Commissies in Coronatijd

Op maandag 16 maart zou de eerste commissie van de nieuwe cyclus starten. Een paar dagen eerder kondigde premier Rutte aan dat Nederland een patiënt was geworden. In rap tempo verstilde de maatschappij en zo ook de openbare vergaderingen in de raadszaal van Valkenburg aan de Geul.

Met de fracties werd afgesproken om de inbreng voor de vier commissies in maart schriftelijk in te leveren en hierop schriftelijke reacties te krijgen vanuit college en ambtelijke kant.

Normaal gesproken schrijft PGP van elke commissievergadering en elke raadsvergadering een separaat verslag en plaatsen dit op onze website en Facebookpagina. Gezien de situatie kiezen wij ervoor om in dit verslag kort alle raadsvoorstellen te noemen en de bespreekpunten en rondvragen te beschrijven die wij voorbereid hadden met onze steunfractie in de periode voordat Corona zo toesloeg in Nederland. Hierdoor is het verslag wat droger dan u van ons gewend bent, maar bent u wel op de hoogte

Eind april zullen de raadsvoorstellen waarover de fracties het unaniem eens zijn, vastgesteld worden als hamerstukken in een speciale digitale bijeenkomst. Hierover later meer.

De openbare stukken staan hier:
Sociaal Domein 16 maart 2020
Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 17 maart 2020
Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie 18 maart 2020
Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden 23 maart 2020


De raadsvoorstellen:

1. Begrotingswijziging 2020 WOZL: Hierover stelden wij één vraag, namelijk of wij goed begrepen dat een hogere gemeentelijke bijdrage gecompenseerd lijkt te worden door het Rijk en wij dus eigenlijk een doorgeefluik hierin zijn. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. PGP kan instemmen met dit voorstel.

2. Zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2020-2024 WOZL: In de positieve zienswijze van het college staat dat het ziekteverzuim te hoog is en dat ingezet moet worden op uitstroom naar reguliere banen. PGP stelde dat veel medewerkers in de WOZL al jaren weinig perspectief hebben. Daarom vroegen wij op basis van welke norm het ziekteverzuim te hoog wordt gevonden (landelijke cijfers van sociale werkvoorzieningen), welke inspanning onze gemeente verricht voor uitstroom naar de gemeente zelf en of de gemeente ook zelf proactief bemiddelt naar banen elders. Over de uitstroom antwoordde de wethouder dat er bij reguliere werkgevers in de regio gezocht wordt en dat die bemiddeling plaatsvindt in de samenwerking met WSP Parkstad. PGP kan instemmen met dit voorstel.

3. Regiovisie ‘Geweld hoort nergens Thuis’: PGP vindt een regionale aanpak verstandig. Onze vragen waren a. Hoe het zit met de capaciteit van de uitvoerders? (deze is de afgelopen jaren vergroot en toegerust om dit plan nu uit te voeren), b. Is er een financiële verbetering n.a.v. de noodklok die door gemeenten in mei 2019 geluid is? (Er is niet meer geld, er is wel zicht op extra geld voor de vrouwenopvang). PGP kan instemmen met dit voorstel.

4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 4: PGP vroeg of er een planschadeverhaalsovereenkomst was gesloten voor het geval de grond gesaneerd dient te worden en op wiens kosten dat dan is. Het antwoord luidde dat sanering niet verplicht is, alleen aanbevolen. Omdat er geen wettelijke verplichting is, speelt de gemeente hier verder geen rol in en moeten koper en verkoper dit onderling afstemmen. PGP kan instemmen met dit voorstel.

5. Vaststelllen Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg: PGP zou graag zien dat de lokale invulling in samenspraak met de raad plaatsvindt. Tijdens een presidiumoverleg hebben wij aangegeven de visie vrijetijdseconomie enkel en alleen vast te kunnen stellen onder de voorwaarde dat de de raad zich (in een commissie-raadsvergadering kan uitspreken hoe deze visie in onze gemeente vertaald en gehanteerd dient te worden. Alle fracties sloten zich hierbij aan. De VTE is als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering. De nadere uitwerking van de VTE naar onze toeristische visie zal tijdens een EFTR- en raadsvergadering aan de orde komen.

6. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW: Geen opmerkingen van de PGP, wat ons betreft een hamerstuk.

7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg: Geen opmerkingen van de PGP, wat ons betreft een hamerstuk.

8. Verordening electronische bekendmaking en kennisgeving: PGP heeft niet zoveel vragen, maar vraagt zich af of het verstandig is dit toch te bespreken en niet als hamerstuk te bestempelen. Na overleg met het presidium is besloten dit als hamerstuk door te laten gaan.

9. Kwaliteit dienstverlening Valkenburg aan de Geul: Geen opmerkingen van de PGP, wat ons betreft een hamerstuk.

Belangrijkste bespreekpunten:

a. Brieven 01, 31, 42, 48 inzake afschaffen verhuurdersheffing (SOB): PGP vroeg de wethouder waar de verhuurdersheffing voor wordt gebruikt en of dat inderdaad vooral in de randstad is, en wie nu bepaalt waar en voor wat de huurdersheffing gebruikt wordt. Het antwoord luidde dat wethouder het eens is met de lobby voor het afschaffen van deze heffing. Via de VNG en de Provincie Limburg loopt inmiddels een sterke lobby hiervoor. De verwachting is echter dat het niet zal lukken om deze op korte termijn afgeschaft te krijgen omdat het onderdeel is van het huidige regeerakkoord. Volgens de wethouder is een gezamenlijke motie namens de provincie Limburg het meest zinvol, een gemeentelijke motie is sympathiek maar niet perse nodig.
b. Beleidsplan Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2024 en het uitvoeringsprogramma: PGP stelde voor om dit op een ander moment te bespreken omdat wij toch wel vragen en opmerkingen hebben.

Onze rondvragen:

I. PGP vroeg naar de stand van zaken van de Direct Duidelijk Brigade, een nieuwe methode om ambtelijke informatie in begrijpelijke taal te communiceren, ook in het kader van informeren over corona. Het stappenplan is in concept klaar, maar ligt nu even stil. Voor wat betreft Corona, de gemeente haakt zoveel mogelijk aan bij de publiekscampagnes van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Zuid-Limburg. (SD)

II. PGP vroeg wederom aandacht voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Wethouder reageerde dat de overlast in onze gemeente erg meevalt. Momenteel wordt in overleg met onze ontzorger De Jong Zuurmond gekozen voor wegzuigen, hij zegde toe de acties in Echt/Susteren mee te nemen in de afweging. (SOB)
III. PGP vroeg of VadG aandacht heeft voor kleinere projecten om wateroverlast te verminderen en omgeving te vergroenen en of VadG zich aan zou kunnen sluiten bij Stichting Steenbreek. Wethouder antwoordde dat hij graag doorgaat zoals nu en niet nog nieuwe projecten oppakt. (SOB)

IV. PGP vroeg wat onze gemeente doet om bij te dragen aan de doelen zoals horen bij een gemeente die zich gecommitteerd heeft aan de Global Goals zoals wij in 2015 hebben gedaan. Wethouder antwoordde dat momenteel onderzocht wordt hoe duurzaamheid beter ingebed kan worden in de gemeentelijke organisatie. De verwachting is dat voor de zomer dit afgerond is. (SOB)

V. PGP vroeg n.a.v. de slechte uitslag van de Fietsersbond over Valkenburg hoe de wethouder aandacht gaat geven aan fietsers en of de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond verwerkt wordt in onze nieuwe mobiliteitsvisie. Wethouder antwoordde dat wij slecht scoren omdat in Valkenburg aan de Geul vanwege de ligging in een dal veel verschillende soorten verkeersdeelnemers gebruik maken van de dezelfde route. Alternatieven zijn beperkt beschikbaar en worden soms gezien als omrijden. Beide aandachtspunten worden meegenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. (SOB)

VI. PGP vroeg: Na het beklimmen van de Cauberg, die bekend staat als de meest legendarische klim, komt een fietser bovenop de berg op een tegel-fietspad terecht. Voor wielrenners is dit niet begaanbaar en dus kiezen zij voor het naastgelegen asfalt wat tot onveilige situaties leidt. Is dit fietspad van de gemeente of de provincie en kunnen wij hoe dan ook zorgen dat het fietspad verbeterd wordt? Wethouder antwoordde: Het is van de gemeente, maar gezien het kleine budget voor wegen staat het nog steeds open. We hebben gekeken en het stuk is inderdaad toe aan onderhoud. Wij zullen dit meenemen in de meerjarenplanning, daarbinnen vindt nog prioritering plaats. (SOB)

VII. PGP vroeg naar de verkeersveiligheid in de Hekerbeekstraat. Bovenaan parkeren veel auto’s en dat maakt de situatie voor het verkeer erg onoverzichtelijk, kan hier nogmaals naar gekeken worden? Wethouder antwoordde dat alles binnen de regels valt en dat de snelheid laag is, mede door de geparkeerde auto’s en dat er hier en daar uitwijkmogelijkheid is. (SOB)

VIII. PGP vroeg in januari 2019 aandacht voor de bestrating in het centrum. Het blijkt dat er nog niet veel verbeterd is en PGP vroeg of de wethouder kon toelichten wanneer de garantietermijn verstrijkt en wanneer er iets aan de gebreken gedaan wordt. Wethouder antwoordde dat de garantietermijn van 1 jaar verstreken is, maar dat de bestrating inderdaad soms niet aan de gewenste kwaliteit voldoet. Vooral waar het veiligheid betreft, wordt het hersteld, esthetisch is niet alles permanent op te lossen. (SOB)

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@pgpvalkenburg.nl