Een diverse agenda in de Commissie SOB

Op dinsdag 24 november kwam de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) bij elkaar om vier voorstellen te bespreken. Ook een brief van omwonenden van de Sibberweg in Vilt en een presentatie over de weg en het WIJland in Houthem stonden op de agenda. Namens de PGP Pat-Jos Huisman en Ruud Engels in de raadzaal.

Er spelen 2 zaken op de Sibberweg. De weginrichting bevordert niet de verkeersveiligheid en moet aangepast worden. Anderzijds ervaren de omwonenden overlast van het verkeer dat vanwege de Kerstmarkt wordt omgeleid. De wethouder heeft toegezegd de brief te beantwoorden en de Sibberweg mee te nemen in de planning van wegenonderhoud/herinrichting die in het voorjaar gepresenteerd gaat worden.

Voor Houthem zijn 2 ontwikkelingen gepresenteerd: mogelijke ontwikkelingen rondom Wijland en het voltooien van de herinrichting voormalige provinciale weg.

Het eerste voorstel dat besproken werd was het legaliseren van een woningsplitsing in Walem. Ruud stelde namens de PGP de vraag of de uitbreiding van de mogelijk te bebouwen grond met bijgebouwen zou kunnen leiden tot een extra woning. Wethouder Bisschops verzekerde ons dat dat niet het geval is. Het voorstel is geen hamerstuk aangezien de VSP nog ruggespraak wil houden met de gehele fractie.

Het tweede voorstel ging over het onttrekken van voetpad Broekhem – Margrietlaan aan de openbaarheid. Het voetpad ligt er nu slecht onderhouden bij. Een eigenaar van een aangrenzend perceel wil het pad kopen, maar daarvoor moet het eerst niet meer openbaar toegankelijk zijn. De daadwerkelijke verkoop van het perceel zal door het college uitgevoerd gaan worden en komt niet terug in de raad. Dit voorstel zou een hamerstuk zijn geweest, maar een aantal spelfouten zal eerst verbeterd worden.

Het derde voorstel was het Jaarprogramma duurzaamheid 2021 met doorkijk naar 2022. Daar hebben wij veel vragen over gesteld. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan thema duurzaamheid. Helaas kwam dat niet duidelijk naar voren in het voorstel. Kort samengevat: de ambtenaar duurzaamheid is heel veel tijd kwijt aan het uitwerken van de verplichte doelstellingen zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en de warmtetransitievisie. Daardoor is men niet toegekomen aan de andere onderdelen van het jaarprogramma duurzaamheid. Het voorstel dat nu voorligt vraagt om een extra medewerker duurzaamheid. Een voorstel waar wij het nut zeker van inzien. Verder viel nog op dat de informatie over subsidies over verduurzamen eigen woning op de website van de gemeente slecht te vinden is. Daar gaat de wethouder naar kijken. Het is nu te vinden onder de noemer huis van de toekomst.
Op onze vraag of wij nu een groene energieleverancier hebben, deelde de wethouder mee dat de inkoopafdeling van Maastricht zich heeft laten afschepen en wij helaas geen duurzame energie gebruiken. De wethouder gaat dit bespreken met Maastricht. In het kader van informeren en inspireren van inwoners werd de duurzame denktank genoemd. Een prachtige ontwikkeling die wij vol enthousiasme zullen volgen. Afsluitend hebben wij nog de suggestie gedaan om een klankbordgroep op te stellen zodat ook raads- en commissieleden actief betrokken kunnen worden op dit onderwerp. Alle partijen gaan dit bespreken met hun achterban en zullen hierover terugkoppelen.

Het vierde en laatste voorstel was Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021. Hierover bracht Pat-Jos kort en krachtig ons standpunt naar voren: Voorzitter, middels de klankbordgroep uitvoering Woonvisie heeft de wethouder ons nauw op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied. Onze dank daarvoor. Wij gaan akkoord met dit voorstel en hopen dat dit snel resulteert in de bouw van woningen waar behoefte aan is.

Kort de antwoorden op onze rondvragen:

  • “Gaat de afvalsamenwerking ook kijken naar de afmetingen van de witte restafvalzak?” De huidige kleine maat is vaak nog te groot voor kleine huishoudens die goed afval scheiden. De wethouder gaat dit bespreken in de Gemeenschappelijk Regeling Afval Geul en Maas.

In het kader van biodiversiteit heeft de PGP via een artikel 32 brief vragen gesteld over het gefaseerd maaibeleid dat uitgevoerd wordt in onze gemeente.

  • “Wanneer zal het boshommel onderzoek klaar zijn?” Voorjaar 2021
    “Heeft het gesprek reeds plaatsgevonden met de onderzoeker? Indien nee, wanneer gaat dit plaatsvinden?” Nee. Vanwege de corona maatregelen is het geplande locatiebezoek uitgesteld. Dit moet een fysiek bezoek zijn met een groep van circa 10 personen. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden wanneer de maatregelen dit toestaan.

Verkeersveiligheid van fietsende kinderen.

  • “Wat zijn de regels met betrekking tot de hoogte van de heg bij hoekhuizen?” Ze mogen het zicht niet blokkeren. Gebeurt dit wel, meld dit dan bij de gemeente en dan zal er iemand van handhaving gaan kijken.

De vergaderstukken staan op de website van de gemeente: klik.

En hier is de vergadering in zijn geheel te bekijken: