We houden van onze gemeente. We willen bereiken dat iedereen het goed heeft. Dat kan volgens ons het beste vanuit de kernwaarden Sociaal, Groen en Duurzaam.

Hieronder staan onze belangrijkste onderwerpen en resultaten op een rij. Ons volledige verkiezingsprogramma 2018 – 2022 kunt hier downloaden. Het coalitieakkoord 2018 – 2022 van AB, CDA en PGP kunt u hier downloaden. Het aanvullende akkoord van AB, PGP en VVD kunt u hier bekijken.

Wij zijn Sociaal. Iedereen doet mee.
Wij zijn groen. Geniet van onze omgeving.
 1. Armoedebestrijding → Verhogen inkomensgrens voor toeslagen (behaald december 2020). Verlagen rente schuldhulpverlening (behaald november 2018). Realisatie voedselbank/kledingbank (onderzoek opgenomen in Armoedebeleidsplan november 2020). Gratis zwemles voor kinderen van gezinnen met lage inkomens (behaald april 2019).
 2. Leefbaarheid in de kernen → Meer budget voor de kernen (budget voor lokale initiatieven opgenomen in de begrotingen 2019, 2020, 2021). Continueren en stimuleren zelfsturing (continuering Burgerkracht 2018, 2019, 2020, 2021). Voorzieningen behouden en stimuleren daar waar mogelijk (fysiotherapie Heuvelland in voormalige school Schin op Geul in 2019).
 3. Veiligheid → Regelmatige wijkscans in samenwerking met politie. Ondersteuning Whatsapppreventie groepen. (Voor beiden vragen we jaarlijks aandacht.)
 4. Ouderen ondersteunen → Meer voorzieningen die langer thuis blijven mogelijk maken. Netwerk van ondersteuning voor kleine huishoudelijke zaken. Realiseren gemeenschappelijk kleinschalig wonen via herbestemming leegstaande horeca. Aandacht vragen voor Alzheimerproblematiek.
 5. Jongeren behouden voor de gemeente → Voorwaarden scheppen gezonde arbeidsregio voor jongeren. Voldoende betaalbare woningen voor starters (In de lokale woonvisie opgenomen). Jeugdgemeenteraad instellen (projecten met leerlingenraden primair onderwijs).
 6. Mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen → Advies en scholing. Betrekken bedrijven, instellingen en middenstand bij lokale vrijwilligersactiviteiten.
 7. Werkgelegenheid behouden en uitbreiden voor iedereen → Stimuleren gezonde arbeidsregio voor alle leeftijdsgroepen. Ondersteunen van horeca bij de veranderingen in de markt. Stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en lokale samenwerking. Realiseren betere arbeidsvoorwaarden sociale werkplaatsen.
 8. Effectief, simpel en helder communiceren door de gemeente → Versterking communicatieafdeling (Uitbreiding gerealiseerd in 2020.) Burgerpanels. Verhogen telefonische bereikbaarheid en afhandeling (Uitbreiding gerealiseerd in 2020.)
 9. Behoud Polfermolen in verantwoorde vorm. (Behoud sportcomplex en eventueel ruimte voor ontmoeting)
 10. Ondersteuning herinvoering schoolzwemmen. (Scholen hebben hier geen behoefte aan of tijd voor.)
Wij zijn Groen. Geniet van onze omgeving.
 1. Weren zwerfafval → Stimuleren preventieve acties. Bewustwording creëren. Aansluiten bij de Statiegeldalliantie (invoeren statiegeld op blik en petfles). (Gerealiseerd 2018-2020)
 2. Realiseren goed en veilig fietsnetwerk voor zowel recreanten als schoolgaande kinderen. (Mee bezig).
 3. Starten actie groene gevels → Stoeptegel eruit, plant erin (Opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021).
 4. Gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen. (Opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021).
 5. Bomen planten in en om winkelcentrum. (Opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021).
 6. Tegengaan bijensterfte → Door te kiezen voor inheemse planten bij inrichten bloemperken en gefaseerd maaibeleid van bermen. (Er is meer aandacht voor. Er zijn bijenbermen aangelegd. Bermen worden niet geheel in één keer gemaaid. Er zijn bijenkasten geplaatst. Maar wij zijn nog niet tevreden.) 
 7. Goed zorgen voor alle dieren, wild of gedomesticeerd → Goede zwerfdierenopvang (behaald in 2021: Contract met dierenambulance voor niet gedomesticeerde dieren). Groenbeheer houdt rekening met schuil- en broedplaatsen. Geen megastallen in onze gemeente.
 8. Voldoende groene speel- en recreatieplekken.
 9. PGP kan zich niet voorstellen dat uitbreiding van het vliegveld bijdraagt aan een beter leefklimaat en is daarmee tegen. (Er wordt af en toe aandacht voor gevraagd binnen de commissie ABA, er is door de gemeenteraad steun uitgesproken voor een MKBA (2019) en nogmaals (2021), maar het blijft lokaal, provinciaal en landelijk een ingewikkelde situatie.)
Sociaal, Groen en Duurzaam: PGP
Wij zijn duurzaam. Zorg nu voor onze toekomst.
 1. Burgers helpen in verduurzamen van hun woning → Zonnepanelenproject. Gratis advies over energiezuinigheid eigen woning (dubbel duurzaam). (Vertraagd door Corona, maar begint te lopen).
 2. Burgers helpen verduurzaming betaalbaar te maken → Door een zogenaamd revolving fonds opzetten waardoor energiemaatregelen zich terugverdienen.
 3. Ontkoppeling regenwater van riool regelen en stimuleren. (Er is toenemend aandacht voor. Vooral bij grote projecten zoals herinrichting van wegen. Inwoners worden wel gestimuleerd, maar nog niet ontzorgd.)
 4. Stimuleren gescheiden inzameling → Plaatsen van openbare vuilnisbakken waarin afval gescheiden kan worden. Als voorwaarde voor toekenning vergunning evenementen. (Als voorwaarde voor toekenning vergunning evenementen. Wethouder EFTR heeft toegezegd dat dit meegenomen zou worden in het nieuwe evenementenbeleid. Wij weten op dit moment niet wanneer dit klaar is.) 
 5. Gemeentehuis energieneutraal → Zonnepanelen op het dak. Bij aflopen energiecontract het nieuwe energiecontract afsluiten bij een echte groene leverancier. (De ambtenaren en bestuurders dachten dat het gelukt was, maar helaas is het contract niet gesloten met een echte groene leverancier, maar krijgen we sjoemelstroom.)
 6. Invoeren JaJa sticker → Geen reclame en ongeadresseerde post tenzij sticker op deur. (Juridisch ligt dit moeilijk.)
 7. Verkeer & mobiliteit duurzamer maken → Stimuleren carpoolen via een P&R. Wegdek bij vervanging geluidsarmer. Elektrisch vervoer stimuleren door plaatsen van meer elektrische laadpalen (ook voor ebikes). E-carsharing. (Er zijn meer oplaadpunten gerealiseerd en bedrijven en  inwoners kunnen laadpunten aanvragen.)
 8. Meer geluidswerende maatregelen snelweg A79. (De weg wordt momenteel gerenoveerd en krijgt daarmee een stiller wegdek. Op de planning van Rijkswaterstaat staan tevens geluidsschermen gepland voor de periode 2022-2027. Verder details zijn nu nog niet bekend.)