Commissie EFTR op 13 juni 2018 in kerstsferen

Vanavond de derde commissie op rij. Dit keer EFTR ofwel Economie Financiën Toerisme Recreatie met ons ervaren raadslid Corry Fulmer. Binnen EFTR wordt Corry bijgestaan door de PGP burgerleden Klaas Spoelstra uit Berg en Ruud Engels uit Valkenberg.

De avond startte droog met een toelichting op de Jaarrekening 2017 door Ernst&Young. Een zeer heldere presentatie aldus onze fractie.

Vervolgens werd door Klaas Spoelstra namens PGP gereageerd op de Raadsnota inzet reserve personeel voor Cultuurhistorisch Erfgoed, wat na behandeling als hamerstuk doorging. Zijn eerste termijn luidde als volgt:

“Voorzitter,

De fractie van de PGP wil dit voorstel van het college graag van harte ondersteunen. Het laatste jaar is er al het nodige werk verzet om allerlei cultureel erfgoed in onze gemeente in kaart te brengen, dat nu nog vaak te weinig in de aandacht staat. Soms weten we zelf niet eens dat het er is.

De raad heeft aangegeven grote waarde te hechten aan het in kaart brengen van ons Cultuurhistorisch erfgoed en de inventarisatie te gebruiken om beleid op te stellen. Deze inventarisatie is, vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen niet afgerond en het ontwikkelen van beleid en het promoten of vermarkten van dit erfgoed evenmin.

Daar het niet mogelijk is capaciteit vrij te maken in de organisatie wordt de raad gevraagd (gelet op de belangrijke waarde van ons cultuurhistorisch erfgoed) €30.000 beschikbaar te stellen uit de reserve personeel voor de tijdelijke aanstelling van een parttime beleidsambtenaar. Tijdens de begrotingsvergadering zal de raad een definitieve afweging moeten maken of deze functie structureel ingevuld dient te worden.

We twijfelen er niet aan dat het verder inventariseren een positieve invloed zal hebben op de aantrekkingskracht van Valkenburg als interessant reisdoel. Kortom een goed initiatief.

Het zou jammer zijn als de ingeslagen weg geen vervolg krijgt. We zien in het inzetten van gelden uit de Reserve Personeel dan ook als een zinvolle en verantwoorde bestemming en spreken de hoop uit dat de raad zal besluiten deze parttime functie de komende jaren structureel in te laten vullen.

Tot zover in eerste termijn.”

De tweede raadsnota op de agenda betrof het beschikbaar stellen van budget voor de kerstgrottenproblematiek. Ruud Engels voerde hierover namens de PGP het woord:

“Voorzitter,

Voorliggend raadsvoorstel is duidelijk en behoeft eigenlijk geen toelichting. Om het doorgaan van de kerstmarkten in de grotten te waarborgen zijn 2 projectgroepen (een casusteam en een deskundigenpanel) ingezet waardoor kosten zijn gemaakt waarvoor in 2018 geen budget beschikbaar is. De raad wordt dan ook verzocht een bedrag van €254.000 beschikbaar te stellen. Het behoeft geen betoog dat Kerststad Valkenburg hoofdzakelijk drijft op onze unieke ondergrondse kerstmarkten. Vanwege verhoogde veiligheidseisen moest de lat nog hoger gelegd worden. Daar vleermuizen in de grotten overwinteren zijn, op grond van de Wet natuurbescherming, inmiddels fysieke maatregelen getroffen. Ook is sprake van hoge monitorkosten. In de raadsnota wordt de historie duidelijk weergegeven, waarvoor dank. Inmiddels is een deskundigenpanel samengesteld. Dit panel heeft de door de projectgroep (brand)veiligheid in de groeven voorgestelde maatregelen beoordeeld. Deze worden als veiligheidsvoorwaarde in de evenementenvergunning opgenomen. Ook is inmiddels overeenstemming bereikt met Provincie over de ‘vleermuizenproblematiek’.

Voorzitter,

De PGP onderkent de divers grote belangen van de groeves voor onze gemeente. De bijzondere fauna die wettelijk beschermd moet worden, de cultuurhistorische waarde die zoveel mogelijk gekoesterd dient te worden en natuurlijk ook het economisch aspect van de kerstmarkten maar ook van de reguliere rondleidingen, evenementen en incidentele officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Vooral deze laatsten vragen om de hoogst mogelijke veiligheid voor bezoekers. De specialistisch aanpak zoals door het college ingezet draagt onze goedkeuring en het benodigd budget dient gevoteerd te worden.

Wat betreft de aankoop van barriers stellen wij voor deze (eventueel in samenwerking met sponsoren) te verfraaien om ze beter in te passen in het totaalbeeld van kerststad Valkenburg! Tevens dienen de barriers in goed overleg met omwonenden geplaatst te worden zodat de bereikbaarheid van woningen voor de inwoners geoptimaliseerd wordt.

Tot zover in eerste termijn.”

Deze nota komt opnieuw ter discussie in de raadsvergadering van maandag 2 juli a.s. Voor die tijd nog twee vergaderingen. Maandag 18 juni a.s. vindt commissie ABA plaats, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden, deze wordt door de fractievoorzitters alleen gedaan. Vervolgens is er op 27 juni a.s. weer een commissie EFTR, deze zal grotendeels over financiën gaan en wel over de kadernota 2018-2022.

De stukken van de vergadering van vanavond vindt u hier, daar zullen na morgen ook de geluidsfragmenten te horen zijn.