Bloemen, kerst en polfermolen in de commissie EFTR

Bij de commissie economie, financiën, toerisme en recreatie op 25 januari 2019 stonden drie raadsvoorstellen op de agenda. Het was een lange zit. Er werd vergaderd tot 23.10 uur! Wegens ziekte van Ruud Engels vertegenwoordigden Klaas Spoelstra en Corry Fulmer samen de PGP. 

Naar aanleiding van het voorstel bloemenproject had een inspreker zich aangemeld. Dhr Diederen deelde namens enkele ondernemers van Valkenburg hun versie over de gang van zaken. De ondernemers hebben allerlei mogelijkheden onderzocht om de bloemen van water te voorzien in de afgelopen, zeer hete, zomer. Bovendien werd al heel snel duidelijk dat de planten door omstandigheden te laat waren geplant en niet in geleigrond waren gezet. Hierdoor was het bewateren van de planten zeer arbeidsintensief. Daar de toegekende uren van de gemeente niet toereikend zijn om hierin te voorzien, stelden de ondernemers voor de komende zomer een hoveniersbedrijf in te schakelen om zorg te dragen voor het onderhoud. Echter, in het raadsvoorstel wordt de raad geadviseerd hiervoor geen middelen te verstrekken.

Dit raadsvoorstel riep bij alle fracties de nodige vragen en kanttekeningen op. De grote lijn in het verhaal van de fracties was echter duidelijk: dit prachtige project dient ondersteund te worden. De wethouder heeft hier direct werk van gemaakt. Na een korte schorsing, waarin overleg plaatsvond met de inspreker, werd de commissieleden meegedeeld dat de raad een nieuw raadsvoorstel zal worden voorgelegd. Hierin zullen duidelijke afspraken worden opgenomen om het project te kunnen continueren. Zo zal er in de toekomst zorg voor worden gedragen dat de planten tijdig geplant worden in geleigrond en tevens zal er gekeken worden naar planten die sowieso minder vaak bewaterd hoeven te worden. Of het onderhoud door een hovenier of door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal worden uitgevoerd, wordt nog nader onderzocht. PGP is blij met deze ontwikkeling daar dit project grote waarde heeft voor de uitstraling van het centrum.

Vervolgens kreeg de commissie een heldere presentatie over het voorgestelde communicatieproces rondom de Polfermolen door Facet& en Baadjou en over het 8-stappenplan als voorbereiding op de aanbesteding door de Brinkgroep. Er ontstond een levendige discussie over hoe we de meeste mensen kunnen bereiken, over welke informatie verstrekt moet worden om onze inwoners goed mee te kunnen laten denken over de toekomst van de Polfermolen en over hoe voorzien kan worden in de meest belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Binnenkort wordt de film vervaardigd.

De meest prangende vraag was in hoeverre de uitkomst van de maatschappelijke raadpleging meegenomen kan/zal worden in de aanbesteding. Deze vraag werd afdoende beantwoord door zowel de wethouder als de Brinkgroep. Voordat de raad het besluit gaat nemen of en wanneer een aanbesteding uitgezet zal worden (september 2019) is er voldoende tijd om bruikbare ideeën en suggesties mee te nemen in de aanbesteding. Ook het in stand houden van de Polfermolen in de huidige vorm kwam weer te sprake. Maar zoals eerder gesteld, dit heeft grote financiële consequenties. De jaarlijkse taakstelling ofwel bezuiniging van 1,2 miljoen euro komt dan ergens ander op te liggen. Denk aan het stoppen met subsidies aan verenigingen of het drastisch verhogen van de OZB belasting. Als je mensen daarover wilt laten meepraten, zul je ze ook over die financiële consequenties moeten laten nadenken. Het is dus van groot belang dat we onze inwoners goed informeren over de (on)mogelijkheden zodat zij zich goed geïnformeerd kunnen uitspreken over hoe nu verder. Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 11 februari aanstaande.

Het college wil de regie over de kerstmarkt in eigen hand houden, aldus het derde raadsvoorstel van deze avond. Met het doel om zowel de veiligheid als het karakter van de kerstmarkt te kunnen blijven waarborgen. Over of dit een rol is voor de gemeente wordt door de vijf fracties verschillend gedacht. Op de vraag of we inzicht kunnen krijgen over de cijfers van 2018 alvorens een besluit te nemen, heeft de wethouder toegezegd deze alsnog te verstrekken. De PGP begrijpt goed dat behoud kerstmarkt belangrijk is voor onze gemeente en voor onze ondernemers. Dit evenement levert naast werkgelegenheid ook geld op voor onze gemeente. We zullen de cijfers afwachten en nemen zowel dit belang als de argumenten van de wethouder mee in onze afweging.

Meer weten? Alle stukken en geluidsfragmenten zijn terug te vinden op de website van de gemeente.