Commissie Sociaal Domein maakt eensgezind werk van effectief armoedebeleid

Zo luidde de wens voor een krantenkop die Dinant Kamphuis op 11 maart 2019 namens de PGP uitsprak over het voorgenomen onderzoek naar inkomenseffecten en armoedeval. Wat de kranten gaan publiceren, weten we niet, maar op onze eigen media geven we Dinant graag zijn zin. Het betoog van Dinant:

“Voorzitter , collega commissieleden, beste mensen op de publieke tribune, Over de procesgang m.b.t. dit onderwerp kunnen we de nodige kritische vragen stellen. Maar we hebben ons als PGP de vraag gesteld of mensen in Valkenburg aan de Geul die in armoede leven, veel opschieten met terugkijken. Wij denken van niet. Naar onze overtuiging willen zij maar 1 ding: concrete maatregelen en graag zo snel mogelijk. Ons is het veel waard dat er nu zo snel als mogelijk uitvoering wordt gegeven aan Prioriteit 7 van het Coalitie- akkoord (armoedebestrijding) en het hieruit voortvloeiende speerpunt 26 (het doen van onderzoek naar de verhoging van de inkomenstoeslaggrens).

Idealiter zou wat ons betreft de kop in TV Valkenburg na vanavond moeten zijn ‘ Raadscommissie Sociaal Domein maakt eensgezind werk van effectief armoedebeleid ‘ o.i.d. Eensgezind dus. Coalitie en oppositie op dit onderwerp schouder aan schouder. De vraag van ons aan de andere partijen is of zij een dergelijke kop in TV Valkenburg ook zien zitten. En aan de wethouder of hij alles in het werk gaat stellen dit ook zo snel mogelijk en financieel ruimhartig tot werkelijkheid te maken.”

De commissie Sociaal Domein ging na beantwoording van hun vragen door wethouder Remy Meijers unaniem achter het voorstel staan en daarmee is het een hamerstuk voor de raadsvergadering op 1 april a.s.

Later in de vergadering vroeg PGP nogmaals aandacht voor armoede. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is armoede aan de orde van de dag. Zie ter illustratie de foto van het Armoedefonds Nederland. En de kinderarmoede in Limburg ligt duidelijk boven het landelijk gemiddelde. En kinderen die opgroeien in armoede hebben een 5 maal grotere kans dat hun kinderen later ook weer in armoede verzeild raken. Alle reden dus om dit fenomeen aan te pakken. Onze insteek is om daar vooral met de doelgroep zelf over in gesprek te gaan. N.a.v. onze vragen beloofde de wethouder eventuele aansluiting bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede nogmaals te bekijken en onze vragen over het gebruik van Klijnsma gelden in 2018 en 2019 schriftelijk te beantwoorden.

Verder stonden er twee presentaties op het programma. De eerste legde de voorgenomen weg uit naar één jeugdgezondheidszorg. Nu gaan ouders met hun kinderen tot 4 jaar naar de zogenoemde consultatiebureaus en daarna naar de GGD. Met een doorgaand zorgaanbod van 0-18 jaar hopen de organisaties meer te kunnen betekenen op het gebied van preventie en hulp in heel Zuid-Limburg. Op zich een nobel streven, maar er klonken wel kritische geluiden in de commissie. Bijvoorbeeld over het gebrek aan lokale inspraak bij dit soort gemeenschappelijke regelingen voor een grote regio. De beslissing over dit alles valt dit najaar.

Het agendapunt over Trendbreuk hangt hiermee samen. Een programma waarmee men in Zuid-Limburg de kansrijke start van elk kind wil bevorderen. Belangrijk gezien de cijfers over aangeboren afwijkingen, tienerzwangerschappen en overgewicht in onze regio. Over de uitvoering en de betaling hiervan is wat discussie. Het college heeft de GGD hierover een brief gestuurd. De PGP vroeg zich af of dit inmiddels opgehelderd is. Het antwoord van de GGD bleek net binnengekomen te zijn. De wethouder gaat deze bekijken en laat ons weten hoe het verder gaat. Een en ander is ook afhankelijk van de andere 15 Heuvellandgemeentes.

De tweede presentatie werd gegeven door beleidsmedewerker Monique Strik. Zij lichte de stand van zaken  beleidsplan jeugdzorg 2014-2018 toe en vertelde waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Grootste doel is zoveel mogelijk afstemming met alle betrokken partners zoals het gezin, de school en de hulpverleners. Hierin zijn stappen gezet, maar dat kan nog beter. Ook start men binnenkort met een traject met alle basisscholen in de gemeente om te kijken hoe men ervoor kan zorgen dat kinderen zolang mogelijk onderwijs kunnen genieten op een reguliere school.

Hub Aussems stelde naar aanleiding van een aantal poststukken over veranderingen binnen de WOZL verduidelijkende vragen. Bijvoorbeeld of de draadboomactiviteiten terugkomen bij de gemeente na afloop van het 5-jarig contract met Multifix en hoe het aantal benodigde werknemers gegarandeerd wordt als er geen nieuwe instroom is. Daarnaast vroeg hij de wethouder of er in WOZL verband gesproken is over betaling volgens reguliere CAO met looncompensatie. De portefeuillehouder zal de vragen schriftelijk beantwoorden.

Net voor 22.00 uur werd de vergadering gesloten. Alle stukken en geluidsfragmenten kunt u teruglezen en beluisteren op de website van de gemeente.