Begroting 2020 unaniem vastgesteld

Op dinsdag 5 november 2019 vergaderde de gemeenteraad van 10.00 uur tot bijna 20.00 uur, voor het grootste deel over de begroting 2020. Uiteindelijk werd deze met algemene stemmen vastgesteld. Een unicum aldus Dré Renkes, directeur middelen ofwel de bewaker van onze gemeentelijke portemonnee. En dit op zijn laatste begrotingsvergadering, want vanaf 1 december aanstaande gaat hij na bijna 34 jaar bij ons gewerkt te hebben met pensioen. Op de foto overhandigt raadslid Wim Weerts na een mooie toespraak namens de gehele gemeenteraad en griffie een cadeau. Ook de PGP wenst Dré een mooie tijd toe met zijn vrouw Lucia. 

Terug naar de vergadering. Onze gehele Algemene Beschouwing kan hier gelezen worden. Tijdens de vergadering krijgt elke fractie 20 minuten om haar eerste termijn voor te lezen. Deze verkorte versie kan hier gelezen worden en hier beluisterd. Onze fractievoorzitter Corry Fulmer stelde dat de PGP de begroting bekeken heeft vanuit haar kernwaarden sociaal, groen en duurzaam. Na de zorgwekkende kadernota van voor de zomer waarin we leken af te stevenen op een tekort van een miljoen, wordt de begroting 2020 gelukkig toch sluitend aangeboden, maar we hopen dat er ook nog geld zal zijn voor bijvoorbeeld meer armoedebestrijding.

Hieronder volgt een korte terugblik op de door ons genoemde punten.

Programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving:

 • Overlast van huurscooters –> Er wordt al veel gedaan in voorlichting naar huurders en verhuurders. Binnenkort komen er nieuwe bordjes met ‘niet brommen of snorren’ bij de fietspaden. PGP vroeg om meer aandacht voor Handhaving. Wethouders Bisschops stelde werk te willen maken van een gedragscode voor scooters zoals Shimano nu ook aan fietsers uitdeelt, bijvoorbeeld als je rijdt met een grote groep, splits je dan op in kleinere groepen.
 • Terughoudendheid voor vuurwerk gedurende het jaar tijdens evenementen –> Burgemeester voelde wel hier wel voor, hij maakt zich zorgen om de gezondheidsrisico’s van fijnstof en opperde lasershows als mogelijk alternatief.
 • Mogelijkheid van een professionele vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling –> Minder enthousiast was hij over ons verzoek hiernaar te kijken. Wij zijn benieuwd wat onze inwoners daarvan vinden. De achterliggende gedachte is dat wellicht minder mensen dan de behoefte hebben om zelf nog vuurwerk te kopen en het afsteken van vuurwerk dus steeds meer op één plek en één moment zal gebeuren. Dit is vooral fijn voor mensen en dieren die ervan schrikken, tevens vermindert het het risico op vuurwerkletsel. De burgemeester voelde hier niet zoveel voor, maar onze fractievoorzitter drong toch aan dit uit te zoeken. Klein misverstand over extra betalen door de burger voor een dergelijk evenement, dat is dus niet nodig.

Programma Toerisme en Economie:

 • Balans opbrengsten uit toerisme versus terugstromen naar inwoners en extra kosten wegens toerisme. Een ingewikkeld verhaal. Het brengt veel, bijvoorbeeld direct inkomen voor zeker 40% van onze inwoners. Maar het kost ook wat, bijvoorbeeld als er jaarlijks 248.000 toeristen in een kern met 1680 inwoners overnachten of als inwoners wekenlang moeten omrijden omdat de kerstperiode is aangebroken  –> Toezegging gekregen dat het wordt opgenomen als bespreekpunt in eerstvolgende commissie EFTR.
 • Terughalen Living Statues of soortgelijke evenementen –> Wethouder bespreekt dit met BIZ, als dat niet lukt, dan wordt het afgewogen binnen het bestaande evenementbudget.
 • Valkenburgpas als sociale pas –> Ons voorstel pakken wethouder Bisschops en Meijers samen op.
 • Pleidooi opnieuw beoordelen van beleidsregels voor parkeren uit 2007 door de raad voordat de wethouder dit gaat uitvoeren –> Toezegging dat het wordt opgenomen als bespreekpunt in commissie EFTR.

Programma Sociaal Domein:

 • Nieuw project mensen aan werk helpen –> Start in 2020, terugkoppeling via commissie SD.
 • Inkomensgrens voor toeslagen verhogen –> Voorjaar 2020 krijgt commissie SD en raad de berekeningen van het onderzoek te zien en volgt de besluitvorming hierover.
 • Bespreekbaar maken knelpunten gezamenlijke regelingen –> Deze zorg geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan VadG deelneemt, college zal er alert op blijven en de raad tijdig informeren.
 • Nieuw hockeyveld voor Sjinborn –> Onze voorbereide motie was niet nodig, een ruime meerderheid van de raad overtuigde college om nu stappen te zetten om in 2020 een nieuw veld te bewerkstelligen. Wanneer het benodigde bedrag bekend is, zal de raad een voorstel voor financiële dekking krijgen.
 • Preventief jeugdbeleid –> Dit bestond inderdaad nog niet, komt binnenkort in de commissie SD.
 • Resultaten inzet burgerkracht –> Volgt.
 • Concrete plannen voor vermaak kinderen en jeugd  –> In overleg met de doelgroep.
 • Budget straatcoach –> Ook na september 2020 zal hiervoor geld gevonden kunnen worden.

Programma Ruimtelijk Domein

 • Ja-Ja sticker –>  Het idee is dat men alleen met deze sticker op de brievenbus ongeadresseerde post zoals reclame krijgt. Dit zal onderzocht worden en teruggekoppeld naar de raad.
 • Liggen we nog op schema met de energietransitie? –> Ja.
 • Geluidswal met zonnepanelen langs A79 –> Binnenkort weer gesprek met Rijkswaterstaat en een CDA-kamerlid zal er binnenkort ook vragen over stellen.
 • Wijland Houthem  –> Wethouder gaat in gesprek met kernoverleg.
 • Vergroenen openbare ruimte –> Wel onderwerp van gesprek. PGP verwacht wel wat meer actie.
 • Afkoppelen regenwater –> Projecten op wijkniveau en mogelijk individueel regentonnenproject.
 • Verkeersveiligheidsknelpunten –> In de jaarrekening komt een overzicht van de reeds opgeloste knelpunten en er is al geld geoormerkt voor plan Vilt en Sibbe. Ook in het mobiliteitsplan komt dit terug.

Programma Algemene Taakvelden

Hierin werd vooral gesproken over communicatie. Er is al veel verbeterd. Meer raadsinformatiebulletins, meer informatie op de website en meer meedenkmomenten zoals herinrichting Beatrixsingel en Voorbij Toerisme. Helaas is er nog niets gebeurd met onafhankelijke verslaglegging van de commissie- en raadsvergaderingen. Dit zal terugkomen in de commissie ABA. En de website krijgt een opknapbeurt.

Moties

Er is een motie aangenomen, ingediend door de coalitie AB, CDA en PGP, waarin het college verzocht wordt te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een groepsaankoop elektrische fietsen voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul. Idee is om dit in samenwerking met een lokale ondernemer te doen en prijsvoordeel te halen uit het feit dat het om een grotere order gaat. Een verduurzaming waar een inwoner heel concreet profijt van heeft.

Ook een motie om een zogenaamde ‘quick scan’ naar een parkeeroverloopterrein voor bussen en auto’s uit te voeren – geïnitieerd door VVD en mede ingediend door VSP en PGP, haalde het.

Alle stukken lezen en fragmenten beluisteren? Dat kan op de website van de gemeente.
Vragen naar aanleiding van dit verslag of iets anders delen met ons? Mail naar info@pgpvalkenburg.nl .