Commissie ABA over politie en buurtpreventie

Corry Fulmer nam als fractievoorzitter deel aan de commissie ABA op maandag 3 februari jl. Eén voorstel, enkele bespreekpunten en een paar rondvragen.

Het voorstel Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) gaat over een wettelijke technische aanpassing die benodigd is voor het goed functioneren van de griffie van de gemeenteraad. Een hamerstuk voor de aanstaande raadsvergadering.

Over het Concept Beleidsplan Politie 2020-2023 en de conceptreactie gemeenteraad hierop werd kort gesproken. Deze conceptreactie is tot stand gekomen naar aanleiding van een eerdere discussie over dit onderwerp in de commissie ABA. De meeste fracties konden zich vinden in de conceptreactie van de raad, met de opmerking dat zij graag een aanscherping willen zien van de taken van de wijkagenten, namelijk dat zij zich meer zouden moeten bezig houden met het werk in de wijk. De burgemeester kon zich hierin vinden. De fractie AB vroeg nog of er reacties waren op het proefballonnetje om vrijwillige agenten in vakantietijden aan te trekken. Burgemeester heeft hierover gesproken met de eenheidschef, die belde zelf naar aanleiding van het krantenartikel hierover. Het idee op zich spreekt aan, de discussie is wel wie voor deze extra kosten opdraait, de burgemeester komt hier nog eens op terug.

De PGP stelde twee rondvragen:

  1. In het verleden zijn wijkscans uitgevoerd. Graag een reactie van het college wat hiermee gebeurd is en of het zinvol is dit weer te herhalen?
    Bij het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan zijn middels enquêtes wijkscans gemaakt. De uitkomsten hiervan worden gebruikt in het Integrale Veiligheidsplan dat in april 2020 klaar zal zijn. Met vijf gemeentes doen we dit samen, wel zal er een apart kopje voor onze gemeente zijn vanwege ons uitgangsgebied. Alle concrete activiteiten worden opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s. Daarnaast zijn de wijkboa’s afgelopen jaar gestart met spreekuren in alle wijken. Het is de bedoeling om na enige tijd, zoiets moet groeien aldus de burgemeester, hun bevindingen te bespreken en te kijken of er nog aparte acties op wijkniveau nodig zijn.
  2. In het verleden is veel energie gestopt in het oprichten van WhatsApp buurtpreventiegroepen. Is er zicht op hoeveel groepen momenteel actief zijn en op welke manier zij ondersteund worden? In alle kernen op IJzeren na is minimaal 1 Whatsapp groep actief, in sommige kernen meerdere. De precieze cijfers volgen later. Daarnaast zou het gebruik van Burgernet, een meldsysteem van de politie waarin burgers gevraagd wordt uit te kijken naar specifieke zaken, kunnen worden gestimuleerd. Dat is 12% in onze gemeente, 18% zou idealer zijn. Dat stimuleren zou bijvoorbeeld via TV Valkenburg kunnen plaatsvinden, aldus de burgemeester.

Alle stukken bekijken en fragmenten beluisteren kan via de website van de gemeente. Op maandag 17 februari vindt de raadsvergadering plaats waarin over alle voorstellen uit de vier commissies besloten zal worden.