Commissie Sociaal Domein en ABA op één avond

Vanwege het overlijden van collega raadslid Marij Verheggen – Penders werd de commissie Sociaal Domein een week verschoven. Zo gebeurde het dat 21 september eerst commissie Sociaal Domein plaatsvond en aansluitend commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Daarna zonder camera’s het presidium waarin de agenda van de raadsvergadering op 5 oktober vastgesteld werd. Omdat Corry Fulmer nog steeds verkouden is, was Hilde Baaij de hele avond aan zet. Tijdens het Sociaal Domein ondersteund door burgerlid Hub Aussems.

Deze avond blonk niet uit in helderheid. Sterker nog, een collega raadslid vroeg zich op een gegeven moment hardop af of de aanwezigen nog wel snapten waar de discussie over ging. Middels dit verslag proberen wij wat verduidelijking te geven. Vragen? Stuur ons een e-mail naar info@pgpvalkenburg.nl .  

De stukken en geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente:
Commissie Sociaal Domein
Commissie ABA

De live stream van de vergadering kunt u nog bekijken via You Tube:

Het eerste raadsvoorstel van de avond betrof Beheersmaatregelen Omnibuzz. Een onderwerp waarover de commissie al een jaar aan het praten. PGP vindt deze vorm van vervangend vervoer van groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de toenemende kosten hiervan. Deze kosten beheersen is noodzakelijk, maar wel op een manier die de gebruikers zo min mogelijk treft. Hub Aussems pleitte namens de PGP vooral voor duidelijke communicatie over de wijzigingen naar de gebruikers. De wethouder legde uit dat dit via de WMO geregeld is. Op onze vraag over verdere bezuinigingen zegde de wethouder toe dat hij scherp zal opletten dat dit gericht is op efficiënter werken van Omnibuzz en niet op het uithollen van de voorziening zelf. Met een kleine tekstwijziging is dit een hamerstuk voor 5 oktober.

Het tweede raadsvoorstel had als titel Sport en Accomodatiebeleid 2021, maar al snel bleek dat dit voor veel verwarring zorgde. In haar eerste termijn stelde Hilde Baaij het volgende:

“Voorzitter, aanwezigen en kijkers,

Gezien alle ontwikkelingen van de afgelopen maanden had PGP een andere uitwerking van dit agendapunt verwacht. Er lopen nu een aantal trajecten naast elkaar.

 1. Het nieuw op te stellen sport en accommodatiebeleid door dhr Smeelen.
 2. Het traject SV Geuldal met de opdracht tot onderzoek locatie.
 3. Investeringen bestaande accommodaties.

Om met punt 3 te beginnen. Voor de zomer maakte de raad geld vrij om hockeyvereniging Sjinborn te voorzien van een nieuw veld. De club is meteen aan de slag gegaan en de eerste wedstrijden zijn er al gespeeld. Daarnaast ligt er nu een raadsvoorstel voor twee knelpunten van VV Berg en VV Walram. Onze fractie heeft geen bezwaar hiertegen.

Over punt 1 zijn wij benieuwd naar de stand van zaken. Wanneer kunnen wij het concept verwachten? Verloopt dit proces naar verwachting?

Over Punt 2, SV Geuldal, is veel te doen geweest dit voorjaar en zomer. Een rapport van Huis van de Sport dat later kwam en niet geheel volgens de opdracht was. Vervolgens brengt het college een RIB hierover uit dat niet alleen bij ons vragen opriep. Dhr Weerts van AB heeft hier schriftelijk over gecommuniceerd en de club zelf heeft ook van zich laten horen, onder andere via social media en lokale en regionale pers en in een bijeenkomst afgelopen maandag. De opdracht van het rapport door Huis van de Sport is via de gemeenteraad verstrekt. Wij zouden graag horen hoe de wethouder tot de inhoud van het RIB is gekomen en welke stappen hij verder gaat zetten om de raad in stelling te brengen hierover een standpunt in te kunnen nemen en dit stappenplan helder naar club en andere betrokkenen zoals omwonenden te communiceren.

Voor wat betreft de insprekers. Het is jammer dat in deze tijd het niet mogelijk is dat sprekers hier fysiek aanwezig zijn om hun verhaal te houden en eventuele vragen te beantwoorden. Wel fijn dat op deze schriftelijke manier het spreekrecht in elk geval niet vervalt. De fractie PGP heeft de inbreng gelezen en ook met verschillende betrokkenen contact gehad. De situatie rondom SV Geuldal is vanwege verschillende redenen niet eenvoudig en daar willen wij zorgvuldig mee omgaan. Daarin zullen wij ook zeker deze inbreng meenemen.

PGP heeft nog geen geen standpunt ingenomen, maar pleit op dit moment dus vooral voor transparante communicatie naar raad, naar club en naar andere betrokkenen zoals omwonenden. “

Na een lange discussie kwam de commissie overeen dat voor de twee werkzaamheden bij VV Berg en VV Walram een krediet door de wethouder aan de raad gevraagd gaat worden, de precieze manier waarop zal het presidium bespreken. Daarnaast komt de wethouder nog dit jaar met een planning en uitgangspunten voor het nieuw op te stellen sport en accommodatiebeleid. Dat beleid zal zoals gepland in april 2021 aan de commissie en raad worden voorgelegd. Verder zal de wethouder verder gaan met gesprekken over SV Geuldal met gemeente Gulpen Wittem en andere betrokkenen en dit terugkoppelen naar de commissie en raad.

Het raadsvoorstel dat niet inhoudelijk besproken werd, namelijk armoedebeleid, kwam wel kort aan bod. Waarom de inhoudelijke behandeling uitgesteld is? Uitleg: Bepaalde cijfers in het raadsvoorstel en het beleid kloppen niet. Op basis van die cijfers geeft het college een advies an de raad. Op basis van de juiste cijfers kan dat advies er anders uit gaan zien.

PGP had graag gezien dat het voorstel vóór de begrotingsbehandeling op 10 november behandeld zou worden in een ingelaste commissie- en raadsvergadering. De reden hiervoor is dat PGP graag eerst een inhoudelijke discussie voert over hoe het armoedebeleid eruit zou moeten zien. Vervolgens worden de kosten hiervan besproken. En tot slot besluit de raad over hoeveel geld de gemeente hieraan mag uitgeven en op welke manier. In de begroting 2021-2024 zou het benodigde geldbedrag dan opgenomen zijn. En die begroting wordt op 10 november vastgesteld.

Uiteindelijk is in het presidium afgesproken dat in de begroting een PM post opgenomen zal worden. Ofwel een bedrag wat het ongeveer gaat kosten. En dat vervolgens in de november/december cyclus het aangepaste raadsvoorstel in commissie en raad besproken en besloten zal worden. Geen steun dus van de andere fracties om de behandeling van het armoedebeleid naar voren te halen. Geduld is een schone zaak zullen we maar zeggen.

In de rondvraag verwezen wij naar een recent bericht uit het nieuws dat 1 op de 3 basisscholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit en gender. En dat in veel andere gevallen er geen goede methode wordt gebruikt. Terwijl dit sinds 2012 verplicht is. In 2019 hebben wij in onze gemeente de permanente regenboogvlag gehesen. Onderdeel van de discussie was dat het meer moet zijn dan symboliek.

 1. Wij weten dat op OBS Broekhem het onderwerp deel uitmaakt van een lesmethode. Weet de wethouder hoe er op de andere basisscholen in onze gemeente aandacht wordt besteed aan dit onderwerp?
 2. Zo nee, zou de wethouder dit onderwerp onder de aandacht van de aanwezige scholen willen brengen en dit willen terugkoppelen aan deze commissie?

Wethouder Meijers antwoordde dat de gemeente niet gaat over de inhoud van de lessen, maar dat hij in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen wel gevraagd heeft aan de scholen hoe zij dit gestalte geven. Die koppeling met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, voorheen Milleniumdoelen genaamd, hadden wij ook al gemaakt. Overigens gaan wethouder en burgemeester deze maand nog bij de basisscholen op bezoek om over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te praten. En de wethouder meldde dan ook dit onderwerp nog even te benoemen.

Na een korte pauze werd de Commissie ABA gestart. Deze commissie is zonder burgerleden. De presentatie van de brandweer is verplaatst naar november om de vergaderavond niet nog langer te maken.

Over het enige raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 stelde PGP drie vragen:

 1. Het aantal incidenten van overlast van personen met verward gedrag (de zogenoemde ‘E35-meldingen’) heeft zich (na een sterke toename in 2015) sinds 2017 gestabiliseerd. Onze vraag is of het de verwachting is of dit aantal stabiel blijft of wellicht verder daalt door de nieuwe aanpak?
  Antwoord: Dit is een zeer zorgwekkend probleem. Het aantal verwarde mensen is redelijk stabiel, hoe vaak zij klachten veroorzaken kan wisselen. Deze groep heeft eigenlijk de hulpverlening nodig, maar als men niet wil, dan kan slechts een agent of boa inspelen op de klacht. De burgemeester stelde dat dit slecht geregeld is in Nederland en dat dit een onderwerp van zorg zal blijven.
 2. Over Veiligheidsveld 3 Jeugd en veiligheid vroegen wij wat er nu bedoeld werd met dat de horeca een rol speelt in de jeugdoverlast en -criminaliteit, evenals jeugd, alcohol- en drugsgebruik. De jeugd hangt toch niet in de horeca?
  Antwoord: Inderdaad niet in de horeca zelf. Er kan wel gedoe ontstaan als jongeren bij de horeca geweigerd worden. Ook bij de winkels wordt rondgehangen. Er mist eigenlijk een plek voor deze groep jongeren. Na een aantal opmerkingen van andere fracties hierover, verwees Hilde naar het plan Jeugdbeleid dat voor de zomer is vastgesteld en waarin onder andere gesteld is dat men gaat kijken naar een mogelijke oplossing voor deze doelgroep.
 3. De vraag die bij iedereen inmiddels gerezen is, in welke hoedanigheid gaat Meerssen verder en wat zijn de consequenties voor dit veiligheidsplan en met name de uitvoering ervan als daar op termijn verandering in komt?
  Antwoord: De burgemeester stelde dat ‘wat als’ vragen eigenlijk niet beantwoord zouden moeten worden. Maar als we kijken naar andere regio’s zoals Schinnen, Onderbanken en Nuth, dat je dan ziet dat er een herberekening komt van politie inzet.

Met enkele tekstuele aanpassingen zal dit voorstel als hamerstuk worden doorgeleid.

Bij de bespreekpunten kwam net als afgelopen commissievergadering EFTR de ondergrondse kerstmarkt in de Gemeentegrot ter sprake. De burgemeester stelde dat bij verspreiding van Corona drie zaken belangrijk zijn: luchtvochtigheid, temperatuur en bevattelijkheid personen. Dat roept vragen op. Op basis waarvan wordt besloten dat deze ondergrondse kerstmarkt veilig is? Burgemeester vertelde dat er geen expert bereid gevonden is die hier een goed advies over kan en wil uitbrengen. De grottensituatie is uniek in Nederland, dus zoveel experts zijn er niet. En over corona is ook niet alles bekend. Bij de vergunningsaanvraag zal wel zoals altijd bij dit soort evenementen advies komen van bijvoorbeeld politie, brandweer en ggd. De burgemeester zal vervolgens een besluit moeten nemen. PGP stelt dat de kerstactiviteiten van groot belang zijn voor zowel ondernemers als gemeente en dat het vooral belangrijk is om het al dan niet doorgaan vanwege de situatie met corona goed uit te leggen aan inwoners en ondernemers.

In de rondvraag twee vragen over dieren in nood.

 1. Onlangs kwam een PGP raadslid erachter dat een door haar gevonden jonge gewonde wezel niet werd opgehaald door een dierenambulance. Er zou geen contract zijn.
  Klopt het dat wij als gemeente niet zijn aangesloten bij Dierenambulance Zuid Limburg?
  Indien ja: waarom niet?
  Welke voorzieningen zijn er in onze gemeente als het gaat om zwerfdieren zoals honden en katten?
  Antwoord: De burgemeester gaat dit uitzoeken en via het verslag communiceren.
 2. Naar aanleiding van het incident in Ingendael dienen wij ons te beraden hoe we dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Is het college bereid mensen te informeren over hoe met ‘wilde’ dieren omgegaan moet worden? (hierbij denken we niet alleen aan het voeren van wilde paarden maar bijvoorbeeld ook aan het voeren van brood aan eenden/ganzen in vijvers)
  Antwoord: Dat de gemeente mensen kan informeren over gedrag naar dieren toe, vond weinig gehoor. Gezien het late tijdstip zijn we er op dat moment niet verder op ingegaan. Wel stuurde de burgemeester een link over hoe Limburgs Landschap mensen probeert te informeren.

Om 23.15 uur sloot de tweede vergadering van de avond.