Commissie ABA niet enthousiast over voortzetten campagne Tihange (Wise)

We beginnen dit verslag van maandag 18 maart 2019 met één van de laatste agendapunten.  Hierbij heeft PGP aandacht gevraagd voor het feit dat een motie over Tihange (Wise) van 7 november 2017 niet goed is uitgevoerd. Hierin werd een bijdrage van 2500 toegezegd voor het aanstellen van een professionele campaigner voor 2018 met de mogelijkheid tot verlenging in 2019. Het eerste jaar is betaald en verder is er niets meer gebeurd vanuit Valkenburg aan de Geul. 

In deze motie stond expliciet vermeld dat er in de elfde maand van 2018 een evaluatie zou plaatsvinden betreffende de rol en activiteiten van de campaigner van Wise. Op basis hiervan zou de raad besluiten de subsidie met een jaar te verlengen, of niet. Deze evaluatie heeft niet plaatsgevonden. Bovendien zou de campaigner in de tweede maand van diens aanstelling een presentatie geven tijdens de commissie ABA. Over diens taken, rol en activiteiten en over de stand van zaken betreffende de kerncentrale Tihange en de acties daartegen. Ook dat is niet gebeurd. Dit ligt niet aan de campaigner. Wise heeft zich echter geheel gehouden aan de afspraken zoals vermeld in de motie en een korte evaluatie gemaild naar de gemeente, dus men kan hen niet verwijten tekort te zijn geschoten. En de raad, ook de PGP, heeft zelf niet goed opgelet.

Jammer genoeg zijn lang niet alle fracties ervan overtuigd dat verdere actie moet worden ondernomen om maximaal druk te blijven uitoefenen op de Belgische overheid, de nuclaire toezichthouder (FANC) en de eigenaar van de centrales (Engie/Electrabel) om ze te bewegen de twee scheurtjesreactoren vóór 31 december 2019 te sluiten. Zowel burgemeester als de fractievoorzitters van AB en CDA spraken uit niets te voelen voor verlenging.

Het moge duidelijk zijn dat PGP hier een andere mening over heeft. Op de eerste plaats is het helemaal niet zeker dat de scheurtjes kerncentrales gaan sluiten in 2024 en is het gevaar in 2019 niet geweken en dient wat ons betreft ‘de vinger aan de pols’ gehouden te worden. Op de tweede plaats hebben wij een belofte gedaan en die willen wij navolgen. Daarom zal PGP op de eerstvolgende raadsvergadering van 1 april a.s. een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om de tweede termijn ook uit te betalen aan Wise.

Verder deelde Corry Fulmer n.a.v. de personeelsmonitor complimenten uit aan de ambtenaren die met weinig bezetting veel gedaan krijgen in onze gemeente. Het voorstel Reglement van Orde voor vergaderingen en andere bezigheden van de gemeenteraad is afgevoerd van de agenda en zal in een werkgroep nader worden uitgewerkt en daarna aan de raad worden voorgelegd. Over de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning werd uitvoerig gesproken, een paar fragmenten zijn eruit gehaald en andere verduidelijkt, wel overeenstemming, maar geen hamerstuk.

Meer horen en lezen over deze vergadering? Lees en luister op de website van de gemeente.