Commissie Fysiek Domein deel 1

Op 23 november stond de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in het teken van visie. De gebiedsvisies voor Valkenburg – Oost, West, Berg en het langverwachte mobiliteitsplan, dat helaas meer een mobiliteitsvisie is, werden behandeld. Op maandag 29 november zullen de overige agendapunten behandeld worden. Namens de Progressieve Groene Partij namen Pat-Jos Huisman en Marlieke Baggermans deel aan deze vergadering.  

We begonnen de vergadering met een schriftelijke inbreng van Burgerinitiatief Wonen in Schin op Geul. De Progressieve Groene Partij draagt dit initiatief een warm hart toe. De leden van dit initiatief kijken verder dan hun eigen belang. Er zijn bijvoorbeeld leden die geen thuiswonende jeugd meer hebben, maar zich wel voor deze doelgroep inzetten. Wij hadden er reeds op aangedrongen dat de wethouder een rondje door de kern zou maken met de betrokken inwoners. Nu vroegen wij naar de stand van zaken van de, door ons geïnitieerde motie, zelfbewoningsplicht en de, door het initiatief gevraagde, steun voor het oprichten van een wooncoöperatie, realisatie van flex-woningen en het invoeren van forensenbelasting. De wethouder heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken en zal dat terugkoppelen in de klankbordgroep uitvoering woonvisie waaraan namens ons Corry Fulmer deelneemt. 

Naar aanleiding van de schriftelijke inbreng van mevrouw Drissen (namens bewoners Pastoor Sartonstraat, Van Tillstraat en de Doctor Hermanstraat) inzake de staat van de bestrating in deze straten kreeg de commissie de toezegging dat deze straten met prioriteit opgenomen gaan worden in het uitvoeringsplan. 

Mevrouw Thijssen had namens BIZ Valkenburg een schriftelijke inbreng ingediend inzake zienswijze ontwikkelvisie Kern Berg. Zij stipt aan dat er geen rekening is gehouden met het bestaand beleid uit de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg (SVREZL). Berg en Terblijt wordt daarin aangemerkt als een balansgebied. Ze stelt dat dit gebied moet worden gestuurd op het behoud van het huidig aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. De huidige Plus supermarkt beslaat 1070 m2 winkeloppervlak. In het beoogde scenario 4 wordt een winkeloppervlak van 1600m2 genoemd. Er is dus sprake van een flinke toename. Naar aanleiding van ons doorvragen werd duidelijk dat de visie wel degelijk tegen de SVREZL is gehouden, maar dat er ook mogelijkheden zijn om goedkeuring te krijgen voor de toename van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. Mevrouw Thijssen adviseert in haar brief om tot een Retailvisie te komen. Aangezien dit punt onder de portefeuille valt van de wethouder economie is op ons voorstel  dit punt doorgeschoven voor behandeling bij de commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie van 24 november. 

Marlieke Baggermans eerste inbreng bij een commissievergadering ging over Gebiedsvisie Valkenburg-Oost. Over dit voorstel vertelde zij:

“Dat de kansen en ambities prachtig in kaart zijn gebracht. Om er een paar te noemen: er wordt gedacht aan natuur en landschap, woningbouw, mobiliteit, de toeristische beleving en fijn wonen voor onze inwoners. Daarbij wordt gesteld dat klimaatadaptatie en duurzaamheid topprioriteiten zijn. Dit klinkt ons als muziek in de oren. Nog enthousiaster zijn wij over het proces dat doorlopen is om samen met onze inwoners deze visie te maken. Van begin af aan zijn bewoners geraadpleegd en meegenomen in het vormen van de plannen. Er is met hun gewandeld om de plannen toe te lichten en als de visie is vastgesteld worden ze ook op de hoogte gesteld. Dit proces gun je al onze inwoners!”

Bij de visie vroeg zij extra aandacht voor onze mindervalide inwoners. “In de situatie van Valkenburg-Oost denken wij dan specifiek aan de inwoners van Oosterbeemd. Zij willen graag naar de vijver/Geulstrand wandelen maar het wandelpad was in het voorjaar al in slechte staat en niet rolstoelvriendelijk” vertelde zij. De wethouder antwoordde dat niet alle paden voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat er wel gezorgd gaat worden voor alternatieven zodat iedere doelgroep van het gebied kan genieten. 

Van gebiedsvisie-Oost gingen we naar gebiedsvisie Valkenburg-West. Deze visie is net zoals voorgaande visie samen opgesteld met onze inwoners. Een visie van en voor onze inwoners. We horen en lezen vragen onder onze inwoners over de specifieke uitvoering van deze visie. Maar een visie is een stip aan de horizon. Iets om de komende jaren naar toe te werken. De uitvoering van een dergelijk plan gaat niet over 1 nacht ijs. Eerst zullen er onderzoeken plaats moeten vinden. Daarna zullen de voorstellen voor invulling voorgelegd worden aan de raad. 

Tijdens de behandeling van deze visie kwamen twee onderwerpen uitgebreid aan bod: de Polfermolen en de basisschool. De Polfermolen ligt in Valkenburg West en de raad moet nog een beslissing nemen over de toekomst van het complex. De PGP keek als enige partij verder dan de muren en het golvende dak van het nu half leegstaande gebouw. Ook de inwoners vinden de plek van het gebouw minder belangrijk, als er maar een sporthal en bijbehorende zaal in onze gemeente is. We kijken dan ook uit naar de verdere uitwerking van de vorm en locatie van deze functionaliteiten. Wat de basisschool betreft vertelde de wethouder de commissieleden dat het schoolbestuur open staat voor een nieuwe locatie. Op de huidige plek lopen ze tegen uitbreiding problemen aan. Zo hebben ze al een stuk schoolplein op moeten offeren voor parkeerplaatsen voor het personeel en kan de opvang niet uitbreiden. Een verplaatsing van de school zal niet op korte termijn gebeuren, maar is iets om rekening mee te houden op de lange termijn.  

Wij staan in ieder geval open voor de mogelijkheden en kansen die geschetst worden in deze gebiedsvisie. We hopen dat de andere fracties hier ook voor openstaan. Het zou toch mooi zijn als we voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers van Valkenburg-West het gebied zo optimaal mogelijk klimaat- en waterbestendig inrichten. Iets wat de leefbaarheid en toeristische aantrekkelijkheid alleen maar ten goede zal komen.

De ontwikkelvisie Berg hebben we meerdere malen behandeld in deze commissie en van begin af aan verloopt het proces om te komen tot een gedragen visie op z’n zachts gezegd niet soepel. Op 21 juni dit jaar stond de gebiedsvisie Berg ook op de agenda. Wij hebben de wethouder toen gevraagd om te onderzoeken of er draagvlak is voor het voorgestelde scenario 4. Er is ons toegezegd dit te doen. Wij hadden nu dus een specifieke toelichting verwacht op hoe de burgerparticipatie opgezet is en wat daar de resultaten van zijn. Helaas is hier haast niets over te vinden in het voorstel of in de bijlagen. Ja, er is een inloopbijeenkomst geweest waarbij inwoners de verschillende onderdelen van het plan konden bekijken. Maar tijdens deze inloopbijeenkomst kon gereageerd worden op een kant en klaar gepresenteerd plan. Van het in het raadsvoorstel vermelde co-produceren is wat ons betreft geen sprake. 

In de 52 pagina tellende bijlage gaan welgeteld 2,5 bladzijden over de inloopbijeenkomst. Er wordt gesteld dat er in algemene zin positief gereageerd is op de visie. Aan de andere kant krijgen we te horen dat veel inwoners niet tijdig op de hoogte waren gebracht van de inloopbijeenkomst. Zij voelen zich nu genoodzaakt om hun ervaring en mening ten aanzien van de gebiedsvisie Berg op een andere manier te laten horen. Dan hebben we het over de ontvangen brief van het Kernoverleg Berg en de voor deze vergadering geagendeerde brieven van Het Bewonerscollectief Kern Berg en BIZ Valkenburg. 

In het voorstel wordt niet uitgelegd wat er met de inbreng van de inwoners is gedaan en of er nog een terugkoppeling plaats gaat vinden. Zo enthousiast als wij zijn over de gebiedsvisies Valkenburg Oost en West, waarbij het co-produceren met onze inwoners zo goed verlopen is, zo terughoudend zijn wij over de gebiedsvisie Berg. Er lijkt hier geen sprake te zijn van een breed gedragen inspraak en discussie. Voor een groot aantal inwoners van Berg is het zelfs niet duidelijk waarom dit plan er überhaupt moet komen.

De wethouder gaf toe dat er veel geleerd is bij het opstellen van gebiedsvisies Oost en West. Daar werd een goede methode gehanteerd om van de straat af op een visie op te stellen. Helaas is dat bij het opstellen van de visie van Berg niet gebeurd. Er is ons toegezegd dat er meer inzicht verschaft gaat worden in het burgerparticipatie traject dat ingezet is voor Berg. Wij kijken dan ook uit naar deze informatie en zullen ons daarna beraden wat te doen met deze visie. 

Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul deelde Pat-Jos mee dat we grootse verwachtingen hadden van dit mobiliteitsplan. Immers, elke keer als wij in de rondvraag aandacht vroegen voor een verkeerssituatie die te wensen over laat, kregen we van de wethouder het antwoord dat dit meegenomen zou worden in het mobiliteitsplan. Met ons zaten ook onze inwoners te wachten op dit plan. Ook zij kregen geregeld te horen dat de door hen aangedragen lastige verkeerssituaties verwerkt zouden worden in het mobiliteitsplan. Wij vragen ons hardop af of dit een verkeerde inschatting is geweest van de wethouder of dat dit mobiliteitsplan ook niet aan zijn verwachtingen voldoet? 

Wij waren al niet gecharmeerd van de mobiliteitsvisie die we in mei 2020 behandeld hebben in deze commissie. Destijds hadden we gevraagd hoeveel geld die visie gekost heeft en op het antwoord dat er een totaalprijs was voor visie en plan, hadden wij de conclusie getrokken dat om het bestede bedrag te rechtvaardigen het mobiliteitsplan dan vast wél goed uitgewerkt zou zijn. Helaas staat het mobiliteitsplan dat nu voorligt ook vol met algemeenheden en ontbreekt het aan concrete invulling. De wethouder kon zich voorstellen dat we teleurgesteld zijn. Op ons verzoek zou hij de risicoanalyse van verkeerssituaties ter inzage leggen, zodat duidelijker is waarop ingezet gaat worden de komende jaren.

Om 23 uur sloot de voorzitter de vergadering. De niet behandelde punten zijn doorgeschoven naar de reeds ingeplande extra Stedelijke Ontwikkeling en Beheer commissievergadering van 29 november.  

Alle stukken staan op de website van de gemeente en de vergadering is terug te kijken via You Tube: