Commissie Fysiek Domein deel 2

Op maandag 29 november was er een tweede Stedelijke Ontwikkeling en Beheer vergadering. Tijdens deze vergadering werd een aantal voorstellen met betrekking tot de Omgevingswet behandeld. Aansluitend kwamen de resterende stukken van 23 november aan de beurt. Namens de Progressieve Groene Partij waren Pat-Jos Huisman, Marlieke Baggermans en Ruud Engels aanwezig.   

Door het invoeren van de Omgevingswet wordt uitvoering gegeven aan het feit dat burger en overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de fysieke leefomgeving. Er wordt ruimte gemaakt voor initiatieven door vereenvoudiging van de regels. Initiatiefnemers zullen binnen maximaal 8 weken horen of hun plan doorgang kan vinden. 

Voorstel college betreffende lijst advies raad en verplichte participatie Omgevingswet. Met deze lijst geeft de raad aan over welke ontwikkelingen – die niet per definitie zijn toegestaan in het omgevingsplan – zij advies wenst te geven. Daarnaast geeft de raad aan in welke gevallen participatie verplicht wordt gesteld. De opgestelde documenten zijn in lijn met wat wij reeds hebben besproken bij raadsinformatiesessies en de klankbordgroep omgevingswet. Wij zijn dan ook akkoord met met dit voorstel. 

In de commissie hebben we het regelmatig over participatie bij projecten. Wij zien dat projecten waarbij vanaf het begin inwoners zijn betrokken vaak van hogere kwaliteit zijn. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. Vanuit die gedachtegang hebben we gekeken naar het Voorstel college betreffende participatievisie Omgevingswet gemeente Valkenburg aan de Geul. Met deze participatievisie geven wij als gemeente aan hoe we omgaan met participatie als wij er verantwoordelijk voor zijn. Deze visie kan door initiatiefnemers gebruikt worden als een vertrekbasis voor als zij de participatie zelf moeten regelen.

In de visie wordt het verschil uitgelegd tussen burgerparticipatie en zelfsturing, ook wel bekend als burgerkracht. De Progressieve Groene Partij vindt elke vorm van betrokkenheid van onze inwoners waardevol, ongeacht het label. Inwoners zijn de experts van hun omgeving en van meerwaarde bij  planvorming. 

Burgerparticipatie speelt in de omgevingswet een hoofdrol. Ambtenaren en de raad geven een stukje controle uit handen in ruil voor door inwoners gedragen voorstellen. Zelfsturing, oftewel burgerkracht, wordt gestimuleerd met de omgevingswet, maar daarvoor zijn geen regels opgenomen in de participatievisie. Wij zouden graag zien dat hiernaar goed gekeken wordt.

Pat-Jos Huisman vertelde over een initiatief in Sibbe: “Zo bereikte ons vorige week het verhaal over het voedselbos in Sibbe, het Ulebösjke. Dat is een initiatief van het kernoverleg Sibbe-IJzeren. Wij hadden daar op zaterdagochtend geholpen met het planten van bomen en struiken en op de zaterdagmiddag kreeg het Kernoverleg te horen dat ze alles weer uit de grond kon halen. Blijkbaar was er een ambtenaar niet op de hoogte van de plannen (terwijl dit reeds meerdere malen ingediend was) en was hij/zij het niet met de uitvoering eens. Het zien van de foto’s zorgde voor een reactie. Resultaat: initiatiefnemers boos en geen vertrouwen meer in de gemeente. Dat kan toch niet de manier zijn waarop wij omgaan met inwoners die initiatief tonen!” De wethouder antwoordde hierop dat hij nog niet bekend was met dit verhaal en dat hij er op dit moment niet veel mee kon doen. Een dag na de vergadering kregen we te horen dat de gemeente contact heeft gezocht met het kernoverleg om over de gang van zaken te praten. Wij hopen dat de huidige beplanting behouden kan worden en dat er vooral gekeken wordt naar hoe burgerinitiatieven beter kunnen worden ondersteund.

Wij vragen namelijk al vanaf 2019 om een evaluatie van burgerkracht. De burgemeester heeft deze taak op zich genomen. Wij gaan er van uit dat niet alleen gekeken wordt naar de ‘status’ van een kernoverleg en in hoeverre zij een kern vertegenwoordigen, maar dat verder uitgewerkt zal worden hoe burgerkracht beter te ondersteunen en faciliteren, zodat inwoners ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Wij hopen dat het college van B&W onderdelen uit de nu voorliggende participatievisie in het achterhoofd houdt bij de samenwerking met burgerkracht initiatieven. Practise what you preach, ofwel “we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen”. Zoals ook zo mooi in deze participatievisie staat. 

Ter voorbereiding op de Omgevingswet moeten er een gemeentelijke adviescommissie ingesteld worden. Wat ons betreft een hamerstuk. 

Marlieke Baggermans voerde het woord over het Voorstel college betreffende vaststellen Verordening stimuleringslening isoleer je huis Valkenburg aan de Geul 2021. Wij zijn voorstander van een plan dat als doel heeft meer huizen binnen onze gemeente te verduurzamen. Isoleren van een woning wordt soms als lastig ervaren. Maar voor de bewoners en het milieu kan dit isoleren veel opleveren. De energiekosten dalen, het wooncomfort stijgt en je bent goed bezig voor de toekomst van onze aarde. Hopelijk kan deze stimuleringslening echt het verschil maken waardoor de drempel lager wordt om een particuliere woning te isoleren. 

Op onze vraag waarom het minimale leenbedrag 2.500 is, antwoordde de wethouder dat de gemeente deze lening kostenneutraal aan wilt bieden. Wij maken er geen winst op, maar gaan er geen geld op toe leggen. Bij lagere leenbedragen worden de administratiekosten relatief gezien te hoog om deze lening kostenneutraal aan te bieden. De wethouder kon ons ook vertellen dat als je voldoet aan voorwaarden van subsidie je dit kan combineren met de lening. Ook in Valkenburg wonende huiseigenaren met praktijk of kantoor aan huis kunnen gebruik maken van de stimuleringslening. 

In Valkenburg zijn veel monumentale panden. Deze hebben veelal hoge energie labels. Niet alle verduurzaming opties zijn toegestaan bij monumentale panden. Maar het plaatsen van voorzetramen en raamluiken wel. Op onze vraag of deze opties nog opgenomen kunnen worden in de lijst met maatregelen waarvoor de lening gebruikt kan worden, reageerde de wethouder dat daarnaar gekeken gaat worden. Voor de subsidie voor een groendak kun je terecht bij het project Waterklaar .

Met betrekking tot het Voorstel college betreffende reconstructie voormalige provinciale weg door Houthem inclusief kleinschalig OV overstappunt vertelde Ruud Engels dat het raadsvoorstel niet voldoet aan de opdracht die de raad aan de wethouder gegeven heeft. De opdracht was immers om 2 businesscases aan de raad voor te leggen in december. Beiden dienen separaat behandeld te worden. Het voorliggend raadsvoorstel voorziet hier niet in. Wij zullen de twee voorstellen dan ook separaat behandelen. Alle fracties waren het met Ruud eens. Tijdens de begrotingsvergadering is ons voorstel om bij de volgordebepaling gebiedsontwikkelingen kernen, de kernen die wateroverlast hebben gehad als eerste op te pakken positief ontvangen door college en raad. Wij hadden dan ook voorgesteld om het onderdeel parkeerplaatsen en ov overstappunt te betrekken bij de gebiedsontwikkeling Houthem. Dan kunnen mensen vanaf het begin meepraten en denken over wat belangrijk is voor hun kern. Daar hebben de andere fracties helaas niet op gereageerd. De wethouder heeft toegezegd het voorstel aan te passen zodat duidelijker wordt hoeveel de weg en het ov overstappunt afzonderlijk kosten. Ook zal hij informatie ter inzage leggen, waaruit duidelijk moet zijn hoe de inwoners betrokken zijn bij het voorstel en wat zij er van vinden. 

We kunnen kort zijn over het Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen bouwplan ‘Bergervliet’. Alle fracties waren het er mee eens dat aan de bouw van woningen op het perceel – waar voorheen een groot schoolgebouw stond – begonnen mag worden.

Rondvraag.

  1. Voetpad Schin op Geul – Valkenburg
    Er is al eerder gesproken over het gesloten voetpad tussen Schin op Geul en  Valkenburg. Wethouder heeft aangegeven dat het pad afgesloten is vanwege een gasleiding die aan de oppervlakte is gekomen en dat er wordt gekeken naar oplossingen. Het pad wordt erg gemist, enkele ondernemers merken het aan hun omzet en bewoners missen het enorm. De omleidingen zijn ofwel niet kinderwagenvriendelijk ofwel een behoorlijke omweg en ook minder leuk voor gezinnen. Bovendien moet er of langs een drukke weg gelopen worden of twee keer die drukke weg oversteken. Ook gaan de wildste verhalen rond over permanente sluiting. Zou de wethouder de huidige stand van zaken kunnen vertellen en zou de wethouder zich hard kunnen maken voor een snelle heropening?
    Antwoord: Werkzaamheden zijn uitgesteld tot na het winterseizoen. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om het pad te verleggen naar de overkant, of om de gasleiding te verplaatsen (parallel leggen met spoorlijn). 
  2. Doorgezette rondvraag EFTR: hoogwaterpeil meter
    Rechts naast de brug naar de Geulpoort staat een waterhoogte meter. Zowel inwoners al toeristen/bezoekers kijken geregeld (zeker nu na de watersnoodramp) naar de hoogste waterstand. Die van afgelopen juli staat niet aangegeven. Zou het een idee zijn om het waterpeil van dat moment alsnog aan te geven? Naar onze eigen waarneming was het laatste water hoogtepeil precies 2 mergelstenen hoger dan het hoogste peil ervoor. Dit om mensen een idee te geven waar onze gemeente mee geconfronteerd werd in juli.
    Antwoord: Het vorige bordje dateerde nog uit 1986 en is daarna vervangen door bordje van cortenstaal dat er nu hangt. Helaas is dat bordje nu achterhaald. Het gaat dan ook   vervangen worden. 1 jaar na dato willen we als gemeente terugblikken op de  watersnoodramp. Het presenteren van een nieuw bordje kan dan onderdeel zijn van de herdenking. 

Net voor 22.00 uur sloot voorzitter Hilde Baaij de vergadering. De stukken staan op de website van de gemeente en de vergadering kan bekeken worden via YouTube: