelast is vragen wij ons af of het voor deze mensen bij de ingang van het hele traject (namelijk tijdens het keukentafelgesprek) al mis is gegaan.

Vandaar dat de PGP ook zo graag wil weten hoe onze inwoners het allemaal ervaren, wat vinden ze van de telefonische bereikbaarheid, de doorverwijzing via het KCC, weet iedereen dat ze ondersteuning kan vragen bij MEE in het gesprek met de gemeente, komt men verder als men met zorgvragen naar de huisarts of wijkverpleegkundige gaat en vindt men daadwerkelijk de seniorenadviseurs en het steunpunt mantelzorg. Kortom, de interactie moet veel beter. Vandaar dat de PGP herhaaldelijk gevraagd heeft of er in iedere kern zorgbijeenkomsten kunnen worden georganiseerd waar zowel zorgzoekers, zorgverleners, zorgaanbieders als gemeente aanwezig zijn zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden, vragen gesteld en beantwoord kunnen worden en men van elkaar kan leren. De wethouder heeft ons beloofd deze bijeenkomsten te zullen organiseren. De PGP zal de vinger aan de pols houden.

Over het project ‘Dubbel Duurzaam’ is het volgende gezegd. Het betreft een VNG project dat er primair op gericht is slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen zodat mensen niet alleen kunnen besparen op energie maar ook langer in hun woning kunnen blijven wonen. Men kan enerzijds maatregelen laten treffen om energie te sparen (levert naast geldbesparing ook minder uitstoot van CO2 op) en men kan de woning levensbestendiger laten maken door bijvoorbeeld een extra trapleuning aan te laten brengen of door de dorpels in huis weg te laten halen. Het project draait al enkele jaren in Sittard-Geleen. Hier zijn inmiddels een honderdtal woningen aangepakt en heeft het project als neveneffect dat mensen met een uitkering (opgeleid tot energiecoach of energiemedewerkers) werkervaring kunnen opdoen en dat lokale bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren een hogere omzet hebben. Een zeer interessant project waar PGP tijdens de begrotingsvergadering door het indienen van een motie gelden voor heeft vrijgemaakt zodat we in onze gemeente dit najaar met het project kunnen starten. Meer informatie volgt en voor eenieder die er NU al meer van wil weten, neem contact op met onze wethouder Remy Meijers.

Verder is er nog even gesproken over het ingediend PGP amendement waardoor de vrijstelling van betalen van parkeergelden voor gehandicapten weer terug in de parkeerbelastingverordening is gezet.

Als laatste is kort gesproken over het gevaar van de kerncentrale Tihange voor onze inwoners. PGP heeft zich voor sluiting sterk gemaakt door het indienen van 2 moties. De laatste motie betrof de aansluiting bij het initiatief van Aken om juridische stappen te kunnen ondernemen om Tihange te sluiten. Aan het eind van het interview werd een oproep gedaan om de dag erna (22 mei) massaal naar de demonstratie in Maastricht te komen.