Commissie SOB praat over wijkkantoniers, plannen, vergunningen en afval

Dinsdag 15 september 2020 was de eerste commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer sinds het zomerreces. Een droevige dag. In de ochtend werd ons collega raads- en commissielid Marij Verheggen-Penders na een kort ziekbed begraven. We begonnen de vergadering dan ook met 1 minuut stilte ter haar nagedachtenis.

Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman en Colette Rasenberg aanwezig. Hilde Baaij zat de vergadering voor. Een vergadering voorzitten is een hele klus op zich. Je moet in de gaten houden wie er wat wilt zeggen en mensen erop wijzen het protocol te volgen om te zorgen dat iedereen zijn zegje kan doen. Nu alles digitaal uitgezonden wordt, moet je ook om kunnen gaan met technische problemen. Wat doe je als het beeld en geluid wegvallen? Hilde Baaij en Edith Theunissen (griffie) hadden hun handen er vol aan. Helaas werd het eerste gedeelte van de vergadering niet (goed) uitgezonden. De gehele vergadering is, zoals vanouds, wel geheel terug te luisteren op de gemeente website.

Er stonden twee presentaties op de agenda. In de eerste vertelden de wijkkantoniers over hun werkzaamheden. Ze constateren zelf veel gebreken in hun wijken en kunnen deze meestal direct zelf herstellen. Mocht u iets tegenkomen in uw wijk dat hersteld moet worden, meldt dit bij het Klant Contact Centrum via Telefoonnummer: 14 043 of info@valkenburg.nl.

De tweede presentatie ging over Croix de Bourgogne. De omgevingsvergunning die afgegeven is voor de bouw van dit hotel en haar twee dependances is onbeperkt geldig. Alleen met gegronde redenen kan de gemeente deze vergunning permanent intrekken. Helaas gaf de initiatiefnemer niet zelf de presentatie, maar werd deze taak bij de gemeente gelegd. Het plan zal nog op kleine onderdelen aangepast worden. Zodra alles uitgewerkt is, zal de initiatiefnemer zelf een presentatie komen geven. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de volgende stappen gezet zullen worden.

Er stonden twee administratieve voorstellen op de agenda. Het vaststellen van het initieel omgevingsplan en de verbreding van de gemeenschappelijke (afval) regeling Geul en Maas. Met beiden kunnen wij instemmen. Colette Rasenberg heeft namens de PGP veel verduidelijkende vragen gesteld over het initiële omgevingsplan. Op 29 september zullen we als gemeente de eerste stappen ondernemen om tot een (omgevings)visie te komen. Daarop wordt later het definitieve omgevingsplan gebaseerd. In dit traject zullen we ook uitgebreid kijken naar de rol die Kwaliteitscommissie Limburg (KCL) speelt in het beoordelen van bebouwing in het buitengebied. Wordt vervolgd dus.

Het voorstel voor het verbreden van de gezamenlijke afvalregeling was voor ons geen onbekend nieuws. Namens de PGP heeft Pat-Jos Huisman vorig jaar zitting genomen in de 3 gemeenten brede klankbordgroep om tot dit voorstel te komen. Door samen te werken met gemeente Meerssen en Maastricht kunnen we doelen zoals circulaire economie nastreven. Leuk feitje: Valkenburg a/d Geul behoort tot de top 5 gemeentes met een lage afvalstoffenheffing.

Ook werd gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen voor de aanpassingen aan Rijksmonument het Sibberhuuske. Ruud Engels, die vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig mocht zijn, stelde daarvoor de volgende tekst op: “Wij zijn verheugd dat met een maatschappelijke invulling een herbestemming kan worden gegeven aan een Rijksmonument, waarmee dit pand op een zinvolle en aanvaardbare wijze in stand gehouden en onderhouden blijft voor de toekomst. Dit project kan ons inziens als voorbeeld dienen voor nog vele andere vergelijkbare panden in onze gemeente.”

De live stream via You Tube. Vanaf circa een uur is het geluid zoals het hoort.