Commissie Sociaal Domein praat over passende oplossingen

Het is een vrij bekend plaatje. Er zijn drie kinderen van verschillende grootte die over een muur willen kijken naar een sportwedstrijd. Er zijn drie kistjes. Hoe verdeel je de kistjes. Iedereen even veel? Of naar behoefte? En dat was nu precies de rode draad door alle onderwerpen van de commissie Sociaal Domein op 22 maart 2021. 

Esther Slits en Pollie Kaal trapten af met een presentatie over aanpak laaggeletterdheid. Waarom is het belangrijk om hier geld voor vrij te maken. Hoe groot is de doelgroep. Waar kun je die vinden. Hoe kun je ze helpen. Sinds de zomer van 2020 zijn de twee dames gestart met hun werk. Niet eenvoudig in deze tijd van beperkingen, maar toch deelden ze met ons hun plannen en hun eerste resultaten. Er wordt zowel ingezet op aanpakken laaggeletterdheid bij volwassenen als op het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen. Belangrijk werk en elke doelgroep heeft een eigen benadering nodig. Passende oplossingen dus.

Vervolgens werd er gesproken met en over jeugd. Drie jongeren die deelnamen aan het Young Leaderprogramma presenteerden hun idee over waar zij behoefte aan hebben. Een overdekte plek om samen te komen. Enkele avonden per week. Voor tafelvoetbal of biljart, voor spellen en feesten. Zij wilden zelf wel helpen met begeleiden, geholpen door professionals.

Dit verzoek sloot naadloos aan bij de eerste termijn over het bijbehorende raadsvoorstel ‘actieplan jeugdbeleid van voor door jeugd’. Harm Kornegoor vroeg zich namens de PGP hardop af hoe het kan dat een hulpvraag van locaties om samen te komen en activiteiten om samen te doen beantwoord wordt met het aanstellen van twee opbouwwerkers, eentje voor de jeugd en eentje voor gezinnen. En PGP is helemaal voor preventief investeren in de jeugd zodat nare en dure hulpverleningstrajecten achteraf voorkomen worden, maar miste de financiële onderbouwing hiervan. Wethouder Meijers legde uit dat Valkenburg aan de Geul gemiddeld genomen minder aan preventie doet dan de omliggende gemeenten en verhoudingsgewijs juist wel meer betaald aan jeugdhulpverlening. De inschatting is dan ook dat meer preventie gaat helpen. Er is een lijvig document vol cijfers hierover, dat zal de wethouder met ons delen. De keuze voor het aanstellen van twee opbouwwerkers past binnen deze aanpak. Het is niet zo dat er niets voor de jeugd geregeld en georganiseerd gaat worden, maar deze twee opbouwwerkers gaan samen met de doelgroep kijken welke behoefte er is en hoe ze dat samen kunnen organiseren. Op de vraag van PGP-raadslid Hilde Baaij of dit dan niet te lang gaat duren, want deze jongeren hebben nu deze behoefte, antwoordde de wethouder dat hij graag zo snel mogelijk uitvoering geeft aan dit plan. Op onze kritische vragen over de communicatie, luidde het antwoord dat juist de doelgroep zelf wordt opgeroepen om mee te denken over hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden. Van, voor en door jeugd. In een maandelijkse rapportage worden de resultaten bijgehouden en de commissie en de raad zal minimaal jaarlijks van de voortgang op de hoogte worden gehouden. Het voorstel wordt als hamerstuk naar de raad gestuurd.

Het raadsvoorstel begrotingswijziging WOZL (beschermd werken) kon rekenen op unanieme instemming, een hamerstuk dus. Wel stelde de PGP enkele kritische vragen aan dhr Dijk, vertegenwoordiger van de WOZL. We hebben allemaal in de kranten kunnen lezen dat de landelijke politiek is gaan twijfelen over de effectiviteit van het nieuwe beschermd werken. Of de sterfhuisconstructie van de sociale werkplaatsen wel de juist keuze is. Dhr Dijk hield zich wat op de vlakte, hij is dan ook de uitvoerder van het beleid dat de gemeentes gezamenlijk afspreken. De wethouder was wel meer uitgesproken, hij ziet het belang van deze sociale ontwikkelplekken en wil zich daarvoor inzetten.

Over het raadsvoorstel aanvulling armoede was PGP kort en helder. Een goed idee van de VVD om nog meer kinderen toe te laten tot de regelingen voor sport en cultuur. Fijn dat de ambtenaren berekend hebben dat de investering relatief klein is en de mogelijke effecten positief. Gek genoeg werd dit geen hamerstuk omdat de VSP fractie er allerlei andere zaken bijhaalde zoals het minimumloon. Ook belangrijk, maar niet iets dat wij in deze raadszaal kunnen veranderen. Dat ligt bij de landelijke politiek. Gelukkig waren alle andere fracties wel voor dit raadsvoorstel, dus in de eerstvolgende raadsvergadering zal het naar verwachting toch worden aangenomen.

Het laatste voorstel van de avond betrof het raadsvoorstel Valkenburg aan de Geul beweegt. Hilde Baaij voerde namens de PGP als laatste het woord. Zij bracht een heel andere eerste termijn dan de andere vier fracties. Die spraken vooral over zoals de Adviesraad Sociaal Domein het noemde: Er zit veel geld voor sport in ‘de stenen en sprieten’. PGP ziet de bredere focus van bewegen voor alle inwoners in de gemeente en ziet veel positieve punten in dit plan. Verenigingen spelen daar een belangrijke rol in, maar er is meer. Het feit dat Valkenburg aan de Geul vasthoudt aan een hogere bijdrage per inwoner aan bewegen (77 euro) dan het landelijke (51 euro) en regionale gemiddelde (70 euro) is positief. En hoe kan dat geld het beste ingezet worden?

Zij sprak over de trendbreuk die juist positief uitpakt voor verenigingen. Tot op heden zijn zij namelijk 100% zelf verantwoordelijk voor hun opstallen, dat zijn bijvoorbeeld de kleedruimtes en kantines. In dit voorstel staat het voornemen om te komen tot een nieuwe regeling waarbij zowel gemeente, sponsoren als club een deel van de kosten voor hun rekening nemen. De wethouder zegde ook nog toe om die regeling versneld uit te werken zodat de clubs bij de behandeling van de begroting dit najaar weten waar zij aan toe zijn. Deze regeling wordt bekostigd uit verwachte besparingen op de twee bestaande sporthallen. Hilde vroeg wat er gebeurt als deze besparing niet gehaald wordt. De wethouder zei dat er dan geld uit de algemene middelen moet worden gehaald, want er zijn geen andere potjes, maar dat de besparingen realistisch lijken.

Naar aanleiding van het mooie initiatief op stap met een maatje vroegen wij ons af of het mogelijk is een variant te bedenken voor inwoners met een fysieke beperking. Bijvoorbeeld scootmobielers een handbike laten uitproberen. Wellicht is het een optie om hierin op te trekken met het Cycle Centre voor stalling en onderhoud. In onze steunfractie is Paul de Jong als ervaringsdeskundige meer dan bereid om met de ambtenaren mee te denken over de mogelijkheden van dit plan. Dit past mooi in ons voornemen om te werken aan inclusiviteit en ongehinderd in onze gemeente. De wethouder antwoordde dat door de uitbreiding van de combinatiefunctionarissen juist aan dit soort initiatieven gewerkt kan worden. Datzelfde geldt voor ons voorstel over het populaire geocaching onder jeugd. Geocaching speel je via een app op de telefoon. Je wandelt en zoekt schatten. Ook in Valkenburg aan de Geul zijn er geocaching plekken. Wellicht kan de gemeente er extra aandacht aan besteden via scholen, de beweegmakelaar, wandelverenigingen of de Mazjerang.

Naar aanleiding van de ingezonden brieven zegde de wethouder toe met alle verenigingen in gesprek te gaan om te kijken wat wel en niet haalbaar is. Zowel wel voor de gemeente als voor de verenigingen. Over het voorstel van Tennis Padel Geuldal zal de raad uiteindelijk moeten beslissen. De Valkenburgse hockeyclub Sjinborn bracht een nijpend concreet probleem naar voren. Hun verlichting is kapot en daar zijn geen potjes geld voor. Afgelopen najaar keurde de raad nog goed dat verlichting bij VV Walram en een waterleiding bij VV Berg werden gerepareerd. PGP is dan ook voornemens in de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te brengen voor de bekostiging van de reparatie bij Sjinborn en zal daarvoor samenwerking zoeken met de andere fracties in de raad.

Veel vragen over dit raadsvoorstel bleven onbeantwoord, die zullen schriftelijk beantwoord worden. Dit voorstel ging dan ook niet als hamerstuk door.

De gehele vergadering is na te bekijken via Youtube en de stukken staan op de website van de gemeente.