Diverse onderwerpen in de commissie EFTR

De derde commissievergadering van deze week betrof de EFTR. Deze afkorting staat voor Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie. Het domein van de wethouder Bisschops. Namens de PGP voerden raadslid Corry Fulmer en burgerleden Klaas Spoelstra en Doeke Krikke het woord. Een relatief korte vergadering met een raadsvoorstel, presentatie en enkele bespreekpunten. 

Naar aanleiding van de actielijst vroeg PGP meer informatie over het voornemen van het college beleid te gaan maken over omgaan met roofvogelshows in onze gemeente. Aanleiding hiervoor is een discussie die de PGP in een eerdere commissie aanzwengelde. Wethouder lichtte toe dat de afdeling vergunningen hiermee bezig is en een collegenota voorbereid wordt. Tentoonstelling van vogels op bijvoorbeeld braderieën zou dan verboden zijn. Met de Vogelbescherming wordt nog gesproken over wat nu precies roofvogels zijn. En er wordt gekeken of er een kwaliteitscriterium aan valkeniers kan worden gehangen, lastige is dat er nog weinig regels voor zijn. Dat geldt ook voor eventuele vergunningsverplichting van vogels bij evenementen. In elk geval duidelijk dat het college serieus naar dit onderwerp kijkt en dat is wat de PGP betreft een goede ontwikkeling.

Vervolgens presenteerde beleidsmedewerker mw. Joosten de voortgang over het nieuw te formuleren uitstallingenbeleid. Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel van een pand op het voetpad/portiek/galerij wordt geplaatst om aandacht te vestigen op de winkel en de daarin aangeboden goederen. In goed overleg met ondernemers is een nog nader uit te werken grove schets opgezet hoe het uitstallingenbeleid vorm te geven. Een beleid waarmee alle ondernemers in beginsel uit de voeten kunnen is een grote pre. Het beleid zal in de vervolgfase nog nader aangescherpt worden en in samenspraak met ondernemers en andere belangengroepen verder uitgewerkt worden. De wethouder denkt in juni dit jaar het beleid aan de raad ter vaststelling te kunnen voorleggen.

Het voorstel college betreffende verslag beheer archieven ten behoeve van horizontale verantwoording is dan wel een mond vol, maar veel woorden werden niet aan discussie hierover besteed, een hamerstuk voor de komende raadsvergadering.

Over het eerste bespreekpunt Bewonersvergunningen en bezoekersregeling diverse woningcomplexen werd lang gediscussieerd. Hiervan een samenvatting maken is complex, dus geïnteresseerden kunnen de fragmenten beluisteren op de website van de gemeente onder agendapunt 8a.

Naar aanleiding van het tweede bespreekpunt Gemeenschappelijke Regelingen  bracht onze fractievoorzitter deze inbreng en kreeg hiervoor de toezegging van de wethouder, al zal dit wel enige tijd kosten. We wachten rustig af.

 Op de eerste plaats dank voor dit (door ons) gevraagde heldere overzicht. De raad heeft nu meer inzicht in de verschillende regelingen en de daaraan verbonden kosten voor onze gemeente. Echter, waar het ons om ging was, welke verdeelsleutel wordt gehanteerd in deze regelingen en waarbij is dat gunstig voor ons en waarbij niet. Juist deze informatie ontbreekt. Want dat was waar de discussie in eerste instantie om ging, aangezwengeld door de VSP. Alleen met die informatie kunnen we overwegen of het voor onze gemeente nuttig is om in overleg te treden met gemeenten uit het Middengebied om de gehanteerde financieringssystematiek al dan niet te wijzigen. Ons voorstel is dan ook dit aan het overzicht toe te voegen. Kan de wethouder dit toezeggen?

In de rondvraag drie vragen van de PGP. Er werd lang gesproken over de toeristentreintjes in Valkenburg naar aanleiding van rondvragen van PGP en CDA hierover. Kort samengevat, bijna alle fracties waren niet enthousiast over het voornemen nog 5 jaar toe te staan met fossiele brandstoffen deze route door het centrum te rijden. Overigens geldt deze overlast bijvoorbeeld ook voor vrachtvervoerders in de ochtenduren. Al zou je een elektrisch toeristentreintje ook als visitekaartje kunnen zien en daarmee kunnen starten. Genoeg onderwerpen om mee aan de slag te gaan voor ons college. De wethouder zegde toe met de ondernemer nogmaals om tafel te gaan en te kijken naar de mogelijkheden nu en in de toekomst. Ook in de mobiliteitsvisie zal dit onderwerp terugkomen.

Over onze vraag over afval scheiden en verminderen bij evenementen, deelde wethouder mee dat dit een plek krijgt in het nieuw te formuleren evenementenbeleid.

Verder vroeg PGP naar de status van Direct Duidelijk Brigade, ofwel het initiatief voor meer begrijpelijke schriftelijke communicatie van overheid naar burgers. Deze week is er een inspirerende bijeenkomst in Venlo geweest onder leiding van een coördinator van Direct Duidelijk. 15 geïnteresseerde gemeentes hebben met elkaar gedeeld wat zij nu al doen en wat wel en niet goed werkt. In maart komt er een stappenplan waarmee ook onze gemeente concreet mee aan de slag kan gaan. Maar nu al gaat onze communicatiemedewerker aan de slag met alle tips van deze week. Goede stappen dus wat ons betreft.

Alle stukken en geluidsfragmenten zijn terug te vinden op de website van de gemeente.