Oproep in commissie Sociaal Domein: gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire meld jullie

Voor het eerst sinds de uitbraak van Corona vergaderde de commissie Sociaal Domein digitaal. Met voorzitter en griffier in de raadszaal en van elke fractie twee deelnemers vanuit hun eigen huis. Namens de PGP raadslid Hilde Baaij en kersvers burgerlid Harm Kornegoor, de opvolger van Hub Aussems. Met een vergaderduur met net iets meer dan een uur is dit de kortste commissie Sociaal Domein sinds jaren!

Over het eerste Voorstel college betreffende wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020 voerde Hilde het woord.

Voorzitter, De PGP fractie kan hier heel kort over zijn, wij hebben geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen van deze verordening. Wel hebben wij een vraag naar aanleiding van. Afgelopen najaar heeft de raad besloten het aantal zones terug te brengen van 750 naar 590. De wethouder heeft op ons verzoek toegezegd dat de gemeente open zou staan voor maatwerk voor gebruikers voor wie dit een probleem zou zijn. Wij vragen ons af of er gebruikers met de gemeente contact hebben opgenomen en of dit naar ieders tevredenheid is afgehandeld. Tot zover in eerste termijn.

De wethouder antwoordde dat het ging om 21 + 6 personen die gebruik maakten van de zones boven de 590. Voor 6 personen is dit sowieso toegestaan. De andere 21 personen hebben zich tot op heden niet gemeld. Dit voorstel gaat als hamerstuk naar het presidium.

Over het tweede Voorstel college betreffende Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021 e.v. sprak Harm zijn maidenspeech uit.

Voorzitter, de PGP gaat akkoord met dit voorstel met de vermelding dat we de termijn zo kort mogelijk willen proberen te houden. Daarnaast hebben we nog 2 aanvullende vragen:
1. In De Limburger hebben we recent kunnen lezen dat het beroep op de schuldhulpverlening in Valkenburg aan de Geul sterk gestegen is ( een budgetoverschrijding met 50% ). De wethouder gaf aan dat daar nog eens goed naar gekeken moet worden. Kunnen we als Cie SD deze analyse gepresenteerd krijgen?
2. In de landelijke pers (o.a. binnenlands bestuur & nos.nl in aug 2020 en kro-ncrv in jan 2021) werd onlangs gesproken over het feit dat daarnaast veel gemeenten ook inhoudelijk niet in staat zijn om aan deze groeiende vraag van met name ZZP ‘ ers te kunnen voldoen. Te weinig mensen, te weinig inhoudelijke kennis. Geldt dat ook voor onze gemeente?

Hierop antwoordde de wethouder dat de termijn van 8 weken inderdaad het maximale termijn is om aanvragers niet te lang te laten wachten voor er hulp geboden wordt. Op dit moment zijn er geen cijfers bekend dat de 8 weken overschreden wordt voor aanvragers uit Valkenburg aan de Geul. Er is inderdaad al goed gekeken naar de genoemde overschrijding. Er zijn meer aanvragen en er zijn aanvragen waar meer middelen voor nodig zijn. Alle antwoorden komen binnenkort in een Raadsinformatiebulletin richting de raad. Dan kunnen de fracties zich erover buigen en het eventueel weer ter sprake brengen in deze commissie. Ook in het verslag van deze commissie zal een toelichting geplaatst worden. Over de tweede vraag geldt dat de werkdruk vermoedelijk zal gaan toenemen. De capaciteit van het team schuldhulpverlening wordt meegenomen in een teamplan. Wanneer het nodig is, zal uitbreiding geregeld worden.  Ook dit voorstel gaat als hamerstuk naar het presidium.

Het enige bespreekpunt van deze avond is geagendeerd door PGP. Namelijk brief (334) van VNG inzake ledenbrief ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire. Een landelijk dossier dat wij met grote belangstelling en afschuw volgen. Hierover stelden wij vier vragen:

 1. Zijn er gezinnen in onze gemeente die vallen in de groep gedupeerde ouders?
  Antwoord: Ja. Gezinnen hebben zichzelf gemeld. Medio december waren dat er nog 4, inmiddels zijn het 9 gezinnen. Middels brede communicatie worden gezinnen opgeroepen zich te melden.
 2. Is er contact met deze gedupeerde ouders en worden zij ondersteund?
  Antwoord: Ja er is contact. Maastricht-Heuvelland heeft in november een contactpersoon aangesteld hiervoor.
 3. Zijn er gemeentelijke schulden die kwijtgescholden moeten worden?
  Antwoord: Dat is wel de bedoeling als die er zijn.
 4. Kan er nog verder iets voor deze ouders gedaan kan worden vanuit de gemeente?
  Antwoord: Het is de bedoeling dat deze ouders zo goed en zo breed mogelijk gesteund worden.

Binnenkort komt er een Raadsinformatiebulletin over deze situatie.

Informatie voor melden gedupeerden kinderopvangtoeslag: Ouders kunnen zich melden bij de Belastingdienst/Toeslagen of rechtstreeks bij de gemeente Maastricht via telefoonnummer 14043. Vraag daarbij naar Maaike Rietveld of, als zij afwezig is, naar haar vervanger. Meer informatie staat op de website van Maastricht-Heuvelland.

Tot slot werden de rondvragen behandeld. De PGP had er eentje ingestuurd. In de raadsvergadering van 14 december 2020 is het nieuwe armoedebeleid aangenomen. Volgens ons is toen ook afgesproken dat het VVD voorstel over het nog verder verruimen van de kindregeling in dit armoedebeleid in de eerstvolgende commissie SD zou worden besproken. De ambtelijke kant zou een berekening maken en aan de hand daarvan zou de commissie en de raad zich hierover buigen. Bij het voorbereiden van deze commissie zien wij dat dit onderwerp niet geagendeerd staat. Zou de wethouder kunnen uitleggen hoe dit zit?
Het antwoord luidde dat het al wel onderzocht is, maar dat het resultaat te laat klaar was om in een raadsvoorstel te zetten en het door deze commissie te laten behandelen. Het komt dus in de eerstvolgende cyclus van maart/april. Kortweg lijkt er geen bezwaar om de regeling te verbreden, het knelt niet met andere regelingen. Hilde vroeg of de regeling met terugwerkende kracht zou werken. Wethouder antwoordde dat mensen (als het voorstel in april wordt aangenomen) dan hun verzoek alsnog of opnieuw kunnen indienen.

Alle documenten van vandaag staan op de website van de gemeente.

En de vergadering is via YouTube terug te kijken: