Coronacompensatie in Commissie EFTR

In deze eerste commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie na de zomervakantie voerden raadslid Corry Fulmer en burgerlid Doeke Krikke namens PGP het woord. Onze wethouder Remy Meijers draafde voor de derde keer op deze week, gelukkig sloot de voorzitter deze commissievergadering al rond 21:00uur.

Op de agenda slechts één raadsvoorstel: Aanvullende maatregelen Bedrijveninvesteringszone Valkenburg (BIZ) naar aanleiding van COVID-19 en de watersnoodramp de dato 14 juli 2021. Dit raadsvoorstel is gemaakt naar aanleiding van een amendement ingediend op de raadsvergadering voor de zomervakantie. Namelijk om niet alleen de eerste zes maanden te steunen, maar het gehele jaar. Onze fractie is hiermee natuurlijk akkoord.

Vervolgens stonden er enkele bespreekpunten op de agenda. Eén van de bespreekpunten ging over de toekenning van coronagelden aan culturele instellingen. Doeke Krikke vroeg of de wethouder duidelijk kon uitleggen waarom Achter de Erken en Chorale geen coronagelden krijgen, heeft dit te maken met het feit dat er geen subsidierelatie is? Wethouder Dauven heeft uitgelegd dat de raad de kaders heeft bepaald wanneer subsidie verleend wordt. College werkt binnen deze kaders. Het besluit om een subsidierelatie te koppelen aan het toekennen van Coronagelden is aan het college. Dit met het oog op voorkomen dat het hek van de dam is als deze voorwaarde niet gesteld wordt. Men was bang dat er massaal aanvragen ingediend zouden worden als de subsidierelatie losgelaten zou worden. Omdat deze vrees ongegrond blijkt te zijn (er liggen in de tweede tranche twee aanvragen) zal de raad zich beraden of een uitzondering gemaakt kan worden voor Chorale en Achter de Erken die immers ook zwaar getroffen zijn. Verder lazen wij dat bedragen van € 9000 en € 3000 toegekend zijn aan gemeenschapshuizen ‘t Geboew’ en ‘Cascade’ die door Corona in financiële nood zijn geraakt. Kunnen we hieruit concluderen dat de andere gemeenschapshuizen financieel (nog) niet in de problemen zijn gekomen? Het klopt dat de andere gemeenschapshuizen zich niet gemeld hebben.

Tot slot vier rondvragen namens de PGP:

 1. Tijdens de kadernota vergadering is door de CDA fractie gesproken over het aan laten brengen van murals op de pijlers in de Beekstraat. Daar de kosten hiervoor niet bekend zijn, heeft de wethouder, op ons verzoek, toegezegd na te gaan wat de kosten van het realiseren en onderhouden van murals zijn zodat de raad hier een afgewogen besluit over kan nemen. Zijn deze kosten inmiddels bekend?

  De wethouder gaf aan dat de prijs voor het laten aanbrengen van murals rond de 12.000 euro per pijler ligt (exclusief steigers e.d.). Onze tweede vraag wat het onderhoud zou kosten kon de wethouder niet beantwoorden dat had hij niet opgevraagd. Zal hij alsnog doen. We hebben de opmerking gemaakt dat men in Maastricht met jongeren (onder leiding van een kunstenaar) murals gaat aanbrengen. Wellicht ook een idee voor onze gemeente?
 2. Tijdens de kadernota vergadering hebben we toegelicht wat het invoeren van een Valkpas  beoogt; het stimuleren van de lokale economie en het ondersteunen van onze inwoners en ondernemers die te lijden hebben gehad door de Covid 19 pandemie. Omdat onze gemeente bovendien getroffen is door een waterramp, is het nog belangrijker te weten of er animo is onder instellingen en ondernemingen om de Valkpas in te voeren. Is de wethouder inmiddels in gesprek gegaan met ondernemers, instellingen en de Bizz en wat is de uitkomst van deze gesprekken?

  De wethouder is met de Bizz hierover in gesprek geweest. Die zagen vooral veel hindernissen; niet alle ondernemers zullen meedoen, men zal verschil van mening hebben over hoeveel korting gegeven moet worden en men wil niet over alle waren korting geven. Het klinkt als veel beren op de weg. Maar ondernemers bepalen zelf of ze meedoen met de acties, over welke periode, over de korting die keer op keer aangepast kan worden per attractie en welke te verkopen waren onder de actie vallen. Daar we de wethouder nogmaals gewezen hebben op het belang van lokaal inkopen en recreëren om de lokale economie te stimuleren, gaat hij verder met zijn onderzoek.
 3. Tijdens de laatste EFTR vergadering is door PGP gevraagd naar de stand van zaken van het ondersteunen van de lokale economie door samenwerking zichtbaar te maken met een sticker. Het was de wethouder tijdens deze vergadering niet duidelijk of dit inmiddels opgepakt is, maar hij zou dit nagaan. Heeft de wethouder dit inmiddels opgepakt en wat zijn de resultaten van het onderzoek?

  De wethouder gaf aan hier nog niet over in gesprek te zijn geweest met ondernemers (omdat ze momenteel “wel iets anders aan hun hoofd hebben”). Begrijpelijk. Wel heeft hij toegezegd dit op een later tijdstip op te pakken vanwege het belang voor de lokale economie.
 4. Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2020 is een raadsbrede motie ingediend over toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving waarin de opdracht is gegeven in gesprek te gaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om meer rust in het Heuvelland te krijgen. Dit alles met het oog op de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur, de gezondheid en de aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers. Inmiddels hebben we meerdere malen kunnen lezen dat een aantal gemeente hier volop mee bezig is en hier ook de inwoners in betrekt. Onze vraag is dan ook is onze gemeente nog steeds in gesprek met andere gemeenten om samen na te denken over het  beter in balans brengen van recreatie en leefomgeving en hoe worden onze inwoners hierin betrokken? 

  Om een lange discussie kort te omschrijven: er zijn allerlei regionale overleggen, daar komt dit ook ter sprake, maar concrete resultaten zijn op dit moment niet te melden.

Alle stukken van de vergadering staan op de website van de gemeente.
En de vergadering kan nog via YouTube gevolgd worden: