Commissie ABA stuurt drie hamerstukken naar de raad

Op maandag 7 juni kwam de commissie ABA bij elkaar. De commissie van portefeuillehouder burgemeester Daan Prevoo en namens PGP Corry Fulmer aan het woord. Op de agenda 3 raadsvoorstellen en enkele bespreekpunten. De stukken zijn terug te vinden op de website van de gemeente en de vergadering kan via You Tube bekeken worden.

Over het eerste voorstel 1e wijziging ‘Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021 stelde Corry Fulmer enkele vragen. Bijvoorbeeld over artikel 2.19 huisvesting arbeidsmigranten. Wat betekent de zin ‘Wanneer de wijze van bedrijfsvoering en/of het levensgedrag van de ondernemer en/of de beheerder hier aanleiding toe geeft toegevoegd’? En voldoen de gestelde regels? Wij willen geen situatie zoals onlangs in Linne-Maasgouw.  Burgemeester antwoordde dat gemeente voldoende regels heeft wat betreft huisvesting arbeidsmigranten. Gemeente is alert op illegale huisvesting en grijpt zo nodig ook in. Is tot nu toe één keer voorgekomen. Daar is destijds het flexteam op gezet dat ook ingegrepen heeft. Later in deze vergadering presenteerde Charles Bronzwaer (adviseur OOV en flexcoördinator) hoe het Flexteam werkt. Dit begin rond 1uur10minuten. Commissie adviseerde een hamerstuk van dit voorstel te maken.

Het tweede voorstel ging over Preventie en handhaving alcohol jeugd. Het terugdringen van alcoholmisbruik onder jeugd is van groot belang voor hun veiligheid en gezondheid. Omdat de ambities uit het plan 2015-2019  (ondanks goede vorderingen) nog niet gehaald zijn, wordt voorgesteld deze ambities te handhaven en de huidige inzet te continueren. De doelstellingen en instrumenten vanuit het plan worden overgenomen in het handhavingsuitvoeringsplan 2021-2024. Wat betreft de wijzigingen die de gemeente per verordening kan regelen het volgende: hier staan 4 bullets met mogelijkheden die gebruikt zouden kunnen worden om alcoholgebruik/misbruik onder jeugdigen te bestrijden. De eerste 3 bullets roepen bij ons de vraag op wat wordt hiermee bedoeld en wat moeten we ons hierbij voorstellen? De bedoeling van deze 3 bullets zijn goed uitgelegd, maar zo staat het niet in de tekst. Hiernaar wordt nog gekeken, inhoudelijk is het een hamerstuk volgens de commissie.

Het derde en laatste voorstel zienswijze jaarstukken 2020, begroting 2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 MCC riep weinig discussie op en is ook een hamerstuk.

Op 21 juni 19.00 uur start de raadsvergadering waar de besluiten genomen worden over de raadsvoorstellen die behandeld zijn in de vier commissies van van deze en vorige week.