PGP schrijft artikel 32 brief over maaibeleid

Vanmorgen stuurde PGP onderstaande tekst als brief naar het college van Burgemeester en Wethouders. Met een artikel 32 brief vraag je als politieke partij de aandacht voor een specifiek onderwerp. Het college moet deze binnen een vastgesteld termijn beantwoorden. 

In ons verkiezingsprogramma van 2018 staat dat wij ons onder andere in te zetten voor biodiversiteit en tegen bijensterfte. Wij hebben de afgelopen twee jaar op verschillende momenten hierover al kritische vragen gesteld en natuurvriendelijke suggesties gegeven. Deels wordt dit opgepakt, maar wij zien ook nog veel ruimte voor verbetering. 

Op de foto het bord Bermen voor Bijen, een regionaal project en bij ons te zien in het Gerendal. Gemaakt op 22 juni 2020 en helaas niet zo vrolijk bloeiend. 

 

Raadsfractie PGP
Vinkenweg 25
6325 BA Vilt, Valkenburg aan de Geul

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul

 

Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 32 Reglement van Orde
Vilt, 25 juni 2020

 

Geacht college,

Zoals u inmiddels bekend zal zijn, zijn wij al enige tijd aan het letten op het maaibeleid in Valkenburg aan de Geul. In de commissie SOB op 12 maart 2019 hebben wij bij de behandeling van de evaluatie van het ontzorgingscontract aangegeven biodiversiteit en het tegengaan van bijensterfte belangrijk te vinden. Tijdens de rondvraag van commissie SOB vergaderingen op 11 juni 2019 en 19 mei 2020 hebben we vragen gesteld over gemaaide bermen en groenstroken.

Wij zien dat er al goede dingen gebeuren, zoals een hoek met inheemse bloemen in park Dersaborg, het bloeiende bermenproject voor de boshommel dat in het laatste ‘Valkenburg voor elkaar’- journaal uitgebreid aan bod is gekomen en het gefaseerd en gedeeltelijk maaien.

Er wordt bij het maaibeleid rekening gehouden met de verkeersveiligheid, volksgezondheid en op de derde plaats biodiversiteit. Wij zien echter dat er meer aandacht is voor de eerste 2 punten. Zowel uit eigen waarneming als uit berichten die PGP ontvangt van inwoners lijkt dat op meerdere momenten en plekken, waar verkeersveiligheid en volksgezondheid niet in het gedrang komen, de keuze niet vanuit waardevolle natuur wordt gemaakt. Zo worden op plekken waar niet of nauwelijks verkeer komt volop bloeiende bermen kaal gemaaid. Ook wordt niet overal alleen de eerste meter aan de straat gemaaid.

De biodiversiteit in ons land neemt af met alle gevolgen van dien. Alleen door op verschillende niveaus maatregelen te treffen en anders om te gaan met de natuur, kunnen we deze afname een halt toe roepen. PGP zou graag ten behoeve van de biodiversiteit een verbeteringslag willen aanbrengen. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Er wordt nu gefaseerd gemaaid, waarbij er maximaal 20% van het te maaien oppervlakte blijft staan.

1.Kan er bij maaien het maximale oppervlakte te laten staan verhoogd worden?

Biodiversiteit komt alleen aan bod als er specifieke (zeldzame) plantensoorten in de berm staan. Indien dat niet het geval is, wordt een bloeiende berm kort gemaaid en soms zelfs tot de bodem kaal geschraapt door de grote machines. Er wordt gesteld dat: “Om de mooie bermvegetatie te behouden nutriënten afgevoerd moeten worden om dominante ruige grassen tegen te gaan”. Dat klopt. Maar moet dat op deze manier, door het maaisel met insecten en al op te zuigen?

2. Kan het maaisel op een andere manier, dan opzuigen, afgevoerd worden? Indien ja, zijn hier meerkosten aan verbonden en wat zijn die?

In het contract zijn twee maai-momenten voor bermen opgenomen. Te weten medio mei en medio augustus.

3. Kunnen de bermen medio juni en eind september gemaaid worden? Dit bevordert de bloemenrijkdom en komt de insecten ten goede.

Momenteel vindt er een aangepast maaibeleid plaats op de Molenweg, Kapelkensveldweg, Luijtenweg, Vloedsweg en Heideweg.

4. Is er bekeken of er op meer plekken een aangepast maaibeleid mogelijk is ondanks dat er geen zeldzame plantensoorten aanwezig zijn?

Het contract met de Jong Zuurmond is in januari 2020 stilzwijgend verlengd met 2 jaar. Wij hadden graag van dit moment gebruikgemaakt om het contract te evalueren op de punten van gefaseerd maaibeleid en stimulering en behoud van biodiversiteit. Deze mogelijkheid is ons niet geboden. Daarbij is het belangrijk om onze inwoners mee te nemen in de veranderende kijk op groenvoorziening.

5. Wordt de raad bij de volgende verlenging op de hoogte gebracht?

6. Wanneer is de volgende mogelijkheid om de uitvoering te evalueren en worden inwoners hierbij betrokken?

7. Is het mogelijk om inwoners blijvend te informeren over het insectenvriendelijk maken van de omgeving? Bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden bij de, door de flora en fauna inspecteur, gemarkeerde stukken met rood wit lint.

PGP acht het van belang om eens met betrokken partijen en deskundigen om de tafel te gaan. Een zogenaamd rondetafelgesprek. Wij denken hierbij aan de gemeente, de uitvoerder, de flora en fauna inspecteur en een deskundige belangenvereniging zoals Natuurmonumenten. Onderwerpen zouden bovengenoemde vragen kunnen zijn met als doel het verhogen en vermeerderen van waardevolle bermen.

8. Is het college bereid om met deskundigen om tafel te gaan in een rondetafelgesprek over deze materie?

We zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

 

Namens de PGP fractie, met vriendelijke groet,

Pat-Jos Huisman