Commissie EFTR enthousiast over starterslening

Corry Fulmer en Klaas Spoelstra namen deel aan de commissie EFTR namens de PGP. Met twee voorstellen en enkele bespreekpunten geen volle agenda, maar toch werd er weer vanalles besproken. Van vliegveld tot laadpalen en van vrouwen in het bestuur tot starterswoningen. Alle stukken kunnen gelezen worden op de website van de gemeente en natuurlijk is er ook weer een livestream.

Over de actielijst stelden wij twee vragen:
1. Is er al een overzicht over de verdeelsleutels van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Valkenburg aan de Geul deelneemt?
Antwoord wethouder Dauven: Gemeente is samen met buurgemeenten in een samenwerking ”samen grip op verbonden partijen” gestapt. Dit om te proberen meer inzicht en grip te krijgen in de bijdragen en verdeelsleutels. Daarom stelde hij voor de ambtenaren op dit moment niet verder te belasten met het leveren van een overzicht, maar de raad hierover regelmatig bij te praten. Na afronding zal een schriftelijk overzicht worden aangereikt.
2. Over een keurmerk lokale samenwerking sticker benadrukte PGP dat ons doel daarmee is om lokale samenwerking zichtbaar te maken voor onze inwoners en toeristen. Bijvoorbeeld door een sticker op de deur. Dat staat los van gesprekken over verkorten ketens zoals in de actielijst vermeld staat. Wordt ons voorstel verder opgepakt door de wethouder?
Antwoord wethouder Vermeer: Hij gaat in gesprek met LLTB en KHN om te achterhalen in hoeverre ons voorstel al besproken is en indien nog niet besproken, gaat hij dit alsnog doen.

Over het Voorstel college betreffende Starterslening Valkenburg aan de Geul 2021 complimenteerde Klaas Spoelstra het college dat zij kiest voor een hoger bedrag dan de provincie. Het zou mooi zijn als meer starters hier een plek konden vinden en we het stempel van een grijze gemeente een beetje zouden kunnen afschudden. De extra verhoging naar 265.000 is gedaan in overleg met makelaars, aspirant kopers en bureauonderzoek. We hebben daarbij de vraag hoeveel extra huizen die verhoging van 245.000 naar 265.000 oplevert. Kan de wethouder daar nog iets over zeggen? Wethouder Vankan antwoordde dat deze vraag op dit moment moeilijk te beantwoorden is. Hij stelde voor de starterslening na een jaar te evalueren om te kijken of deze lening in de behoefte voorziet. Gang van zaken zal ook gemonitord en herhaaldelijk besproken worden in de klankbordgroep woonvisie. Dit voorstel ging als hamerstuk door.

Ook het tweede raadsvoorstel zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling BsGW werd na beantwoording van enkele vragen een hamerstuk.

Het bespreekpunt Brief (75) Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake afschrift brief aan GS en PS kwam niet echt uit de verf. Corry Fulmer legde uit dat dit bespreekpunt door PGP op de agenda is gezet omdat tijdens een eerdere EFTR vergadering (3 feb 2021) door meerdere fracties aangegeven werd het rapport van Geel nader te willen bespreken.  De Tweede Kamer had destijds de luchtvaartnota van het kabinet controversieel verklaard, waardoor alles even ‘on hold’  was gezet. Er werd door de wethouder tijdens deze EFTR vergadering toegezegd het rapport te bespreken in de eerstvolgende commissie vergadering. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is zowel Den Haag als Provincie bezig te bekijken hoe verder te regeren en besturen. Uit de update in de actielijst hebben we kunnen lezen dat de reactie van Meerssen op het rapport tijdens de Statencommissie is besproken en Provinciale Staten aangegeven heeft veel meer feiten en onderbouwing te willen over de toekomst van MAA. Naast diverse gemeenten (Meerssen – Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten) is er op het rapport ook gereageerd door Hiswa-Recron – Koninklijke Horeca Zuid-Nederland – VVV Zuid Limburg en Visit Zuid Limburg. Er is toegezegd  dat alle ingediende reacties zullen worden voorzien van een openbaar antwoord. De discussie in de commissie was nogal eenzijdig. Opvallend was dat geen van de drie aanwezige wethouders (Vermeer, Vankan en Dauven) wist bij wie dit onderwerp in de portefeuille zat en het dus ook niet voorbereid was. Om een lang verhaal kort te maken: er is afgesproken dat alle fracties intern overleggen of het rapport alsnog besproken dient te worden in raad of commissie en de uitkomsten daarvan in het presidium te bespreken.

In de rondvraag twee vragen:
1. Het persbericht Kerststad Valkenburg vermeld dat het bestuur uitgebreid is naar 6 leden. Dat is een goede zaak. Wat ons echter opvalt is dat er alleen mannen in het bestuur zitten. Zijn vrouwelijke ondernemers hiervoor benaderd? In het kader van de landelijke trend om een betere balans in politiek en bestuur na te streven vraagt PGP zich af of onze gemeente hier ook actief op let? En dan met name op besturen waar wij financieel en/of inhoudelijk bij betrokken zijn. Kunnen we een volgende keer, naast  het stellen van voorwaarden aan de besteding van het geld, ook diversiteit in de samenstelling van het bestuur als voorwaarde opnemen?
Antwoord wethouder Vermeer: Het Stichtingsbestuur heeft gezocht naar mensen en heeft deze gevonden. Er zouden alleen mannen gereageerd hebben op de oproep. Pluspunt is dat rond het stichtingsbestuur een adviesgroep zit die meedenkt en meewerkt en deze groep bestaat uit 7 vrouwen en 3 mannen. Wethouder gaf wel aan de meerwaarde te zien van diversiteit hierin.
2. In Berg en Terblijt is kortgeleden op de parkeerplaats bij het Vöske een laadpaal gekomen. Daar was al om gevraagd omdat er in B&T nergens een publieke mogelijkheid was om te laden. Voor de gastvrijheid van ons Heuvelland leek dit weer een mooie toevoeging. Helaas wordt bij die laadpaal een tarief gehanteerd waarmee je elke toerist verjaagt naar goedkopere plekken in Maastricht of Gronsveld. Mogen wij erop rekenen dat bij het verlenen van concessies voor het plaatsen van laadpalen die naast het algemeen belang ook de energietransitie dienen, de gemeente dat belang ook in het oog houdt? In dit geval is alleen het belang van de ondernemer gediend. Zou het denkbaar zijn dat de gemeente de plaatsing van deze laadpalen gaat subsidiëren om tot een meer acceptabel prijsniveau te komen?
Antwoord wethouder Vermeer: Betreffende laadpaal is als geste geplaatst (van onze contractant voor de openbare verlichting) door het bedrijf Spie. Ze hebben de plaatsing en exploitatie op zich genomen. De gemeente heeft hier dus geen bemoeienis mee.
Antwoord wethouder Vankan: Hij begreep waarom PGP die vraag stelde. Het gaat niet expliciet over die laadpaal, maar over hoe we, in het kader van duurzaamheid, als gemeente elektrisch rijden en laden gaan faciliteren. Dit wordt meegenomen in het mobiliteitsplan. Samen met wethouder Meijers zal gezocht worden naar goede locaties voor laadpalen. Tevens zullen goede afspraken worden gemaakt over eventuele subsidies en tarieven zodat de service die we verlenen betaalbaar blijft voor zowel inwoners als onze gasten.