Commissie Sociaal Domein over school en sport

De commissies vinden deze week weer digitaal plaats. Dat wil zeggen de voorzitter en griffier in de raadzaal en de deelnemers vanuit huis. Namens de Progressieve Groene Partij Hilde Baaij en Harm Kornegoor aan het woord. Drie raadsvoorstellen op de agenda en een bespreekpunt over armoede.

Om met die laatste te beginnen. Tijdens de besprekingen van het nieuwe armoedebeleidsplan in 2020 is er ook gesproken over een kledingvoorziening voor huishoudens met een laag inkomen. Dit is door ons ingebracht na ons bezoek aan de Kledingbank in Maasbracht. Dit plan is toen wel omarmd door de wethouder, maar het heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de ingekomen post voor de raad zat een initiatief voor een online uitgifte voor kinderen. Onze vraag aan de wethouder: “Wat is nu de stand van zaken van kledinguitgifte in Valkenburg aan de Geul en is dit online initiatief eventueel een optie?”. Zijn antwoord luidde dat in begroting een klein bedrag is gereserveerd voor kledinguitgifte, maar dat dit te weinig zal zijn en dat hij zich er persoonlijk voor zou inzetten dat er een kledinguitgifte zou zijn voordat zijn wethouderschap stopt. De PGP is blij met deze toezegging.

Vanuit Schin op Geul was er gebruik gemaakt van het spreekrecht burgers. Een initiatiefgroep gesteund door veel lokale verenigingen maakt zich hard voor de woningmarkt in Schin op Geul voor de eigen inwoners. Zij stonden ook in de krant hiermee. met de kop “Noodkreet van verenigingen van Schin op Geul: jeugd trekt weg, verenigingen bloeden dood”. Alle fracties reageerden hierop. Namens de PGP sprak Hilde haar zorg uit over het grote aantal jongeren tussen de 21 en de 30 die nog thuis wonen en waarvan zeker 100 een eigen huis zoeken. Juist om deze jongeren te behouden voor de toekomst, zijn woningen voor deze doelgroep hard nodig. In de commissie SOB op dinsdag zal ook Pat-Jos Huisman hier wat over zeggen en vragen.

Over het raadsvoorstel Voorstel college betreffende 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL konden wij kort zijn. Hierin staat dat de kosten voor onze gemeente lager uitvallen. Wij steunen het voorstel. Afgelopen winter werd duidelijk dat de landelijke politiek erkende dat het beschermde werken niet goed verloopt en dat er wellicht aanpassingen nodig waren. En toen kwamen er verkiezingen en een ellenlange formatie. En het werd stil rondom de sociale werkvoorzieningen. Wij spraken de hoop uit dat er snel een regering gevormd wordt zodat er weer wat gaat gebeuren op dit gebied.

Harm Kornegoor voerde het woord over Kindcentrum Berg. Een raadsvoorstel over samenwerking van school, kinderopvang en bibliotheek. Vanwege de toenemende bouwkosten, de duurzaamheidseisen en het voornemen om ook ruimte voor de bieb en de kinderopvang in het gebouw te bouwen, is meer geld nodig. Wat ons betreft een prima plan. Al is het bedrag wel even slikken. Wel stelden wij enkele vragen over de leerlingenprognoses en de constructie van eigendom en gebruik tussen de gemeente en de schoolstichting komLeren. Er wordt rekening gehouden met krimp en groei van leerlingenaantallen door de architect. Een prognose blijft een schatting, dat hebben we ook bij OBS Broekhem ervaren. De constructie waarbij de school gebruikseigenaar is, is nieuw in Valkenburg aan de Geul. In andere gemeentes zoals Maastricht gebeurt dat al. De school mag de school gebruiken en deels verhuren. Dat verhuren gaat wel in samenspraak met de gemeente. Daarbij hebben maatschappelijke of zorgorganisaties de voorkeur. Als de school stopt, dan gaat het gebouw en de grond in zijn geheel naar de gemeente terug. Er ontstond nog grote verwarring over de schoollocatie. Die zou niet zeker zijn omdat de visie Berg nog in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer behandeld zal worden en daar de school ook deel vanuit maakt. Hilde wist snel duidelijk te scheppen, over de locatie van de school is namelijk al beslist door de raad, die blijft op het huidige terrein. Ongeacht wat er over de visie Berg besloten gaat worden. Wethouder Vankan bevestigde dit vervolgens ook via wethouder Meijers.

Het derde raadsvoorstel ging over Bijdrageregeling buitensportverenigingen. Al werd er ook gesproken over de tafeltennisclub en dat is toch een binnensport vroeg het CDA zich hardop af. Hoe dan ook een voorstel waarover alle fracties kritisch waren. Alleen was de inhoud van de kritiek divers. De zorg van de PGP zit in een paar onzekerheden. Namelijk dat de verenigingen 50% krijgen van de gemeente en 50% lenen van het BNG Sportfonds. Alleen is die pot van het BNG Sportfonds bijna leeg en er is nu nog geen duidelijkheid of er nog geld in komt. Alternatieven lijken er niet te zijn. Marktpartijen noemde de wethouder. Wij snappen niet hoe je een regeling kunt starten met deze grote onzekerheid. Daarbij komt dat de gemeente ook garant staat voor de helft van die lening en dat clubs meer kunnen krijgen en lenen als ze een heel goed plan hebben. Maar de jaarlijkse aflossingen zijn hoog. Hoe gaan ze dat betalen? Een tweede onzekerheid is dat een deel van de clubs in het stroomgebied van de Geul liggen. Er gaat op korte termijn onderzocht worden wat dit mogelijk betekent voor deze clubs. Kunnen we niet beter wachten op de uitslag hiervan? Het is op dit moment niet duidelijk wat er gaat gebeuren met dit raadsvoorstel, of het op 13 december voorligt ter besluit of dat het uitgesteld gaat worden.

De vergadering sloot al om 21:20 uur. Voor commissie Sociaal Domein ongewoon vroeg. Alle stukken staan op de website van de gemeente en vergadering kan bekeken worden via You Tube.