3 in 1: EFTR, ABA en Raad over Polfermolen

Wegens drukke agenda en serververhuizing hebben wij nog geen verslagen van de laatste drie vergaderingen geplaatst. Bij deze dus kort en krachtig en samengevoegd. En … vergeet vandaag niet gebruik te maken van je stemrecht!

Commissie EFTR 15 mei 2019
Met Corry Fulmer, Ruud Engels en Doeke Krikke namens de PGP. Eén raadsvoorstel was geagendeerd over subsidies restauratie en onderhoud monumenten. Er was niet zozeer discussie over de hoogte van het bedrag, maar wel over uit welk potje het geld dan moet komen. Daarom is het geen hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 juni aanstaande. Verder kwam Living Statues ter sprake. (Zie foto hiernaast, screenshot van een artikel in de Limburger.) Meerdere fracties vinden het een gemis dat dit evenement niet langer gesubsidieerd wordt. Er werd uitgesproken, onder andere door onze Doeke dat het wellicht op een andere wijze moet kunnen doorgaan. Wordt vervolgd. Bekijk alle stukken en luister alle fragmenten na op de website van de gemeente.

Commissie ABA 20 mei 2019
Zoals gewoonlijk voerde onze fractievoorzitter Corry Fulmer hier het woord. Belangrijkste onderwerp was veiligheid en onze bijdrage aan de veiligheidsregio. Voortaan wordt een andere verdeelsleutel gehanteerd, namelijk rekening houdend met het gemeentefonds. Gevolg hiervan is een hogere bijdrage van Valkenburg aan de Geul. De commissie was het unaniem eens met elkaar dat er aan veiligheid geen prijskaartje gehangen moet worden. Het enige raadsvoorstel van de avond, Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg, van groen hart tot groene long, werd zonder inspraak verwezen tot hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 juni aanstaande. Bekijk alle stukken en luister alle fragmenten na op de website van de gemeente.

Raadsvergadering Polfermolen 21 mei 2019
Ondanks geluiden binnen en buiten de raadszaal. Geen enkele fractie, geen enkel raadslid, geen enkele wethouder is blij met dit dossier. Niemand steekt de vlag uit, geen champagne of gejuich. Een aantal jaar geleden is tot in de treuren gediscussieerd over op welke uitgaven structureel – dat wil zeggen elk jaar – 1,2 miljoen euro bezuinigd kon worden. Uiteindelijk is met meerderheid de Polfermolen aangewezen. En in het voorliggende raadsvoorstel is geen sprake van complete sloop, integendeel, er zijn kansen op vernieuwbouw. Behoud van sportzalen en een nieuwe zwemvoorziening. U leest het goed, zwemvoorziening. Waar voor de maatschappelijke consultatie gesproken werd over doelgroepenbad, wordt nu gesproken over zwemwater. De roep om behoud van een 25 meter bad is gehoord door meerdere fracties. Maar – en dat is een grote maar – alles hangt af van de bedrijven die nu gaan inschrijven op de aanbesteding. Er moet bezuinigd worden en de Polfermolen terugbrengen tot 600.000 euro per jaar is het streefbedrag.

PGP bedankte in zijn inbreng iedereen die de maatschappelijke consultatie mogelijk heeft gemaakt en iedereen die de bijeenkomsten bezocht heeft. De gestelde vragen en gemaakte opmerkingen uit de maatschappelijke raadpleging heeft de PGP meegenomen in het beoordelen van dit raadsvoorstel.
PGP vroeg aandacht voor een duurzame/toekomstgerichte invulling met het verzoek om woon- en accommodatiebehoefte voor de komende 20 jaar goed in beeld te brengen zodat de uiteindelijke invulling daadwerkelijk in behoefte voorziet. Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken.
We hebben nogmaals gevraagd of een eventuele overdracht van de fitness plaats zou kunnen vinden vóór 1 jan 2021. Als de fitness wordt overgedragen aan een particulier is deze beter in staat te concurreren met andere fitnessfaciliteiten. Een ondernemer kan immers de risico’s en kansen beter inschatten dan een gemeente. Hier kregen we een positief antwoord op.

De coalitie heeft in tweede termijn een amendement ingediend voor een paar aanpassingen. Onder andere: te vragen aan inschrijvende partijen inzichtelijk te maken wat de investering is voor de realisatie van 8×15 of 8×25 met variabele bodemhoogte en temperatuur is. Verzoek voor een onderbouwing van de exploitatie en maatschappelijk gebruik hiervan. Verzoek voor een concreet voorstel aan de raad in december over welke passende alternatieve oplossingen en financiële tegemoetkomingen er voor de verenigingen besproken zijn. En over de welstandscriteria het verzoek om indien hiervan afgeweken lijkt te worden, hierover met de raad in gesprek te gaan.

Het amendement werd naast de coalitiepartijen ook door VVD gesteund. Uiteindelijk is het geamendeerde voorstel ook gesteund door AB, CDA, PGP en VVD.

Bekijk alle stukken en luister alle fragmenten na op de website van de gemeente.