Commissie EFTR praat weer over geld, kerst en parkeren

Tijdens de EFTR voerden Corry Fulmer, Klaas Spoelstra en Doeke Krikke het woord namens de PGP. Deze commissie duurde beduidend minder lang dan die van maandag en dinsdag, alsnog werden er vijf raadsvoorstellen besproken.

De eerste betrof een voorstel Controleprotocol Jaarrekening 2018. Al tijdens de toelichting van dhr. Prevoo van Accountantskantoor RSM werden enkele vragen naar tevredenheid beantwoord en dat leidde ertoe dat het voorstel zonder verdere discussie als hamerstuk doorging.

Over het voorstel Verslag Beheer Archieven t.b.v. horizontale verantwoording werden zoveel technische gesteld waar de wethouder op dat moment geen antwoord op kon geven, dat voorgesteld is het voorstel te verschuiven naar de volgende cyclus en daar dan nogmaals te bespreken in de commissie EFTR.

Over het voorstel Vaststellen Subsidieplafond Muziekonderwijs 2019-2020 werd duidelijk dat het genoemde plafond in samenspraak met de HaFaBra tot stand is gekomen, PGP kon dan ook akkoord gaan met dit voorstel. Dat gold ook voor de andere fracties en dus gaat dit als hamerstuk door.

PGP stelde een aantal vragen over het voorstel Aanpassingen Parkeerplaats Thermae. Onder andere of er goed nagedacht kan worden over groenvoorziening en of er nog wel gekeerd kan worden in de situatie. Op beide vragen luidde het antwoord ja. Ook vroeg PGP of er op de brug geparkeerd kan worden en of die daarvoor draagkrachtig genoeg is. Hierop gaat niet geparkeerd worden. Tot slot merkten wij op dat er veel natuur om deze plek ligt, zoals de dassenburcht en de tunnel die de strook natuur van Trichtergrubbe verbindt met de natuur aan de andere kant van de Cauberg. Wethouder antwoordde dat hiermee rekening wordt gehouden. Ook dit stuk gaat als hamerstuk door.

Over het voorstel Vaststellen Tweede Algehele bijstelling begroting 2019 ofwel de Najaarsnota werd langer gesproken. Onder andere over hoe om te gaan met de post onvoorzien en hoe om te gaan met tegenvallers. Verder werden de tekorten in het Sociaal Domein gesproken. Er zijn over 2018 naheffingen gekomen ofwel er zijn nu nog rekeningen ingediend. En over 2019 is de plus van 2 ton voor de zomer veranderd in een min van 2 ton nu, dat is een verschil van 4 ton. Corry Fulmer stelde dat de zorg voor de mensen gegarandeerd moet zijn. Wethouder reageerde dat dit in principe ook zo is, maar dat de zorgverlener de rekeningen zo laat doorstuurt en dat moeilijk te beïnvloeden is. Enkele raadsleden reageerden hier kritisch op, maar de wettelijke termijn is twee jaar hiervoor. Afgesproken wordt dat college nader bekijkt welke beïnvloeding mogelijk is. Wethouder maakte verder een opmerking over dat er aan de voorkant, dus bij het toekennen van zorg, best kritisch gekeken kan worden en dat sommige mensen ook best zelf zouden kunnen meebetalen aan zorg. Ze gaf hierbij een voorbeeld van logopedie. PGP en VSP reageerden hier kritisch op en Corry Fulmer benadrukte dat juist bij Jeugdzorg belangrijk is om te onthouden dat Jeugdzorg ook een preventieve uitwerking heeft voor later. Afgesproken is dat het voorstel aangepast wordt met de informatie over het ombuigen van het tekort van Sociaal Domein en het besluit in het voorstel wordt zo aangepast dat het overeenkomt met de tekst in het raadsvoorstel. Geen hamerstuk dus.

Bij de bespreekpunten vroeg PGP vooral aandacht voor RIB 57 Impuls beleving Kerststad. Met complimenten voor de prachtige sfeer, maar ook een paar kritische opmerkingen. Bijvoorbeeld over het ontbreken van parkeerplaatsen op de informatieborden. Gevraagd werd of de wethouder in elk geval de digitale plattegrond hierop wilde aanpassen en dat zegde zij toe. Verder vroeg PGP aandacht voor de fietsers tussen Vilt en Valkenburg, en dan met name voor de schoolgaande jeugd en hun ouders. De route is nu dermate gevaarlijk dat ouders kiezen om niet langer te fietsen, maar de auto te pakken. Voor ouders zonder een (tweede) auto is die oplossing niet voorhanden. Wethouder zegde toe werk te maken van het bedenken van oplossingen.

Aan het eind van de vergadering werd de commissie verrast door de wethouder. Zij bracht – zoals toegezegd – een onderwerp ter sprake dat PGP in de begrotingsvergadering ingebracht had, namelijk hoe communiceer je naar inwoners over wat zij voor voordeel hebben aan het toerisme. Maar omdat dit niet van tevoren aangekondigd was als bespreekpunt voor vanavond, waren de fracties hier niet op voorbereid. Er kwam geen discussie van de grond, dit zal hopelijk op een ander moment nog eens vervolgd worden.

Op onze rondvraag wanneer de werknemers van de Polfermolen verder geïnformeerd gaan worden, met name over hun sociale plan, kregen wij het antwoord ‘eind van dit jaar’.

De stukken bekijken of de fragmenten nalezen? Dat kan op de website van de gemeente.